EVLİLİK REHBERİ

TÜRKİYE'DE EVLİLİK İŞLEMLERİ

Yuva kurmanın başlangıcında, gerekli işlemleri başlatmak için çiftlerden herhangi birinin ikametgahının bağlı bulunduğu evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftlerden herhangi birinin ikameti başka bir ilde ise, o ilin evlendirme memurluğundan izin belgesi alınması gerekmektedir.


Yetki Sınır

Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.


Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.


Yurt Dışında Evlendirme Memurluğu Görev ve Yetkisi


Yurt dışında mahalli mevzuatın kabul etmiş olması şartı ile evlendirme memurluğu yetki ve görevi dış temsilciliklerimize aittir. Fahri konsolos ve fahri başkonsoloslukların evlendirme memurluğu yetkisi yoktur.


Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme


Yurt Dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir.


Bu evliliklerin koca, kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. Beyanı alan dış temsilcilik evlenme bildirimini usulüne göre düzenleyerek nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.


O yerde dış temsilcilik bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde bulunulamadığı takdirde, evlenme bildirimi; yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması şartıyla yurt içinde nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak düzenlenecek evlenme bildirimi ile kütüğe tescil işlemi yapılır.


Vatandaşlarımızın yurt dışında yetkili makamlar önünde yaptıkları evlenmelere ait, ilgililerce verilen belgelere dayanarak dış temsilciliklerimizce iki örnek evlenme bildirimi düzenlenir. Bu bildirimlerin bir ay içerisinde erkeğin, erkek yabancı uyruklu ise kadının kayıtlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.


Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi


Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.


Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek bu Yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar içinde uygulanır. Evlenme ehliyet belgesinin getirilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet konsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığı ile de bu belgeleri getirtebilirler.


Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi


Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalarındaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir.


Evlenme Ehliyeti ve Şartları


On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.


Ayrıca;


a)
 On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,


b)
 On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile,evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece reşit kılınsa dahi evlenemez. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.


Evlenme Engelleri


Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:


a)
 Hısımlık;


1-
 Usul ve füru'u arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,


2-
 Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin usul veya füru'u arasında,


3-
 Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin füru'u ve eşi arasında, e
vlenme yapılamaz.


b)
 Evli olmak;Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.


c)
 Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.


d)
 Gaiplik durumunda;Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.


e)
 Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.


Evlenme Akdinde Usul ve Akdin Yapılması Müracaat


Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür. Bu halde, müracaatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.


Her iki evlendirme memurluğunda evlenmeye esas olacak belgeler tamamlanır ve bir dosyada birleştirilmek üzere evlenme akdinin yapılacağı yer evlendirme memurluğuna gönderilir.


Vekil Eliyle Müracaat


Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.Vekaletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.


Müracaatta Usul


Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “evlenme beyannamesi” ile yapılır. Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaat kabul eden memur tarafından yapılır. Taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur iseler, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.


Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir. Evlenme bildirimi de yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılmaz.


İmza Atamayanlar ve Bedeni Eksiklikleri Olanlar


Evlenmek için müracaat edenlerden imza atamayanlar olduğu takdirde, imza edeceği yerlere sağ elinin işaret parmağı bastırılır. Varsa kendi adına kazılı bulunan mühürü de basılır. Durum beyanname üzerinde açıklanarak evlendirme memurunca imza edilip mühürle tasdik edilir. Sağır ve dilsizlerinde evlenmeye dair isteklerini özel işaretlerle belirlemeleri iradelerini açıklamaları manasına gelir.


Gerek müracaat sırasında ve gerekse tören sırasında ihtiyaç duyduğu takdirde, bu özel işaretlerden anlayanlar aracılığıyla işlem sonuçlandırılır. Bu gibi hallerde aracılık yapanların da imzaları alınır.


Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler


Evlenme dosyalarına aşağıdaki belgeler konulur;


1-
Evlenme beyannamesi (bu beyanname iki örnek olarak düzenlenir.),


2-
Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,


3-
Sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Günün değişen ve gelişen şartları göz önüne alınarak, ayrıca bu konuda açıklığa kavuşturulması gereken diğer hususlar Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir genelge ile düzenlenir.Sağlık raporu işlemleri, Sağlık Bakanlığı’nın emirleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülür.Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.


4-
Rıza Belgesi,Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar,müracaat sırasında form beyannameye bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası kafidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.


5-
Vesikalık Fotoğraf,Verilecek dörder adet fotoğrafın, inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde başı açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir. 6- Nüfus kayıt örneği ve evlenme ehliyet belgesiNüfus idarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir.Evlendirme memuru, müracaat eden her Türk vatandaşından nüfus kayıt örneği ister ve dosyaya ekler. Sadece nüfus cüzdanına göre evlenme yapılamaz.Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından; kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri aşağıda belirtilen şekilde işleme alınır:


A)
 Tasdik mecburiyeti olmayan belgeler


1.
 Belge, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereğince Apostille edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması,


2.
 Belgenin, Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen makamın imza ve mühürünü taşıması,


3.
 Belge, dış temsilciliğimizin bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, belgenin ve usulüne uygun çevirisinin dış temsilciliğimizce onanması, hallerinde, belgeler başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kabul edilerek işleme alınır.


B)
 Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler


1.
 Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve Valilikçe onaylandıktan sonra,


2.
 Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Valilikçe onaylandıktan sonra,


3.
 Müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye'deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Valilikçe onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır.


C)
 Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler


1.
Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı veya Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise Bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.


2.
 Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu tevsik ettirilebilir. Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgeleri ise, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir.Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır.


Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme


Evlenme talebine dair form beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar. Cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar ve dilekçenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir. Evlenme akdinin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum yoktur.


Evlenme İzin Belgesi


Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler.


Belge verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir. Bu belgeye dayanarak akid yapan, evlenmeyi belgeyi veren evlendirme memurluğuna 15 gün içinde bildirmekle görevlidir.


Evlenmenin Reddi


Evlendirme memuru, dosyayı incelemesi sonucunda 15. maddede sayılmış bulunan evlenme manilerinden herhangi birini tespit ettiği takdirde evlenme yapmayı reddeder. Bu hususu gerekçeli ve yazılı olarak taraflara derhal duyurur. Taraflarca tespit edilen evlenme manisinin mevcut olmadığı belgelerle ispatlanmadığı sürece evlenme yapılamaz. Evlenme mani, nüfus kütüklerindeki bir işlem eksikliği sebebiyle ortaya çıkmışsa, bu eksiklik tamamlanmadıkça evlenme akdi yapılamaz


Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre


Evlenme dosyası hazırlanırken evlenme gününden önceki günün mesai saati bitimine kadar ilgililerce, tarafların evlenmeye ehil olmadıkları veya evlenme manilerinden birinin bulunduğunu ileri sürerek evlenmenin yapılmasına yazılı olarak itiraz edebilirler. Evlenme gününde yapılan itirazlar kabul edilmez. Evlenme manileri dışında bir sebebe dayanarak itiraz dilekçesinde itiraz edenin açık kimliği, adresi ile imzası bulunması şarttır. İtiraz evlenme manilerinden birine dayanıyorsa, bununla ilgili belgelerin dilekçeye eklenmesi veya hiç olmazsa bu maniye dair inandırıcı bilgilerin verilmesi gereklidir. Evlenme mani sebebi ile yapılan itirazda, itirazın aksini gösterir bir belgenin dosyada bulunması halinde, evlendirme memuru tarafından itiraz derhal reddedilir ve taraflara bilgi verilir.


Evlendirme memuru, usulüne uygun biçimde yapılmış itirazları en geç 24 saat içerisinde taraflara duyurur. 10 gün içinde cevap verilmesini, varsa iddianın aksini gösterir belgelerin gönderilmesini ister, gerekirse ilgili makamlarla bu konuda yazışır. Cevaplar geldikten veya cevap verilmesi için konulan süre dolduktan sonra dosyayı yeniden inceler ve bu inceleme sonunda;


1
-İtirazın yerinde olduğunun anlaşılması halinde taraflara ve itiraz edene derhal bilgi vererek evlenme yapmayı reddeder.


2
-İtirazın gerçek olmadığı veya mevcut olsa dahi iddia edilen engelin daha sonra hukuki bir işlem ile ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse evlenme memuru itirazı reddeder. Sonuç, taraflara ve itiraz edene bildirilir ve evlenme işlemi yürütülür. İtiraz eden 10 gün içinde mahkemeden evlenmenin men’i davası açıldığına ve evlenmenin durdurulduğuna dair bir karar getirdiği takdirde evlenme işlemleri mahkeme sonuna kadar durdurulur ve taraflara duyurulur.


Cumhuriyet Savcılığının İtiraz Yetkisi


Cumhuriyet Savcıları mutlak butlan sebeplerinden birinin var olması sebebiyle evlenme akdi yapılıncaya kadar evlenmeye itiraz edebilirler. Evlenme manilerinin bulunduğu yolunda Cumhuriyet Savcılığına yapılan ihbar Cumhuriyet Savcılığı tarafından ciddi bulunduğu takdirde evlendirme memurluğuna bildirilir. Evlendirme memuru 24. maddede belirtilen usul ve esaslara göre itirazı inceler, itirazı yerinde görmemesi halinde Cumhuriyet Savcılığına bilgi vererek evlenme işlemi yürütülür. Cumhuriyet Savcılığınca 10 gün içinde evlenmenin men’i davasının açıldığının bildirilmemesi halinde evlenme akdi yapılır ve sonuç gerekçeli olarak Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.


Evlenmelerin Çalışma Saatlerinde Yapılması


Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak, tarafların isteği üzerine çalışma saatleri dışında veya hafta sonu veya resmi tatil günlerinde özel yer ve salonlarda tören yapılabilir.


Tören Yerleri


Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır. Ancak tarafların isteği üzerine;


a)İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,


b)Tutuklu veya hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde,


c)Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde, evlenme yapılabilir. Evlenme töreninin yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.


Evlenmede Aleniyet, Usul ve Şekil


Evlenme evlendirmeye yetkili bir görevli önünde iki şahitle birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılır. Davetli bulunmaması, evlenmenin aleni yapılmadığı manasına gelmez. Vekaletle evlenme yapılamaz. Evlendirme memuru önceden tespit edilen yer ve zamanında tarafların ve şahitlerin önünde kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı olmak üzere birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Her birinin müsbet cevap vermesi ve bu cevapların iki şahit tarafından da duyulduğunun doğrulanması üzerine, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu yüksek sesle açıkladıktan sonra evlenme kütüğünü taraflara ve şahitlere imza ettirir ve kendisi de tarih ve saat koyarak imzalar. Sağır ve dilsizler işaretle cevap verebilirler. Evlendirme memuru lüzum görürse, işaretlerden anlayan bir kişinin aracılığını daha önceden isteyebilir. Bu durumda taraflar aracı bulundurmak zorundadırlar. Yabancılar Türkçe bilmedikleri takdirde, evlendirme memuru, Türk devletince tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanabilir. Taraflarca bu tercüman daha önceden tören yerinde bulundurur.


Şahitlik Şartları


Şahit olabilmek için reşit ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.


Memurun Evlenmeyi Yapmaktan Çekinmesi


Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir.


Evlenme Akdinin Evlenme Kütüğüne Geçirilişi ve Kütüğün Hukuki Mahiyeti


Evlenmeler evlendirme memuru tarafından “Evlenme Kütüğü”ne geçirilir ve karı koca, şahitler ve memur tarafından imza edilir. Böylece evlenmenin şekli unsuru tamamlanmış olur. Usulüne göre tasdik edilmiş evlenme kütükleri, evlenmenin yapıldığına karine teşkil ederler. Ancak, evlenmenin devam edip etmediği konusunda hukuki bir değer taşımazlar. Bu husus, nüfus aile kütük kayıtları ile belgelendirilip ispatlanır. Evlenme kütüğünde silinti ve kazıntı yapılamaz. Yanlış yazılan bilgilerin düzeltilmesi nüfus mevzuatına tabidir.


Aile Cüzdanı:

Evlenen her çifte evlendirme memurluğunca düzenlenmiş bir aile cüzdanı verilir. Aile cüzdanının alınması ile cüzdana kaydedilmiş şahısların şahsi hallerinde meydana gelen değişiklikleri aile reisleri bu cüzdana işlettirmekle mükellef ve sorumludurlar.
Evlenmenin Nüfus İdaresine Bildirilmesi ve Aile Kütüklerine Tescili


Yurt içinde yetkili Türk makamları önünde yapılan evlenmeler, usulüne uygun düzenlenmiş evlenme bildirimi formu ile evlenme tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde o yer nüfus idaresine bildirilir. Dış temsilciliklerimiz önünde yapılan evlenmeler, usulüne uygun düzenlenmiş evlenme bildirimi formu ile evlenme tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde erkeğin, erkek yabancı uyruklu ise kadının kayıtlı bulunduğu nüfus idaresine bildirilir. Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlenmeler, dış temsilciliklerimize intikal ettirildiği takdirde, usulüne uygun olarak düzenlenmiş evlenme bildirimi formu ile bir ay içerisinde erkeğin, erkek yabancı uyruklu ise kadının kayıtlı bulunduğu nüfus idaresine bildirilir. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği bulunmadığı ya da herhangi bir nedenle Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine bildirimde bulunulmadığı takdirde, yabancı makamlardan alınan, evlenme belgesi, Türkçe’ye çevrilip usulüne göre onanmış olmak şartıyla, yurt içinde her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak evlenme aile kütüğüne tescil edilir.


Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş Türkçe’ye çevrilmiş belgeler evlenme belgesine eklenmek suretiyle tamamlanır. Nüfus idaresine gönderilen evlenme bildirimleri üzerine mevzuata göre gerekli işlemler yapılır.


Nüfus İdaresinin Yetkisi


Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken evlenmenin mutlak butlan sebeplerinden biri ile malul olduğunu tespit ettikleri takdirde, tescil işlemini sonuçlandırmakla beraber gerekli bilgilerle birlikte durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirirler. Evlenen Kadının Soyadına İlişkin EsaslarEvlenen kadın kocasının soyadını alır. Kadın koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme akdi sırasında yazılı olarak evlendirme memurluğuna, evlenme akdi sırasında müracaat etmemiş ise daha sonra nüfus müdürlüğüne başvurarak yazılı olarak talep edebilir. Bu tür müracaatlarda "idarece kayıt düzeltme ve tamamlama formu" düzenlenmek suretiyle tamamlama işlemi yapılır. Bu amaçla düzenlenecek idarece kayıt düzeltme ve tamamlama formunun “Açıklamalar” sütununa kadının soyadı talep dilekçesinin tarih sayısı yazılır. Kadının dilekçesi ise idarece kayıt düzeltme ve tamamlama formu ile bağ kurulmak suretiyle diğer olaylar özel kütüğü ekler dosyasında saklanır. Önceki soyadı, koca soyadı ile birlikte tescil edildikten sonra, kadın sadece koca soyadını taşımak isterse bu ancak mahkeme kararı ile mümkün olur. Soyadı ile ilgili talep bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir. Evlenmeden önce iki soyadı taşıyan kadın bu soyadlarından sadece birinden yararlanabilir.


Saklı Nüfusların Evlenme İşlemleri


Saklı nüfusların evlenme işlemlerinde;Saklı nüfusların bir Türk vatandaşı ile evlenmek üzere müracaat etmeleri halinde, nüfus müdürlüklerinde tutulan “Yabancılar ve Uyrukluk Durumu Düzgün Olmayan Kişiler Kütüğü”nde kayıtlarının olup olmadığı araştırılır. Kayıtları mevcutsa, bu kütükteki kayıtları esas alınarak, evlenme ehliyet belgesi düzenlenir. Evlenme akdi yapıldıktan sonra ilgililerin kayıtları karşısına bu yolda gerekli açıklama yapılır.


Saklı nüfus olan kişilerin birbirleriyle evlenmek üzere müracaat etmeleri halinde, nüfus müdürlüklerinde tutulan “Yabancılar ve Uyrukluk Durumu Düzgün Olmayan Kişiler Kütüğü”nde kayıtlarının olup olmadığı araştırılır. Kayıtları mevcutsa, bu kütükteki kayıtları esas alınarak, evlenmesine mani bir halin bulunmaması durumunda evlenme akitleri yapılır. Kadının kaydı kocasının yanına taşınmaz. Sadece, “Yabancılar ve Uyrukluk Durumu Düzgün Olmayan Kişiler Kütüğü”n deki kayıtları arasında karşılıklı bağ kurulur.


Evlenmelerde Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak İşlem
Yetkili Türk makamları önünde evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkeğe bir aile cüzdanı ve ayrıca istekleri üzerine çok dilli evlenme belgesi düzenlenerek verilir. Bu yabancılar, Uluslar arası Kişisel Hal Komisyonu üyesi bir devletin vatandaşı iseler, bu evlilik, 1958 tarihinde İstanbul’da imza edilen 3 numaralı uluslararası Bilgi Teatisi Hakkında Sözleşme gereğince, gerekli kart doldurularak yabancının doğum yeri nüfus idaresine gönderilir. Evlenenlerden birinin yabancı olması halinde de yukarıdaki fıkraya göre işlem yapılır.


Evlenme ehliyet belgesi Türk makamlarınca düzenlenmiş vatansız veya yabancıların evlenmelerine ait bildirimin bir örneği, ikamet tezkeresini almış olduğu il emniyet müdürlüğüne, bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir.


Cumhuriyet Savcılığına Bildirilecek Evlenmeler


Nüfus müdürlüğüne gönderilen evlenme bildirimleri üzerinde yapılan ilk inceleme sonucunda; evlenmenin kanunen yetkili kılınmış memurlarca yapılmadığının anlaşılması, aile kütük kayıtlarına göre karı kocadan birinin başkasıyla evli olduğunun tespit edilmesi veya karı koca arasında Türk Medeni Kanunu nun 129 uncu maddesinde belirtildiği şekilde evlenmeye mani derecede kan ya da kayın hısımlığının bulunması hallerinde evlenme aile kütüğüne işlenir ve durum tescil işlemini yapan nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı na bildirilir.


Eşler Arasındaki Mal Rejimi Yasal Mal Rejimi

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile kanunda belirlenen "Mal Ayrılığı Rejimi", "Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi" ve "Mal Ortaklığı Rejimi" n den birini de kabul edebilirler.


Mal rejimi sözleşmesi


Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilir. Tarafların mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Evlenme başvurusu sırasında da hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmesinin gerektiğinde yasal temsilcilerce de imzalanması zorunludur. Evlendirme memurları, evlenecek olan kadın ve erkeği seçmiş oldukları mal rejimini beyana davet etmek zorunda değildir.


Evlenecek olanların mal rejimine ilişkin seçimini bildirmemeleri evlendirme işleminin yapılmasına engel teşkil etmez. Evlendirme memurları evlenecek olan kişilerin yasal mal rejimi yerine seçimlik rejimlerden birini seçmiş olmaları halinde bu yöndeki seçimlerini kabul edebilirler. Evlendirme memurları, evlenecek kişilerin yasal mal rejimi ile ilgili yasadaki düzenlemelere ya da seçimlik rejimlerden birini seçmelerine rağmen seçimlik rejimde yasadaki düzenlemelerden farklı anlaşmaları kabul edemez.


Evlenecek olan kişiler bu konularda ancak notere gidebilirler. Evlenecek kişilerin seçimlik mal rejimine belgelerini ibraz etmeleri halinde, varsa bunu düzenleyen veya onaylayan makamın, tarih ve sayı bilgileri de olmak üzere, evlenme kütüğünde bu iş için ayrılmış olan alana yazılır. Ayrıca söz konusu belgeler ilgililerin evlenme dosyasında muhafaza edilir.


Evliliğin Feshi, İptali Veya Butlanı Tanımı


Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır.


Aile Kütüğüne Tescile İlişkin Esaslar


Kadının koca hanesindeki kaydı kapatılıp, bir önceki soyadını alarak bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydı canlandırılır. Evliliğin feshi, iptali veya butlan tarihi kararın kesinleştiği tarih olup, Medeni Kanunun öngördüğü 300 günlük kanuni bekleme süresi bu tarihten itibaren başlar. Yabancı mahkemelerce verilen evliliğin feshi, iptali veya butlanı kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde, yabancı mahkemenin kesinleşme tarihi, evliliğin feshi veya iptali tarihi olarak kabul edilir.


Evliliğin Feshi, İptali veya Butlanı Kararlarının Tescili


Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen evliliğin feshi, iptali veya butlanı kararları aile kütüklerine işlenir.


T.C. Vatandaşlığına Alınmış Kadının Evliliğinin Feshi, İptali veya Butlanı


Kocası ile vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadının evliliğinin feshine, iptaline veya butlanına karar verildiği takdirde, bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, mahkeme kararında belirtilen soyadıyla; mahkeme kararında soyadı belirtilmemiş ya da mahkeme kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilip, Türk hakimince tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise, evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilir.

 


Etiketler: İzmire Özel Ciddi Evlilik Siteleri, İzmir Evlilik İlanları, İzmire Özel Evlilik Sitesi, İzmir Evlilik Merkezi, İzmir'e Özel Eş Arama, Evlilik , Eş Arama , İkinci bahar, İzmir İslami Evlilik Sitesi, Ciddi Evlilik Siteleri Ücretsiz, Sıcak yuva ,İzmir Evlilik Teklifi, Tamamen Ücretsiz Evlilik Siteleri, Evlenme Teklifleri Sözleri, Evlenme Teklifleri Youtube, Romantik Evlenme Teklifleri, Güzel Evlenme Teklifleri, İlginç Evlenme Teklifleri, Evlenme Teklifi Organizasyonu, Evlenme Teklifi Nasıl Yapılır, Evlenme Teklifi Fikirleri,


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net