• İZMİR'DE KENT ESTETİĞİNE DAİR NE VARSA BURADA - 13/04/2010
 • Kent içinde ilan ve reklam amaçlı uygulamalarda, Kent Estetiği Şubesi’ne başvurabilirsiniz. Kent Estetiği Şubesiİzmir İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin kuralları çerçevesinde, işletmenizin önüne asacağınız tabeladan, kent içine asmak isteyeceğiniz bir pankarta kadar hangi yolu izlemeniz gerekeceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.

  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  İLAN VE REKLÂM YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ KISIM

  Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

  Amaç

  Madde 1-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar.

  Kapsam

  Madde 2-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ilan ve reklam etkinliklerini kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3-Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendine, 23.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (n) bentlerine; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanuna, 3194 sayılı İmar Kanununa ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ KISIM

  Tanımlar

  Genel Tanımlar

  MADDE 4-Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

  Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği,

  İlan: Ticari amacı bulunmayan duyuru veya bilgilendirme etkinliğini,

  Tanıtım: Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve/veya görsel mesajlar içeren uygulamaları,

  İlgili Belediye: 5216 sayılı Kanuna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisi altında kalan meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ve bu yollardan cephe alan yapılarda, yolcu ve yük terminalleri (havaalanı, gar, metro istasyonu, otogar, iskele vb.), kapalı ve açık otoparklar, Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı alanları (bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence tesisleri vb.), mezarlıklar, her çeşit toptancı halleri ve mezbahalar, sağlık merkezleri, hastaneler ve gezici sağlık üniteleri gibi alanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni; bu alanların dışında kalan yerlerde ise ilgili ilçe belediyesini ve ilk kademe belediyesini,

  Reklâm Veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,

  Reklâm (Mecra) Kuruluşu: Reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

  Reklâmcı (Reklâm Ajansı): Reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,

  Açık Hava Reklam Üreticisi: Müşterinin talepleri doğrultusunda reklam alanı ve panolarının, kurumsal kimlik elemanlarının tasarımı, üretimi, montajı ve servis hizmetlerinden birini, birkaçını ya da tümünü veren firmayı,

  Panosuz Reklâm Uygulaması: Herhangi bir pano kullanmadan, harf sayı ve/veya şekillerin doğrudan bina veya duvar yüzeyine uygulanmasıyla yapılan reklâmları,

  Reklâm Alanları: İlan ve reklâm panoları ile panosuz reklam tabelalarının konulup asılabildiği her türlü hareketli/hareketsiz yer ve alanları,

  Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri: Toplum geneline hitap eden açık alanlarda ilgili belediyesince belirlenen yerlerde yapılan tanıtım aktivitelerini (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri vb.)

  ifade eder

  Uygulama Araçlarına İlişkin Tanımlar

  Madde 5-Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
  İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme araçlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,

  Reklâm Panosu: Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan yazılı veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir ünitelerini,

  Tanıtım Panosu/Levhası/Tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum, sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir ünitelerini (tabelaları),

  İsim-Unvan Panoları: Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklâm levhalarını,

  Çatı Reklâmları: Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte edilen ve bulunduğu binanın mimarî yapısına uygun şekilde tasarlanmış reklam panolarını,

  Çatı Üstü Reklam Panoları: Bina ve benzeri yapıların bina, çatı ya da üst korkuluk duvarı seviyesinden daha yukarıya monte edilmiş reklam panolarını,

  Sağır Duvar Cephe Reklâmları: Yapıların sağır duvarlarına konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve vinil ve boya ile gerçekleştirilen ilanları ve reklamları,

  Yer ve Yön Gösteren Panolar: Bu Yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihî-turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhaları,

  Vinil Reklâmlar: Sağır bina cepheleri ile metruk ve inşaat halindeki binaların üzerine uygulanan perdeleri,

  Totem: Bir veya daha fazla destekleyici ayak ya da direkle binadan bağımsız bir alanda yere sabitlenmiş yüksek reklam panolarını,

  Kule Reklamları: Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklam konulması için özel olarak tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklam panolarını,

  Kanopi Alın Reklamları: Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş, cepheden görünen yüzeylerine takılmış reklam panolarını,

  A Tabelalar: Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde “A” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalarını,

  Işıklı Panolar, Levhalar, Tabelalar: Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb. harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb. aydınlatma araçları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam panolarını,

  Hareketli ve Yanıp Sönebilen Reklamlar: Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklamları,

  Yere Monte Reklam Panoları: Bir ya da daha fazla ayak, direk vb. ile yere sabitlenmiş, bina ve benzer yapılardan destek almayan bağımsız reklam panolarını,

  Çift Taraflı Panolar: Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam panolarını,

  Çok Yüzlü Panolar: Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam panolarını,

  Kutu Harfler: Ayrı ayrı monte edilebilen harf veya sayılardan oluşan reklam ünitelerini,

  Banner: Hafif kumaş veya benzeri vinil branda malzemeden yapılmış; direk, bina ya da sabit çerçevelere uçlarından geçici olarak monte edilmiş reklam araçlarını,

  Billboard, Bigboard, Megaboard: Reklam alanı 4,5 m2’den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam üniteleri Billboard’ları, reklam alanları daha da büyük olanlar bigboard’ları veya megaboard’ları

  Raket, CLP: Billboardlardan daha küçük reklam alanlarına sahip, üçüncü şahısların reklam alanları için çoğunlukla kaldırım vb. yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı reklam ünitelerini,

  Poster Panel: Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir ünitelerini,

  Otobüs Durağı Reklamları: Durakta bulunan paneller üzerinde teşhir edilen ve muhtelif baskı teknikleri kullanılarak oluşturulan reklam uygulamalarını,

  Led Ekranlı Reklamlar: Dekoratif ışık yayan diyod kullanılarak yapılan reklam uygulamalarını,

  Neon Reklamlar: Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam uygulamalarını,

  Gölgelik (Tente): Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve/veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş muşamba, kumaş vb. malzemelerden yapılan ve tente olarak da adlandırılan üniteleri,

  Cam Grafikleri: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarını,

  Yer Grafikleri: Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb.) özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamalarını,

  Bina Giydirme Uygulamaları: Bina sağır duvarlarına, bina sağır yüzeylerine, bina cephe kaplamalarına, cam yüzeylerine ve vitrinlerine yapılan reklam uygulamalarını,

  Taşıt Giydirme Uygulamaları: Binek ve ticari oto, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb. araçlar üzerine yapılan; dış cepheden bakıldığında imaj/baskı görülürken, iç cepheden dışarıya bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana getirmeyen; muhtelif baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam uygulamalarını,

  ATM Kabini Reklam Uygulamaları: Bankaların otomatik para çekme makinelerinin yer aldığı kabinlere yönelik reklam uygulamalarını,

  Stand, Display, P.O.P.: Ürün sunumu/teşhiri/sergilenmesi için tasarlanan reklam ürünlerini,

  Kiosk: Üzerinde dokunmatik ekran ve/veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre tasarlanabilen taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket vb. kamuya açık alanlarda reklam aracı olarak kullanılabilen ürünleri,

  Köpük Reklamlar: Strafor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklam araçlarını,

  Bayrak, Flama: Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri veya hizmet kurumlarının resmi/kurumsal tasarımlarını taşıyan öğelerini,

  Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, bez, pvc, vinil vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam araçlarını,

  Şehir Mobilyaları Reklamları: Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb. sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklamları,

  ifade eder.

  Reklam uygulama araçları, sabit reklam asma araçları ve hareketli reklam asma araçları olmak üzere ikiye ayrılır.

  Sabit reklâm asma araçları; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli sabit açık hava reklâm panoları, bilboard, elektronik panolar, reklâm kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici bilboard, ışıklı bilboard, dıştan aydınlatmalı bilboard, postermatik, ESHOT otobüs duraklarındaki reklâm panoları, bilgi bankaları (kioks), megavizyon, bez-kâğıt afiş asma araçları, cam grafiği (one way vision), vinil ve benzerlerini kapsar.

  Hareketli reklâm asma araçları; toplu taşıma araçları, ticari araçlar, vapur, zeplin, uçak, helikopter, balon vs. üzerindeki reklâm araçlarını kapsar.

  Uygulama Alanlarına İlişkin Tanımlar

  Madde 6-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince uygun görülen ve bu birimce yerleşim krokisi düzenlenen, ihale yoluyla veya özel projelerle ilan ve reklam araçlarının konulabileceği yer ve alanlar aşağıda gösterilmiştir.

  Bina Cepheleri: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan cepheleri.

  Çatılar: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan çatıları.

  Sağır Duvar Cepheleri: Yapıların, konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve her türlü malzeme ile gerçekleştirilen ilanların ve reklamların uygulandığı sağır duvarları.

  Karayolları: Reklâm panolarının konulduğu karayolu güzergahları.

  Boş Alanlar ve Arsalar: Reklâm amacıyla da kullanılabilen inşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan ya da tümüyle boş olan arsalar.

  Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya ve taşıt alt-üst geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlar.

  Duraklar ve Araçlar: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, tren, tramvay, metro, vapur vb. toplu taşım araçları ile yerleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen duraklar ve özel araçlar.

  Kaldırım+Yol Üstü Alanları: İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik İşleri Müdürlüğü‘nün vereceği görüş ve kararlar doğrultusunda, acil ünitesi olan ve 24 saat hizmet veren özel ve kamu sağlık kuruluşları ve diğer kamu kuruluşlarına ait yönlendirme ve tanıtım panolarının konulduğu kaldırımlar ve yol üstü alanları.

  Metruk ve İnşaat Halindeki Binalar: Vinil esaslı malzemelerden imal edilen perdelerin kötü görüntüleri kapatmak ana amacı ile üzerlerine kamufle amacıyla uygulandığı metruk ve/veya inşaat halindeki yapılar.

  Yaya ve Taşıt Alt ve Üst Geçitleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve uygun gördüğü uluslararası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılan veya anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemlerini koyabilecekleri alanlar.

  Aydınlatma Direkleri: Yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.

  Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları, iskele, hal, eğlence yerleri vb. 

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Uygulama Esasları

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Ortak Esaslar

  Madde 7: Bu Yönetmelikle düzenlenen bütün ilan ve reklam uygulamaları aşağıda gösterilen ortak esaslara uygun olmak zorundadır.

  1. Açık alan ilan ve reklam araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine, tarihi eserlerin ve tescilli yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, konsolosluklara, emniyet müdürlüklerine, valiliklere, kaymakamlıklara ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binaların, askeri alanların, okulların, kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek ve bunları kapatacak şekilde yerleştirilemez.
  2. Açık alan ilan ve reklam araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.
  3. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıklı veya kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar veya ışık yansıtıcı (reflektif) cisimler kullanılamaz.
  4. Açık alan ilan ve reklam araçları; ana arterlere ve zemin kat üzeri alanlara yerleştirilemez.
  5. Açık alan ilan ve reklam araçları; yaya yolu üzerinde, geliş geçişi engelleyecek şekilde yerleştirilemez.
  6. Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve tanıtımları haricinde açık alan ilan ve reklam aracı bulundurulamaz.
  7. Açık alan ilan ve reklam araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez.
  8. Her türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek, kentin doğal veya tarihî sit alanını etkileyecek şekilde olamaz.
  9. Açık alan ilanları ve reklamları genel ahlak ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde yapılamaz.
  10. Bilboard’ların şekil ve ebatları ile bilbord’ların dizilişi, grup adedi ve aralarındaki mesafesini İzmir Büyükşehir Belediyesi belirleyecektir.
  11. İlanlar ve reklamlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilanı veya reklamı yasaklanmış ürünlere (ilaç, sigara vb.) ilişkin olamaz.
  12. Bu Yönetmelikte belirtilen reklâmlarda ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki ve sigara gibi ürünler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
  13. Yönetmelikte belirtilen reklâmlar ve ilanlar, yürürlükteki mevzuatla getirilen kısıtlamalara ve Hükümet ve Bakanlıklar tarafından milli güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uygun olmak zorundadır.
  14. Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep ayrımcılığı üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlara yer veremez.
  15. Bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklâmlara ve ilanlara; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında telefon ve tel-faksını yazabilir, adreslerini belirtemezler.
  16. Reklam ve ilan araçlarının bakımı, onarımı ve temizliği; asılması; bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi hallerinde sökülmesi; izin süresinin bitmesi halinde kaldırılmasının sağlanması için reklam veren ile reklam (mecra) kuruluşu veya açık hava reklam üreticisi arasında bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi yapılması zorunludur. Bu sözleşme kapsamında reklam veren ve sözleşme yaptığı firma ilgili belediyeye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
  17. Reklam ve ilan amacıyla pano, levha vb. araçları başkalarına kiraya veren reklam (mecra) kuruluşu, üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeylerini beyaz kağıt veya beyaz renkli bir malzeme ile kapatmak zorundadır. Bu husus yerine getirilmediği takdirde ilgili belediye tarafından yapılarak masraflar kiraya veren reklam (mecra) kuruluşundan tahsil edilecektir.
  18. Sabit reklam ve ilan ürünleri için bulundukları yerde verebilecekleri hasarlara karşı reklam veren tarafından, reklam süresi ile sınırlı olmak üzere 3.şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur.
  19. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerine 15 günü aşmamak koşulu ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.
  20. Ticaret birimlerinin tanıtıcı ve reklâm amaçlı panoları kamu mekânları üzerinde yer alamaz.
  21. Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2.20 metrenin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.
  22. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
  23. Ağaçların üstüne hiç bir şekilde reklâm panosu ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
  24. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe duvarlarına tanıtıcı işaret ve tabela konulabilir, reklâm panosu konulamaz.
  25. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle ilan ve reklam uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) reklam verenden ve bu konuda sözleşme yaptığı firmadan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.
  26. Tanıtım amacıyla kullanılan ilan ve reklâmların sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle reklâm panosu, tanıtım levhasına izin veren belediyenin ismi, iznin başlangıç ve bitim tarihi ile sayısının yazılması zorunlu olup, bu yazıları bulunmayan panolar ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır.
  27. Bez afişlerde izni veren belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu yazıları bulunmayan bez afişler ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Açık Alanlarda İlan ve Reklâm Uygulamaları

  Kamu Ortak Kullanım Alanları

  Madde 8- Kamuya ait alanlarda yetki alanına göre ilgili belediyesince hazırlanacak projede belirtilenler dışında hiçbir ilan ve reklâm aracı konulamaz.

  5216 sayılı Kanuna göre yetki alanlarında bulunan kamu kullanımındaki açık alanlarda yapılacak her tür tanıtım aracına izin verme yetkisi ilgili belediyesindedir. Belediyeler bu Yönetmelikte tanımlanan koşullara uygun olmak kaydıyla alan bütününü kapsayacak şekilde yapacakları projelerde ilan ve reklam araçlarının konulabileceği açık alan tanıtım araçlarının yerlerini belirleyebilirler.

  Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde sabit reklam asma panoları tesis edilerek reklam yapılamaz.

  Kamu ortak kullanım alanlarındaki zemin kaplamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin onayladığı projeye uygun olmak koşuluyla reklam alanı olarak kullanılabilir. Bu alanlarda kullanılan tanıtım araçlarının bakım, onarım ve temizliğinden reklam veren sorumludur.

  Meydan, bulvar, cadde ve anayollar üzerinde, açık alan tanıtım araçları projesinde belirlenen yer ve alanlarda bu Yönetmelikte ve projesinde belirtilen renk, malzeme ve ölçü standartlarıyla tesis edilebilir.

  Açık alan tanıtım araçlarının her türlü denetimi ilgili belediyesince yapılır. Yetki alanı olmayan belediyeler ve özel şahıslar tarafından konulan açık alan tanıtım araçları Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılacaktır.

  Boş Alanlar ve Arsalar

  Madde 9-İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm boş alan ve arsalara reklâm panosu konulamaz. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden izin almak kaydıyla ilan panosu konulabilir.

  İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Metruk Binalar

  Madde 10-Özel mülkiyet alanı içersinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla inşaat halindeki binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat atıklarının gelmemesi için kentin genel estetiğini engellemeyen ve ilgili belediyesince uygun görülen yerlerde konulmuş olan paravan sistem üzerine vinil germek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır:

  • Maksimum 2.50 m. olan paravan yüksekliği aşılamaz (bkz. şekil 30).
  • Paravan yüzeyinde yapılacak reklâm ve ilan uygulamalarında ürün mesajı paravan yüzeyinin %30’nu geçemez (bkz. şekil 30).
  • Birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz.
  • İnşaat alanlarında, inşaatı tanıtıcı panolar en fazla 6 m2 ebadında olabilir ve inşaat süresince kullanılabilir.
  • Paravan yüzeyinde kâğıt vb. afişlerin yapıştırılması ve bulunması durumunda inşaat sahibi ve yüklenici müşterek ve müteselsilen sorumlu olacak ve zabıta müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

  Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, inşaat faaliyetleri devam eden binaların görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır:

  İskele sisteminin yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını geçemez, Tamamı vinil germe tekniği uygulanacak ve ürün mesajı iskele yüzeyinin % 30’unu aşmayacak, birden fazla firmanın tasarrufuna verilmeyecektir. Vinil üzerine konulacak reklam ve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi bir yıldır. İlgili belediyesi süre bitiminde süreyi bir kez ve bu süreyi geçmeyecek şekilde uzatabilir.

  Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibariyle görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cephelerini vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirilebilir.

  Taşıtlar ve Duraklar

  Madde 11-Otobüs duraklarına ve metro istasyonlarına konulmak istenen ilanlara ve reklamlara projesine uygun olmak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir. Otobüs duraklarında bekleyen yolcuların otobüsü, şoförün de yolcuları görmesine engel olacak şekilde durağın yola dik olan her iki cephesine reklam panosu tesis edilemez. İskele ve gar yapılarında ise kamu binası niteliği taşımalarından dolayı sosyal, kültürel faaliyetlerin ilanı haricinde hiçbir şekilde reklam afiş ve panosu yer alamaz.

  Toplu taşıma araçları üzerindeki reklâmlar ve ilanlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden, özel taşıtlar üzerindeki reklâmlar ve ilanlar için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) izin alınacaktır.

  Belediye otobüsleri üzerine konacak reklâmlar doğrudan yüzeye yapışan (sticker) film vb. sökülür tip ve nitelikte olacaktır.

  Özel araçlar ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklâmını yapamazlar. Araçlar üzerinde ait oldukları kuruluşa ait reklam ve tanıtımı araç giydirme şeklinde olabileceği gibi kapılara kuruluşa ait amblem, isim ve grafik anlatımlarla birlikte telefon, faks numaraları ile internet adresleri yazılarak da yapılabilir. Kargaşa yaratacak açık adresler yazılamaz. Üç boyutlu objeler ve benzeri sürücü dikkatini dağıtacak uygulamalar bulunamaz. Cam yüzeyler üzerine reklam-tanıtım uygulaması konulamaz.

  Kaldırım ve Yol Üstü

  Madde 12-Kaldırım ve yol üstüne reklam-tanıtım tabelası konulamaz. Ancak; PTT, Acil Ünitesi olan ve 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşları, turizm danışma büroları, tarihi ve turistik tesisler, emniyet kurumları ve resmi dairelerin yönlendirici ve tanıtım panolarına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca ihale ile konumlandırılan reklâm panolarına ve Belediyece konulan yönlendirici ve tanıtım panolarına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi tarafından izin verilir.

  Karayolu

  Madde 13-Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam-tanıtım panosu ve benzeri araçların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce izin verilebilir.

  Karayolları üzerine konulacak yol panolarının; yol kot seviyesinden 5.00 m. yükseklikte, 25.00 m. aralıklarla olacak şekilde düzenlenmesi, diğer mevcut yol panolarının görüşüne engel olmaması, tek ayak üzerinde, 2.00 m. x4.00 m. ebatlarını geçmemesi gerekmektedir. Yol kenarlarına sürücü dikkatini dağıtacak içeriklere yer verilmemesi, bozulan panoların yetkili firma tarafından 15 gün içerisinde düzenlenmesi, izin süresi dolan panoların ilgililerince kaldırılması zorunludur. Kaldırılmadığı takdirde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır. Masraflar reklam veren ve reklam kuruluşundan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

  Aydınlatma Direkleri

  Madde 14-Üzerine reklam panosu konulacak aydınlatma direkleri, yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.

  Reklam levhalarının asılacağı aydınlatma direkleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin yerleşim krokisinde belirlenir. Tarihsel veya sanatsal önemi olan, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile sahil şeridindeki aydınlatma direklerine reklam ve ilan levhaları asılamaz.

  Ana arterlerin kesiştiği yerlerdeki ışıklı-ışıksız kavşak, döner kavşak adası içerisindeki aydınlatma direklerine ve kavşaklardan başlangıç alan ana arterler üzerindeki ilk 2 adet aydınlatma direğine reklam, ilan ve yönlendirme tabelası asılamaz.

  Aydınlatma direklerine reklam, ilan ve yönlendirme panosu asılabilmesi için, üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle ilgili Belediye’ye başvurularak izin alınması gerekir.

  Ana arterler üzerindeki meydanlarda “Meydanı Aydınlatma Direği” özelliğindeki aydınlatma direklerine reklam, ilan ve yönlendirme tabelası asılamaz.

  Ana arterler üzerindeki yüksek gerilim hattı taşıyan elektrik direklerine reklam, ilan, yönlendirme tabelası asılamaz.

  Yaya ve Taşıt Alt ve Üst Geçitleri

  Madde 15-Yaya ve taşıt alt ve üst geçitleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve uygun gördüğü uluslararası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılabilir.

  Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemleri belediyenin uygun göreceği yere konulabilecektir.

  Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.

  Teknik Alt Yapı Bilgilendirme ve Uyarı Panoları

  Madde 16-Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlanmadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacını, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren, boyutları ve özellikleri belediyenin ilgili birimi tarafından belirlenen yeterli sayıda bilgilendirme panosu yerleştirir. Bu panolar çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

  Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

  Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar

  Madde 17-Hava alanı, istasyon, iskele, otogar, stadyum, spor salonları, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklam panoları için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.

  Lokanta, cafe vb. işyerleri, mülkiyet sınırları içinde ve binanın girişine yakın bir konumda; sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı ilgili belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.

  Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.

  Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım araçları belediyenin iznine tabidir.

  Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin iznine tabidir.

  Bu Yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi tarafından verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Binalarda İlan ve Reklam Uygulamaları

  Konut Alanları

  Madde 18-

  1)Konutların Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

           Binaların zemin ve giriş katlarında yer alan işyerlerinin tanıtıcı panoları; her iş yerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, alt döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak, üst döşeme kotunu aşmamak ve eni 1.00 m. yi geçmemek kaydıyla işyeri cephesi boyunca uygulanabilir(bkz. Şekil 1, 4, 5). Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz (bkz. Şekil 2, 6, 7). Zemin katlarda yer alıp batarkatı bulunan dükkanlarda panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, batarkat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir (bkz. Şekil 8).

           Ayrıca yukarıda belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkan yüksekliğini aşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir. Düşey reklam panolarının derinliği 0.20 m.’yi geçemez (bkz. Şekil 3). Bağımsız bölüm duvarından çıkma yapılamaz.

           Köşe parsellerdeki yapılarda, tanıtım panoları her iki cephede birden yukarıda belirtilen koşullarda uygulanabilir (bkz. Şekil 9).

           Zemin kat işyerlerine ait ilanlar ve reklâmlar balkonlarda, çıkmalarda ve bahçe içlerinde kesinlikle kullanılamaz.

  Birden çok işyeri varsa her birinin tanıtım panoları yatay çizgileri uyumlu olacak şekilde düzenlenecektir. Son uygulayıcı, önceden standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır (bkz. Şekil 9).

           Konut alanlarındaki zemin katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz.

         Konut alanlarında zemin katlarda yer alan işyerleri kendi ön bahçelerine kamu mülkiyeti ile komşu konut birimlerinin ön bahçelerine taşmamak ve yapıya en fazla 3 m. yaklaşmak koşuluyla yüksekliği h=2.20 m altında olmayan ve yüzeyi 0.70 m2' yi aşmayan ayaklı pano konulmasına izin verilebilir.(bkz Şekil 9)

  2)Konutların Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

           Zemin üstü katlardaki konut dışı kullanımlarda tanıtım panolarının bina cephesine konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

         Zemin üstü katlarda tanıtım panoları, 0.70 m. x 1.00 m. olmak kaydıyla cephedeki pencerelerin altında yer alan sağır duvarda tesis edilebilir. Pano derinliği maksimum 0.10 m. olabilir (bkz. Şekil 9).

           Balkonların korkuluklarında ve parapet duvarlarında işyeri panosu kullanmak kesinlikle yasaktır.

           Konut alanlarındaki zemin üstü katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz.

  Konut+Ticaret Alanları

  Madde 19-

  1)Konut+Ticaret Alanındaki Binaların Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

           Binaların zemin ve giriş katlarında yer alan işyerlerinin tanıtıcı panoları; her iş yerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, alt döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak, üst döşeme kotunu aşmamak ve eni 1.00 m. yi geçmemek kaydıyla işyeri cephesi boyunca uygulanabilir. Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz (bkz. Şekil 1, 2, 4, 5, 6, 7). Zemin katlarda yer alıp batarkatı bulunan dükkanlarda panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, batarkat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir (bkz. Şekil 8).

           Ayrıca yukarıda belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkan yüksekliğini aşmamak, dükkan cephesinden taşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir (bkz. Şekil 3).

           Köşe parsellerdeki yapılarda, tanıtım panoları her iki cephede birden yukarıda belirtilen koşullarda uygulanabilir.

           Zemin kat işyerlerine ait tanıtım ve reklâmlar balkonlarda, çıkmalarda ve bahçe içlerinde kesinlikle kullanılamaz.

  Birden çok işyeri varsa her birinin tanıtım levhalarının yatay çizgileri uyumlu olmak; son uygulayıcı, önceden standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır (bkz. Şekil 10).

           Konut+Ticaret alanlarında zemin katlarda bulunan işyerlerinde ön bahçelere konulan ayaklı tabelalarına, ışıklandırılmaması ya da indirekt ışıklandırılması; döşeme kaplamasından net yüksekliği h=2.00m. altında olmayan ve reklam alanı 1.00m2' yi geçmemesi koşuluyla izin verilebilir.(bkz Şekil 10)

  2)Konut+Ticaret Alanındaki Binaların Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

           Zemin üstü katlardaki konut dışı kullanımlarda tanıtım panolarının bina cephesine konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

           Zemin üstü katlarda tanıtım panoları, 0.50 m. x 1.00 m. olmak kaydıyla cephedeki pencerelerin altında yer alan sağır duvarda tesis edilebilir. Pano derinliği maksimum 0.10 m. olabilir (bkz. Şekil 10).

           Tüm katın veya birden fazla katın tek bir kullanıcıya ait olması durumunda eni 0.50 m. aşmamak kaydıyla pano boyunun uzunluğunun tespiti konusunda ilgili belediyesinden görüş almak zorundadır. Ayrıca kullanılan kat adedi toplam yüksekliği ve bağımsız bölüm sınırını aşmamak kaydıyla düşeyde tanıtım panosu tesis edilebilir. Pano uzunluğu ilgili belediyesince belirlenir (bkz. Şekil 10).

  Balkonların korkuluklarında ve parapet duvarlarında işyeri panosu kullanmak kesinlikle yasaktır.

  Konut+Ticaret alanlarındaki zemin üstü katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz.

  Zemin üstünde birden fazla işyeri varsa panoların yatay, dikey hatları ve boyutları birbiriyle uyumlu olmak zorundadır.

  Bu alanlarda yer alan yapılarda yılbaşı, bayram gibi özel günler öncesinde, ilgili belediyeden izin almak koşuluyla ve en fazla 15 gün süreyle cephe-vitrin ışıklandırılması yapılabilir. Hiçbir şekilde projektörle aydınlatma yapılamaz.

  Eczaneler ve Geceleri de Hizmet Veren Sağlık Kuruluşları

  Madde 20- Uluslararası standartlara uygun mesleki amblemin yer aldığı, bağımsız bölüm cephesi boyunca maksimum 1.00 m. genişliğinde, döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte ve zemin kat üst döşeme kotunu aşmayacak şekilde uygulanabilir. Tescilli eski eser binalarda, bu binaların bitişiği veya karşısında bulunan yapılarda ve/veya sit alanlarında yer alan binalarda pano genişliği 0.50 m. olacaktır.

  Ayrıca her cephede bir adet olmak üzere maksimum 0.50 m. genişliğinde, 1.00 m. boyunda ve 0.20 m. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı çıkma pano kullanabilirler (bkz. Şekil 11).

  Konut Dışı Kentsel Çalışma (KDKÇ) Alanları

  MADDE 21- Bu alanlarda yeni yapı ruhsat başvurularında, uygulama detayları aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak mimari projesinde belirtilmek kaydıyla, yapı cephesinde tanıtım, ilan ve reklâm yapılabilir. Mevcut yapılarda tanıtım panolarının konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

  1)KDKÇ Alanlarının Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

           Zemin katlarda işyerlerinin bulunduğu yapılarda, her bir işyerinin tanıtıcı panosu ışıklandırılmamış veya ışıklandırılmış şekilde, kendi bağımsız bölümünü sınırını aşmamak, bağımsız bölüm döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak, zemin kat üst döşeme kotunu ve eni maksimum 1.00 m. aşmayacak şekilde ve cephesi boyunca uygulanabilir. Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz (bkz. Şekil 1, 2, 4, 5, 6, 7). Zemin katlarda yer alıp batarkatı bulunan dükkanlarda panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, batarkat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir (bkz. Şekil 8).

           Ayrıca yukarıda belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkan yüksekliğini aşmamak, dükkan cephesinden taşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir (bkz. Şekil 3).

           Köşe parsellerdeki yapılarda, tanıtım panoları her iki cephede birden yukarıda belirtilen koşullarda uygulanabilir (bkz. Şekil 12).

           Zemin kat işyerlerine ait tanıtım ve reklâmlar balkonlarda, çıkmalarda ve bahçe içlerinde kesinlikle kullanılamaz.

           Birden çok işyeri varsa her birinin tanıtım levhalarının yatay çizgileri uyumlu olmak; son uygulayıcı, önceden standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır (bkz. Şekil 12).

         KDKÇ Alanlarında ön bahçeli nizanda yer alan yapılarda kamu mülkiyetine ve bitişik parsellere taşmamak ve yapıya 3.00 m' den, parsel sınırına 1.00m' den fazla yaklaşmamak koşuluyla 6.00 m yüksekliğinde 4.00 m2 yüzeyinde totem reklam panosu konulabilir. (bkz Şekil 12)

  2)KDKÇ Alanlarının Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

           Birden fazla kişinin kullandığı yapılarda, yapı içinde yer alan bağımsız bölüm adedi kadar tanıtım panosunun konulabileceği yüzeylerin mimari projede belirlenmesi zorunludur. Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan ve ruhsatı alınan yapılarda tanıtım panolarının konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

           Zemin üstü katlarda tanıtım panoları, 0.70 m. x 1.00 m. olmak kaydıyla cephedeki pencerelerin altında yer alan sağır duvarda tesis edilebilir (bkz. Şekil 12).

           Işıksız pano derinliği maksimum 0.10 m., ışıklı pano derinliği maksimum 0,20 m. olabilir (bkz. Şekil 12).

           Tüm katın veya birden fazla katın tek bir kullanıcıya ait olması durumunda eni 0.50 m. aşmamak kaydıyla pano boyunun uzunluğunun tespiti konusunda ilgili belediyesinden görüş almak zorundadır. Ayrıca kullanılan kat adedi toplam yüksekliği ve bağımsız bölüm sınırını aşmamak kaydıyla düşeyde tanıtım panosu tesis edilebilir. Pano uzunluğu ve genişliği ilgili belediyesince belirlenir (bkz. Şekil 12).

  Tamamı Tek Kurum ve Kuruluş Tarafından Kullanılan Yapılar

  Madde 22- Tamamı tek kurum ve kuruluş tarafından kullanılan yapılarda bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilan ve reklâm uygulamalarının yapılabilmesi için yapılacak ilan ve reklam uygulamasının yeri, boyutları, malzemesi mimari projesinde gösterilebilir. Mevcut yapılarda tanıtım panolarının konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

  1)Turizm Yapıları

  Binanın tamamı tek bir kurum ve kuruluşa ait otel, motel, eğlence merkezi vb. yapılarda kurulacak ve sadece kurumun tanıtıcı logosunu taşıyacak ışıklı-ışıksız, sabit-hareketli çatı reklamı; için yapıda kullanılan malzemenin teknik özellikleri, elektrik tesisatı ve statik projeleri ile birlikte, değişik açıdan mevcut durumun görüntüleri, yapının çatı katı rölevesi, önerilen reklâmın cepheyle birlikte görüntüsü ve yapının çevresindeki mekânsal özellikleri belirten krokiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurularak alınacak izinden sonra tesis edilebilir.

  4 kata kadar olan yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 1.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 2.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 13).

  4 katın üstündeki yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 2.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 3.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 14).

  Bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 13, 14).

  2)Eğitim Yapıları

           Binanın tamamı tek bir kurum ve kuruluşa ait okul, özel okul, dershane vb. yapılarda bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 15).

  3)Resmi Kurum ve Kuruluşlar

           Binanın tamamı tek bir resmi kurum ve kuruluşa ait olduğu yapılarda bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 15).

  4)Özel Kuruluşlar

  Binanın tamamı tek bir kurum ve kuruluşa yapılarda sadece kurumun tanıtıcı logosunun bulunduğu ışıklı, ışıksız sabit ve hareketli çatı reklamı kullanılan malzemenin teknik özellikleri, elektrik tesisatı ve statik projeleri ile birlikte, değişik açıdan mevcut durumun görüntüleri, yapının çatı katı rölevesi, önerilen reklâmın cepheyle birlikte görüntüsü ve yapının çevresindeki mekânsal özellikleri belirten krokiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurularak alınacak izinden sonra tesis edilebilir.

  4 kata kadar olan yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 1.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 2.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 13).

  4 katın üstündeki yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 2.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 3.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 14).

           Bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 13, 14).

  Sanayi Alanları

  Madde 23-

  1)Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtım panoları, cephe yüzeyinin %3'ünü geçemez. Tanıtım panoları mimari uyumu sağlamak amacıyla çıkma biçiminde uygulanamaz. Ancak tanıtım panoları, bina girişlerinin sundurmalarının önüne, sundurmadan herhangi bir taşma yapmayacak şekilde uygulanabilir. Birden fazla yola cepheli yapılarda, yola bakan her cephe için aynı uygulama yapılabilir (bkz. Şekil 16).

  2)Bu tür alanlarda ön bahçe varsa, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmamak ve yapıya 3.00 m.'den parsel sınırına 5.00 m.'den fazla yaklaşmamak koşuluyla, yüzey alanı 6.00 m²' yi aşmayan ve pano üst seviyesi 8.00 m.’ yi geçmeyen bir adet ışıklandırılmış veya ışıksız ayaklı pano konulabilir. Uygulamalarda boyut, aydınlatma ve oran yönünden bütünlük aranır, bu hususta ilgili belediyesinden görüş alınması zorunludur (bkz. Şekil 16).

  Sanayi Siteleri

  Madde 24- Sanayi sitelerinin girişlerine sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları ilgili belediyesinden izin alınarak konulabilir. Takların yüksekliği 6.00 m. geçemez.

  Takların üzerinde yatay olarak yer alacak sanayi sitesini tanıtıcı pano, maksimum 1.00 m. genişliğinde, tak uzunluğu boyunca ve 0.20 m. derinliği aşmayacak şekilde ışıksız veya ışıklı olarak tesis edilebilir (bkz. Şekil 17).


  Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları
  Madde 25-
  Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisinde yer alan akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında pompa kısımlarının üst örtüsü olan kanopi alınları ile istasyon imar sınırı içinde kalan bölümlere aşağıda belirtilen şartlarda dikilen totemlerde ışıksız veya ışıklı tanıtıcı logo, firma ismi ve ürün fiyat listesi tesis edilebilir.
  Kanopi alınlarında kurumun logosu ve isminden başka ibare yer alamaz.

  İstasyonun kullandığı yol cephesinin imar sınırı içinde kalan bölümünde en üst seviyesi istasyon döşeme kotundan 6.00 m. yüksekte bulunan ve 6.00 m2 yüzeye sahip ışıksız veya ışıklı totem dikebilirler. Totemlerde ilgili firmanın adı, logosu ile akaryakıt ve LPG ürünlerinin fiyat listesinden başka ibare yer alamaz (bkz. Şekil 18).

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Diğer İlan ve Reklam Uygulamaları

  Sağır Duvar Cephe Reklâmları

  Madde 26- Duvar cephe reklâmları, önerilen reklâmın boyut, renk, tasarım olarak görüntüsü, kullanılacak özel gereçler, ışıklandırma yapılacaksa aydınlatma sistemiyle ilgili ayrıntılar, tasarım uygulandıktan sonraki cephe görüntüleri, yapının çevresiyle ilişkisini açıklayan görüntüler, fotoğraf çekme noktalarının ve açılarının da yer aldığı çevredeki yapılaşmayı tanımlayan bir krokiyle birlikte ilgili belediyeye başvurularak alınacak izinden sonra tesis edilebilir.

  Dinî yapılar, tarihî eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapılar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince kentin siluetini etkileyeceği belirlenen yerlerde duvar cephe reklâmı tesis edilemez. Ancak görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki tescilli binalara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız cephe giydirme çalışması yapılabilir.

  Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde boyalı ve temiz tutmak zorundadır.

  Duvar reklâmları kentsel görünümü zenginleştirecek, grafik ve sanatsal değeri olan duvar resmi niteliğinde olmak, grafik ve reklâmın ana temaları dışındaki ayrıntılara yer vermemek zorundadır. Ad ve amblem duvar reklâmının en fazla %30' unu kapsayabilir (bkz. Şekil 19).

  Duvar reklâmları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar bulunan cepheler duvar reklâm alanı olarak kullanılamaz. Sağır alanın bir kısmına reklam uygulaması yapılması durumunda, diğer kısım reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır. Vergi ve harç hesabında reklam ihtiva etmeyen boyalı kısım hesaba dahil edilmez.

  Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı vinil malzeme veya boya ile yapılabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ile üç boyutlu, teknolojik gelişmeler kullanılarak yapılan reklama izin verilebilir. Kullanılan sağır yüzeye birden fazla reklam uygulaması konulamaz.

  Duvar reklâmlarının süresi en fazla bir yıl olup,talep edilirse bir yıl daha uzatılabilir.Süre bitiminde yetkili firma çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde reklâmı kaldırmakla yükümlüdür. Reklâmın kaldırıldığı cephenin yapının renkleriyle uyumlu olarak boyanması zorunludur. Duvar reklâmlarının bakımı, reklam kuruluşu tarafından mevsim değişikliklerine bağlı olarak yapılacaktır.

  Tescilli Eski Eser Binalarda, Bu Binaların Bitişiği veya Karşısında Bulunan Yapılarda ve/veya Tarihi Sit Alanlarında Yer Alan Binalarda Kullanılacak Reklâm Panoları ve Panosuz Reklâm Uygulamaları

  Madde 27- Tescilli eski eser binalarda, bu binaların bitişinde veya karşısında bulunan yapılarda ve/veya tarihi sit alanlarında yer alan binalarda kullanılacak reklâm panoları ve panosuz reklâm uygulamalarında uyulması gereken koşullar aşağıda sıralanmıştır.

  1. Reklâm panosu ve panosuz reklâm tabelalarından sadece biri seçilerek kullanılacaktır. İki çeşit birden kullanılamaz.
  2. Reklâm pano ve tabelalarında kurum adı ve kapı numarasından başka ibare bulunmayacaktır.
  3. Bina bütününde vitrin bölümü dışında (Örneğin üst katlarda sağır duvarlarda) hiçbir şekilde tabela bulunmayacaktır.
  4. Gölgelik adı altında stor kutularının uzatılması ve alın bölümüne reklâm tabelaları konulması kesinlikle yasaktır.

  5-Reklâm Panoları;

  a)Mağazada stor kullanılmıyor ise bina cephesine yapışık şekilde düzenlenecektir (bkz. şekil 20).

  b)Mağazada stor kullanılıyor ise panolar, stor kutusunun dışına taşmayacak şekilde düzenlenecektir (bkz. şekil 21).

  c)İş yerlerinde güvenlik amacıyla stor kullanılması gerekiyorsa stor kutuları mekan içinde kalacak şekilde takılacaktır. Zorunlu hallerde, cephe hattından maksimum 50cm’yi geçmeyecek şekilde bina dışına yapılabilir. Tabelaların genişliği ve derinliği (stor kutusu ve tabelanın cepheden çıktığı mesafe) 50 cm’yi geçmeyecek, uzunluğu ise vitrin uzunluğu kadar olabilecektir (bkz. şekil 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).

  d)Üst katlarda bulunan işletmeler için reklâm tabelaları binanın giriş kapısının iç bölümünde bulunan duvara asılacak ve boyut olarak 0.25 m2’yi geçmeyecektir.

  e)Tabelalar koyu renk zemin üzerine metal veya benzeri malzemeden yazılar kullanılarak uygulanacaktır. Ahşap tabelalarda harfler tabelaya oyularak da işlenebilir.

  f)Panoların üzerine harf boyutu 30 cm ‘yi geçmeyen neon yazılar da kullanılabilir.

  g)Tabelaların genişliği ve derinliği (stor kutusu ve tabelanın cepheden çıktığı mesafe) 50 cm ‘yi geçmeyecek, uzunluğu ise vitrin uzunluğu kadar olabilecektir (bkz. Şekil 20, 21).

  h)Reklâm tabelalarının montajı sırasında binada varsa, motif, süsleme, kabartma ve özellikli bölümlerin kapatılmamasına ve binanın özgün yapısına zarar verilmemesine dikkat edilecektir.

  6-Panosuz Reklâm Uygulamaları;

  a)Metal yazılar harf boyutu 30 cm’yi geçmeyecek ve mağaza-bina girişinin üstünde ya da yanında yer alacak şekilde bina duvarına monte edilebilir (bkz. şekil 28).

  b)Bina duvarına harf yüksekliği 30 cm’yi geçmeyecek şekilde neon yazılar uygulanabilir (bkz. Şekil 29). Ancak elektrik kullanılan bu tip yazı ve tabelalarda yangına karşı özel önlem alınacak ve cephe ile özgün yapı elemanlarına ısı, ışık vb. nedenlerle zarar verilmeyecektir.

  Yön ve Yer Gösterici Tabelalar

  Madde 28-Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar ilgili belediyesince cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alabilir.

  Tabelalar, en üstte cadde sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler bulunacak şekilde sıralanır.

  Tabela nitelikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği standartlarda olacaktır.

  Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren maksimum 3.50m’dir.

  Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yükseklik zeminden itibaren en az 2.25m’den başlamalıdır.

  Yön ve yer gösterici tabelaların direklerinin özürlü insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde konması esastır.

  İş ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda, konulacak yerin uygun olması halinde, iki dikme arasına 1.5m uzunluğunda, 25cm eninde levhaların sıralanması ile (plakalar arasında 5cm açıklık olacaktır) oluşan Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ile toplu yönlendirme tabelası olarak kullanılabilir.

  Geçici İlanlar

  Madde 29-Çoğunlukla bir etkinliğin duyurusu için hazırlanmış süreli ilanlara geçici ilan denir.

  Genellikle iki ağaç ya da iki direk arasına asılan bez- muşamba üstüne boya veya yapıştırma tekniğiyle oluşturulan pankartlar, sadece kültürel, sosyal, politik etkinliklerin duyurusu için; en çok 7 gün süreyle ve yetkili makam tarafından verilen izinle ve belirlenen yerlerde, gerekli vergileri ve harçları yatırmak suretiyle kullanılabilir.

  Pankart haricindeki geçici ilan uygulamalarına ilgili belediyenin onayı ve belirlediği süre ile izin verilir.

  İlan Elemanları

  Madde 30-İlan panolarını kapsar. Bu panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Panoların yerleri, ölçü ve ebatları İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenir.

  Halka Açık Tanıtım ve Reklâmlar

  Madde 31- İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayanların sosyal, kültürel, politik etkinliklerinin duyurusu için gerekli vergileri ve harçları yatırıldıktan sonra kullanılabilecek ücretsiz ilan levhaları düzenler. Bu levhalara ilan sahibinin veya vekilinin başvurusu üzerine ilgili belediyece ilanın mühürlenmesinden sonra en fazla 1.00 m. x 0.70 m. boyutlarında ve 7 gün süreyle ilan asılabilir. Halkla açık ilan levhaları aracı kişiler tarafından ve/veya ticari amaçla kullanılamaz.

  Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri

  Madde 32-Açık alanlarda herhangi bir kurum ve kuruluşun tanıtımını yapmak amacı ile düzenlenecek olan aktiviteler (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri, vb.) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin izni alınarak gerçekleştirilebilir.

           Aktiviteyi gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşlar, aktivitenin niteliği ile birlikte aktivitenin yapılacağı yer, tarih, saat ve aktivitenin kapsayacağı süreyi yazılı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmek ve izin belgesi almak zorundadır.

  Aktivitelerin niteliği genel toplum ahlakı ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek tarzda olamaz.

  Aktivite süresince ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin onayladığı yerlerde ilanlara ve reklamlara yer verilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  İzin Mercii ve Denetim Yetkisi

  İzin Verme Yetkisi

  Madde 33-İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bütün ilan, reklam ve açık alan aktivitesi için bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili belediyeden izin belgesi alınması zorunludur.

  İzmir Büyükşehir Belediyesi; sınırları içerisindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve anayollarda ve bu alanlardan cephe alan yapılarda, sabit reklâm asma panoları, ilan asma yerlerine, tercihli yollara konan ilan, reklâmlarla, toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

  İlçe ve ilk kademe belediyeleri; yukarıda yer almayan yerlere konulan ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

  Başvuruda İstenecek Belgeler

  Madde 34- İlan ve reklâm araçlarının izin verilen yerlere konulabilmesi için ilgili belediyelere aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur:

  Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler;

  • Dilekçe
  • Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği
  • Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı üzerinde uygulamadan önce ve sonraki halini gösterir fotomontaj tekniği ile hazırlanmış renkli tasarım örneği.
  • Kira kontratı veya tapu örneği
  • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı örneği
  • Çatı panoları için taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler
  • Sigorta poliçesi
  • Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi

  Reklam Panoları İçin Gerekli Belgeler;

  • Dilekçe
  • Reklam uygulanacak cephenin 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
  • Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali
  • Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname
  • Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe yüzeyinin alanı
  • Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.
  • Sigorta poliçesi
  • Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi,

   Bez Afiş Uygulamaları İçin Gerekli Belgeler;

  • Dilekçe
  • Afiş içeriğini belirten renkli bilgisayar çıktısı,
  • Talep edilen uygulama süresi
  • Afiş ebatları

  Taşıt Uygulamaları İçin Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • Ruhsat fotokopisi
  • Taşıt üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf
  • Tasarım ebatları
  •  Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki kira sözleşmesi

  İzin Belgesi

  Madde 35-Bu Yönetmelik hükümlerine uygun izin için; izin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklâm ve tanıtım araçlarının konulacağı yer, ilan reklâm ve tanıtım aracının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi ilgili belediye tarafından düzenlenir.

  İzin belgelerinde bulunan; izin veren belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, izin başlangıç ve bitim tarihlerinin; ilan, reklâm ve tanıtım araçlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktan okunacak büyüklükte konulması zorunludur.

  İzin Verme Süresi
  Madde 36-
  İlan, reklâm ve tanıtım araçları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir.
  Süre bitiminden en geç 7 gün önce müracaatla iznin yenilenmesi zorunlu olup, izin yenilenmediği takdirde, ilan, reklâm ve tanıtım araçları ilgili belediye tarafından kaldırılır, masraflar reklam veren ve reklam (mecra) kuruluşundan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

  İlan, reklâm ve tanıtım araçları için belediyenin ilgili biriminden gerekli izin verilmeden Gelir Müdürlüğü tarafından ilan ve reklâm vergisi alınamaz.

  " İlan, reklâm ve tanıtım araçları için belediyenin ilgili biriminden gerekli izin verilmeden Gelir Müdürlüğü tarafından ilan ve reklâm vergisi alınamaz."
  fıkrası,
  " 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16.maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisi, beyanname verilmesiyle tarh ve tahakkuk ettirilir. Ancak bu işlemin gerçekleştirilmesi Yönetmelikte düzenlenen uygulama esaslarına göre izin belgesi alma yükümlülüğü ile denetim ve ceza uygulama yetkilerini ortadan kaldırmaz."

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.
  Karar No: M.35.0.İBB.0.10.04.301.05.01-01.50
  Karar Tarihi: 11.01.2010

  Denetim Yetkisi
  Madde 37- 

  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi; sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bulunan, bu yerlere cepheleri bakan yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü ilan, reklâm ve tanıtım aracını denetler.
  2. İlçe ve ilk kademe belediyeleri, yetki alanı içinde denetim yaparlar.

  Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Davranış

  Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım araçları, ilgili belediyelerin denetim elemanlarınca tespit edildiğinde zabıta müdürlüklerince tutanak düzenlenir ve reklâm (mecra) kuruluşu ile reklâm verene aykırılığın yedi gün içinde giderilmesi ihtar edilir. Verilen süre sonunda aykırılığın giderilmediğiinin tespiti halinde;

  Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişi ve kuruluşa Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 1.fıkrasına göre,

  Afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip toplatılmamışsa, Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 2.fıkrasına göre,

  5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42’ inci maddesinin 1’ nci ve 2’ nci fıkralarına aykırılık teşkil etmeyen, ancak işbu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden diğer tüm fiillerde 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddeleri Muaddil Kanun hükümlerine göre; uygulama yapılır.

  BEŞİNCİ KISIM

  Son Hükümler

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 39- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 9.3.2000 tarih ve 5.34 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 40- Bu Yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin onayını müteakip mahalli gazetelerden birinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 41- Bu Yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki ve görev alanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı; ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yetki ve görev alanlarında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları tarafından yürütülür.

  Geçici Hükümler:

  Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarihte yetkili firmalar, noter tasdikli sözleşme süreleri ile sınırlı olarak, mevcut ilan ve reklâmlarına devam ederler.

  Geçici Madde 2- Yetkili firmaların ilan ve reklâmları noter tasdikli mevcut kira sözleşmesi süreleri sonunda; diğer tüm ilan, reklâm ve levhalar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

  Duyuru Arşivi

 • KÜRTAJ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
 • KÜRTAJ HAKKINDA BİLGİLER
 • HPV VE GENİTAL SİĞİLLER
 • HPV GENİTAL SİĞİL TEDAVİSİ
 • VAJİNİSMUS HASTALARININ BİLMESİ GEREKENLER
 • KIZLIK ZARI DİKİMİNİN SOSYOLOJİK ve PSİKOLOJİK ÖNEMİ
 • KIZLIK ZARI DİKİMİ (HYMENOPLASTY)
 • BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA İDUĞ’DAN “BORNOVA’DA ÜRETİME TAM DESTEK”
 • #ȘEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
 • İZMİRDE“10 GÜNDE 18 BİN 500 TON ATIK ÇIKARILDI”
 • KENT EKMEK'TE RAMAZAN PİDESİNE BU YIL DA ZAM YOK
 • İZMİR'İN YENİ BELEDİYE BAŞKANLARI (31 MART 2019)
 • İZMİR'DE OKULLAR AÇILIYOR, SEFERLER SIKLAŞIYOR
 • ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
 • İZMİR'DEKİ "KÖYLERE “ATATÜRK” BÜSTÜ
 • 86. İEF’DE KARŞIYAKA COŞKUSU
 • İZMİR'DE "ATA İÇİN KOŞTULAR"
 • 19 MAYIS 1919 TARİHİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ
 • BUZA İZMİR DAMGASI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 6. REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET NECATİ AKGÜN'ÜN BİYOGRAFİSİ
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOL DURUMU BÜLTENİ (9.01.2017)
 • AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ HAMZA DAĞ KINIK İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
 • MHP 26. DÖNEM İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİDİR
 • CHP İZMİR 26. DÖNEM MILLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
 • İZMİR' İN KURTULUŞUNUN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN
 • BÜYÜKŞEHİR’DEN EFSANELERE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
 • HIZLI RESİM PAYLAŞ ' " WWW.RESİMPAYLAS.ORG"
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN
 • 9 EYLÜL MARATONU’NA REKOR KATILIM!
 • İZMİR' İN EN UZUN "KARAYOLU TÜNELİ" YAPILACAK
 • YRD.DOÇ.DR.HAKKI YEŞİLYURT KİMDİR?
 • İZMİR’İN KURBANLIKLARI TORBALI’DAN…
 • ATATÜRK’ÜN HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ FOTOĞRAFLARI!
 • ŞİDDETE MARUZ KALIYORSANIZ!!!
 • SİNEMACILARIN " İZMİR BULUŞMASI"
 • ANKARA KENT REHBERİ — ANKARALIYIZ.NET YAYINDA
 • 84. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI AÇILIYOR
 • SAĞLIKÇILAR TOPLU SÖZLEŞME MASASINDAN 17 KAZANIM ELDE ETTİ
 • İZMİR'DE HEM PARK, HEM OTOPARK
 • HAKAN YEŞİL' İN JET LEV ŞOVU!
 • 2015-2016 YENİ YIL EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
 • KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI
 • PROF. DR. GALİP AKHAN KİMDİR?
 • HAMZA DAĞ KİMDİR ?
 • KUŞ CENNETİ' YDİ, BALIKLARINDA CENNETİ OLACAK
 • İZMİR' İN YENİ METRO VAGONLARI
 • İZMİR BALÇOVA TELEFERİK HİZMETE AÇILDI
 • İZMİR'DE KONSERLER İPTAL
 • SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI
 • ŞİMDİ BİSİKLET ZAMANI
 • BÜYÜKŞEHİR'DEN 30 İLÇEYE 123 ANAHTAR
 • BÜYÜKŞEHİR, DÜNYA SİNEMASINI İZMİRDE BULIŞTURUYOR
 • İZMİR EUROVELO'YU İSTİYOR
 • AK PARTİ İZMİR'DE İLÇELERLE KOORDİNASYON TOPLANTILARI BAŞLADI
 • UZAY BİLİMLERİ EĞİTİMİYLE ULUSLARARASI ARKADAŞLIKLAR KURULUYOR
 • NEZAKET EMİNE ATASOY KİMDİR?
 • KİTVAK DOSTLARI ETKİNLİKTE BULUŞTU
 • EVKA-4’E ÖNEMLİ PROJE
 • FOÇA’ YA FİDANLAR BÜYÜKŞEHİRDEN
 • İZMİR KAYIP EŞYA BÜROLARI
 • BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM DÜZENLEMESİ
 • BAŞLARINA TALİH KUŞU KONACAK
 • İZMİR’DE 80 YAŞINDA KÖK HÜCRE NAKLİ
 • TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜS FİLOSU İZMİR’DE KURULUYOR
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YİNE HABERİN ZİRVESİNDE
 • ATATÜRK KIYAFETLERİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA MERKEZİ DEFİLESİ
 • BUCA TRAFİĞİNE YENİ CAN SUYU GELİYOR
 • İZMİR’DE ÖRNEK İŞBİRLİĞİ
 • İZMİR’DE “YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ”E BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
 • BÜYÜKŞEHİR, ANKARA CADDESİ’NE 250 PALMİYE DİKİYOR
 • BAYRAKLI SAHİLİ ÇİÇEK AÇACAK
 • İZMİR 3 BOYUTLU KENT REHBERİ İNDİR
 • İZMİR' DE ÇİÇEK ÜRETİCİSİNE
 • BÜYÜKŞEHİR FIRTINASI: 6 AYDA 217 MADALYA
 • İZMİR BUZ SPORLARI SALONU BAKIMA GİRİYOR
 • BALÇOVA TELEFERİK TESİSLERİ TEST EDİLDİ ONAYLANDI
 • İZMİR'DEN TARIM VE HAYVANCILIĞA BÜYÜK KATKI!
 • NARLIDERE METROSU İÇİN “İKİNCİ ADIM” DA TAMAM
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 • İZMİR’DE “BİZİM AKADEMİ”
 • İTFAİYE’DEN “TEK TUŞ” KOLAYLIĞI
 • URLA VE FOÇA’DA SAHİLLER YENİLENİYOR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6. VAPURUNU ALDI
 • İZMİR’İN UNUTULMAZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET PİRİŞTİNA ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ÖZLEMLE ANILDI
 • İZMİR’ DE “KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİNDE VİYADÜK AYAKLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI”
 • İŞTE İZMİR’İN TRAMVAYLARI!
 • KAĞIT BİLET UYGULAMASI 28 HAZİRAN AKŞAMI SONA ERİYOR
 • İZMİR'DE ÖĞRENCİLER KARNE SEVİNCİ YAŞADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİR’ DE MEZUNİYET TÖRENİ COŞKUSU YAŞANDI
 • TBMM BOWLİNG KUPALARI SAHİPLERİNİ BULDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘BAŞ DÖNMESİ POLİKLİNİĞİ KURULUYOR
 • İZMİR 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİR YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR
 • BAŞKAN DELİCAN: BAYRAKLI’ DA ŞEHİR HASTANESİNİ YERİNDE İNCELEDİ
 • TÜRK ZEYTİNYAĞI ÇİN SEFERİNE ÇIKIYOR
 • ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • ULAŞIMDA KART KRİZİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ
 • İZMİR’İN 8 NOKTASINDA “ÜCRETSİZ İNTERNET KEYFİ” WizmirNET BAŞLADI
 • İZMİR' DE KALİTE “OKEY”LENDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' DEN SUÇ DUYURUSU
 • MY NOVA İZMİR CAFE AÇILDI
 • 1000 “AFET KADIN” ARANIYOR
 • İZMİR YAZ KONSERLERİ
 • ISPARTA HAKKINDA BİLGİLER
 • İZMİR'DE TÜRK-ALMAN KATI ATIK GÜNLERİ DÜZENLENDİ
 • DELİCAN' DAN "MOTİVASYON" TOPLANTISI
 • BALÇOVA TELEFERİK TESİSLERİ AÇILIYOR
 • İL-DE İLAÇLAMA İZMİRDE 24 SAAT HİZMETİNİZDE
 • İZMİR’ DE ÜRETİCİYE “CAN SUYU”
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇIKIŞI: “VATANDAŞIN RIZASI YOKSA, OLMAZ!”
 • BAŞKAN DELİCAN’ DAN BİSİKLETLİ DAVET
 • BÜYÜKŞEHİR’DEN MENEMEN’E YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK
 • BAŞKAN DELİCAN GÖREV BAŞINDA
 • İZMİR'DE SON 24 SAATTE YAĞIŞ REKORU KIRILDI
 • HALAT ÇEKME OYUNU NASIL OYNANIR
 • İZMİR BORNOVA ANADOLU İNAM HATİP LİSESİ ETKINLİKLERİ
 • 19 MAYIS İÇİN KOŞTULAR
 • İZMİR KÖRFEZiNİ ŞENLENDİRDİLER
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇ BAYAN BASKETBOL TAKIMI
 • " 19 MAYIS YOL KOŞUSU"' YARIN İZMIR'DE BAŞLIYOR
 • BU GECE MİRAC KANDİLİ, MİRAC GECESİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİDİR
 • TELEFON (KONTÖR) DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • AMERİKAN KÜLTÜR DİL OKULLARI'NDA SERTİFİKA HEYECANI
 • İZMİR'DE "PANİK YOK, KENE DEĞİL"
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ BAYAN RAGBİ TAKIMI ÜNİLİG ŞAMPİYONU OLDU
 • DERE ISLAHI VE TAŞKIN KORUMA UYGULAMALARI
 • SASALI DOĞAL YAŞAM PARKI SAATLERİ
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI NEREDE
 • DOĞAL YAŞAM PARKI İZMİR GİRİŞ ÜCRETİ
 • ALSANCAK GARI ÖNÜ TRAFİĞİ RAHATLADI
 • ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN VE NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
 • BELGİN DAL ŞİFALI TAŞLAR
 • AMPUTE FUTBOL 1.LİGİ SON ENGELİ DE AŞIYORLAR
 • ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 • İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SELÇUK YAŞAR KAMPÜSÜNDE HAVACILIK AŞIKLARI BULUŞUYOR
 • İZMİR HAŞERE İLE MÜCADELE
 • AKBANK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ŞUBESİ
 • İZMİR’DE FLAMİNGOLARDAN SONRA PELİKANLAR İÇİN DE ADA YAPILACAK
 • KENT KOLEJİ PROJESİ “HEDEF İŞSİZLİĞİ ÇÖZMEK”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KORDON AÇIKLAMASI
 • SEFERİHİSAR KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIYOR
 • MORDOĞAN’ A “ÇİFTE MÜJDE”
 • TRAMVAY GELİYOR
 • SEFERİHİSAR İLÇESİ SIĞACIK KALEİÇİ SİZLERİ BEKLİYOR
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN’DAN 23 NİSAN MESAJI
 • EN GÜZEL 23 NİSAN HEDİYESİ
 • TRAMVAYDA “İLK RAY” HEYECANI
 • BUZ PİSTİ’NDE 23 NİSAN ŞENLİĞİ
 • ESHOT, 1 YILDA 506 MİLYON YOLCU TAŞIDI
 • İZMİR’DE ÜÇ GÜN ŞENLİK VAR
 • İZMİR'DEN " YÜZDE 20" SÖZÜ
 • ‘EGE ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ’
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE !
 • İZMİR'DE "SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZİ" AÇILDI
 • İZMİR’DE 40 YILLIK ŞEBEKELER YENİLENİYOR
 • İZSU’DAN GÜMÜLDÜR’E YENİ ŞEBEKE
 • DARİO MORENO KÖRFEZLE BULUŞTU
 • ANITKABİR İLK KEZ 24.SAAT ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK
 • İZMİR’DE “1 TL’YE TANGO KEYFİ”
 • AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
 • İZMİR BUCA SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ
 • İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU PERSONELİ İŞARET DİLİ ÖĞRENİYOR
 • POLİS HAFTASIYLA İLGİLİ YAZI
 • FUAR İZMİR' DE DENİZ HAVASI
 • “ZEYTİN’İN YOLCULUĞU” BÜYÜTEÇ ALTINDA
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI’NDAN AZİZ KOCAOĞLU’NA ZİYARET
 • ULUSAL FOTO SAFARİ VE FOTOĞRAF YARIŞMASI
 • İZMİR'DE " BUZDA AY YILDIZLI HEYECAN "
 • İÇ GÜVENLİK YASASI ONAYLANDI
 • DELİCAN EBSO VE İZTO'YU ZİYARET ETTİ
 • İZMİR’DE DOĞDU, İZMİRLİ OLDU
 • İZMİR’DE DOĞDU, İZMİRLİ OLDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANAOKUL'NUN KÜTÜPHANE ZİYARETİ
 • U12 CUP’DA İZMİR DAYANIŞMASI
 • KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
 • İZMİR’DE TİYATRO COŞKUSU SOKAĞA TAŞTI
 • İZMİR’DE, DÜNYA ŞAMPİYONASI HEYECANI
 • NİSAN' DA İZMİR'DE "SANAT YAĞMURU" VAR
 • KEMALPAŞA' DA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
 • CHP İZMİR'DE ÖN SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİR'DE "KÜTÜPHANE HAFTASI" ETKİNLİKLERİ
 • İZMİR' DE ŞÖLEN VAR!
 • İPHONE' DA BATARYA SORUNUNU KALDIRACAK 11 İPUCU
 • BÜLENT DELİCAN STK' LARA TEŞEKKÜR ETTİ
 • BUZ PİSTİ BU TARİHLER ARASI HİZMET VEREMEYECEK.
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAJ BAŞVURUSU
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
 • “CENNET”TE SAFARİ
 • ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO GÜNLERİ
 • FUAR İZMİR AÇILIYOR
 • GÜNEŞ TUTULMASI İLGİ İLE İZLENDİ
 • 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
 • GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLEYECEK İDDİASI
 • DELİCAN, 14 MART TIP BAYRAMI'NI KUTLADI
 • AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ İZMİR DİL OKULLARI
 • İZMİR ULAŞIMINDA YGS DÜZENLEMESİ
 • TEKNOSA'DA SÜRPRİZ AYRILIK
 • FIRAT ÇAKIROĞLU’NUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAFE YIKILDI
 • İZMİR’İN ÜST GEÇİTLERİ GÖZETİM ALTINDA
 • 11.SINIF MATEMATİK DİZİLER SLAYT, DİZİLER KONU ANLATIMI PDF
 • OKULDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILDI!
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TV 3. YAŞINI KUTLUYOR
 • 8 MART KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 • BÜLENT DELİCAN'DAN 'LİSTE' TEPKİSİ
 • " BİSİM " BİSİKLET HEPİMİZİN
 • 14 MART TIP BAYRAMI
 • İZMİR METROSU'NDAN AÇIKLAMA
 • ÇİĞLİ SANTRAL DURAĞI ÜST GEÇİDİ YENİLENDİ
 • UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • YİNE BİR İLK İZMİRDE
 • AŞIRI SICAKLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
 • AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU ' NUN HAYATI VE ESERLERİ
 • YAPAY KAN MEVCUT MUDUR?
 • KAN BAĞIŞLARSAM KANSIZ KALIR MIYIM?
 • KAN VERMENİN YARARLARI NELERDİR?
 • KAN VERDİKTEN SONRA KENDİMİ NASIL HİSSEDECEĞİM?
 • KAN VERİRKEN ACI HİSSEDER MİYİM?
 • KİMLER KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?
 • AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 3 GÜN TATİL !
 • EGELİ ÖĞRENCİLER İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ EĞİTİYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ , SANAYİCİYE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ SAĞLIYOR
 • HOMEROS MELES'LE BULUŞACAK!
 • ÖZGECAN ASLAN, HEM SON OLSUN, HEM MİLAT OLSUN
 • JAPON KÜLTÜR GÜNÜ
 • İZDENİZ DUYURU
 • BORCUNU ÖDEMEYENE İKİNCİ FIRSAT!
 • ÖDEMİŞ’TE YAPILACAK SÜT BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR HIZLA DEVAM EDİYOR
 • MESLEKİ EĞİTİME YENİLİKÇİ İSTİHDAM FIRSATI PROJESİ
 • İZMİRDE " ABLA-AĞABEY-KARDEŞ PROJESİ "
 • İZMİR' DE " BEDAVA İNTERNET" DÖNEMİ
 • ULUSLARARASI İZMİR TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
 • (ÖZEL) MOBESEYE YANSIYAN KAZALAR GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
 • İZMİR'LİLER YALNIZ BIRAKMADI
 • 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
 • İZMİR'İN KARLA İMTİHANI!
 • "HOMEROS SUYU" DAMACANA OLUYOR
 • MÜZEYYEN SENAR İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİNDE HAYATINI KAYBETTİ
 • 2015 SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ
 • BİSİM BİSİKLET İZMİR
 • IF WEDDİNG FASHİON İZMİR – 9. GELİNLİK, DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI
 • ORTODOKSLARIN İZMİR BULUŞMASI
 • TOPRAKSIZ TARIM KURSU İZMİR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ' NİN ACI GÜNÜ
 • ÇAMLI’DAN AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNE TAM DESTEK
 • DELİCAN'DAN 'ÇEMBERLİ EFEYE' İLK ZİYARET
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN MAZBATASINI ALDI
 • OLİVTECH VE EKOLOJİ İZMİR FUARLARI
 • İZMİR KUŞ CENNETİ’ NE 4 BİN AĞAÇ DİKİLECEK !
 • GLÜTENSİZ EKMEKLER 70 İLE ULAŞTIRILIYOR
 • İZMİR'DE BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU KONUŞTU
 • GELENEKSEL KAZ YEMEĞİ
 • İZMİR TELEFERİK AÇILDI MI
 • PROF.DR.İBRAHİM SARAÇOĞLU KİMDİR ?
 • SAYGUN MÜZİK FESTİVALİ
 • İZMİR METRO'SUNA " TAZE KAN "
 • TÜRKİYE' DE BİR İLK YİNE "İZMİR'DE"
 • İZMİR AGORASI " AGORA KAZI EVİ" VE " AGORA MÜZE EVİ " HAMLESİ
 • KENTKART YÜKLEMATİKLERDE “ÜÇÜ BİR ARADA” DÖNEMİ BAŞLADI
 • KADİFEKALE KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA AYI NEDEN DAHA İYİ GÖREBİLİRİZ?
 • İZMİRLİLER "ONU" HİÇ UNUTMADI !
 • ŞENOCAK, AK PARTİLİ ASLAN BİLGİ'Yİ ZİYARET ETTİ
 • BÜLENT DELİCAN BAKIRÇAY HAVASI'NDA Kİ ZİYARETLERİNİ TAMAMLADI
 • İLK KEZ YAPILACAK OLAN "SÜT BAYRAMI" ÖDEMİŞ'TE GERÇEKLEŞECEK
 • KONAK’TA 7’DEN 70’E KÜLTÜR TURU!
 • İZMİR, EMITT 2015 TURİZM FUARI İÇİN HAZIR
 • 65 YAŞ KARTI İZMİR
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI DELİCAN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMİ
 • RÜZGAR VE GÜNEŞ, TEMİZ ENERJİYLE BÜTÜNLEŞ
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI DELİCAN İLÇE ZİYARETLERİNE YARIMADADAN BAŞLADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDEN "KORNEA NAKLİ OLACAKLARA MÜJDE"
 • İKÇÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
 • İZMİR “GURME KENTLER AĞI”NA GİRİYOR
 • İZMİR SANAT’TA “CHARLİE CHAPLİN GÜNÜ”
 • AK PARTİ İZMİR’DE SABAH MESAİSİ
 • SÜT KUZUSU DAĞITIMI BUGÜN BAŞLADI
 • ÇAĞRI MERKEZİ'NDE 'ENGELSİZ' DÖNEM
 • LÖSEV ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜZÜ KUTLUYOR !
 • BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU, 31 OCAK’TA İZMİR’DE!
 • İZMİR'DE " KORKUTAN DEPREM"
 • İZMİR SELÇUK İZBAN HATTI İÇİN BİR ADIM DAHA
 • İKÇÜ REKTÖRÜ PROF.DR.AKHAN ÖĞRENCILERI DINLEDI
 • İZMİR KENT KİTAPLIĞI DALYA DEDİ
 • İZMİR'İN KARLA İMTİHANI
 • İZMİR'DE BİZİM KÖYLERİMİZ
 • İZMİR'DE BUZLANMAYA KARŞI ÖNLEMLER
 • İZMİR'DE KİMSESİZLERE YARDIM!
 • İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ (İHH) İNSANİ YARDIM VAKFI YARDIMLARINI ARTIRACAK!
 • PATERSON KÖŞKÜ TARİHÇESİ
 • PATERSON KÖŞKÜ YOK OLMASIN
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI REKORA KOŞTU
 • İZMİRLİLER YILBAŞINI SOĞUK VE YAĞMURA RAĞMEN KUTLADI
 • İZMİR'E " RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ"
 • İZMİR'DE KAR ALARMI !!!
 • MEMUR-SEN 4-C'Lİ PERSONELE KADRO MÜJDESİ VERDİ!!!
 • MÖTBE'DE TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
 • TARİŞ'İN OLAĞAN KONGRE TOPLANTISI YAPILACAK
 • MÖTBE'DE "SOLİSTLER GEÇİDİ"
 • İZMİR’DE YENİDEN “SİNEMATEK’
 • İZMİR' İN SANAT OTOBÜSÜ
 • İZMİR YENİ YILA HAZIR !!!
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL YÖNETİŞİM VE SİYASET ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • "KEMERALTI GÜNLERİ" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
 • İZMİR'Lİ SPORCULARDAN " BÜYÜK BAŞARI "
 • 2015 AKP SEÇİM ŞARKISI İZLE, DİNLE VE İNDİR
 • ALLERJİK HASTALIKLAR VE ÖNEMİ
 • YASADIŞI PARALEL YAPILANMA İÇİN HESAP VAKTİ
 • AMELİYATSIZ KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ
 • 112'Yİ GEREKSİZ MEŞGUL EDENLERE CEZA
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUZ HOKEYİ TAKIMI
 • SÜT KUZUSU' NA "23 GÜNLÜK MOLA"
 • İZMİR GAZİEMİR FUAR ALANI
 • İZMİR MOBİL KENT REHBERİ MİZ GOOGLE PLAY STORE' DE
 • 2015 YILBAŞI PROGRAMLARI İZMİR
 • İZMİR'İN 11. İTFAİYESİ GAZİEMİR'DE KURULDU
 • ENGELLİ HAKLARI NI ÖĞRENDILER
 • AVRUPA BİRLİĞİ'NE
 • REKTÖR CANDEĞER YILMAZ: ’’HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 300’E GİRMEK’’
 • “ 3. EGE AR-GE GÜNLERİ” BAŞLADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİNE 1 MİLYON 200 BİN TL’LİK YATIRIM
 • MOBİLİZMİR’LE YAŞAM DAHA KOLAY!
 • İZMİR'DE “KAYMAZ ASFALT” KAZALARI “YÜZDE 50” AZALTTI
 • İZMİR'DE " SU DA BÜYÜK TASARRUF"
 • İZMİR' DE " ANADOLU BULUŞMASI "
 • İZMİR'DE TÜRK KADINI'NA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI KUTLANDI
 • TRAVEL TURKEY İZMİR - İZMİR FUARI
 • İZMİR’DE “5 ARALIK COŞKUSU”
 • “MAVİ EGE” İZMİRDE SUYA İNDİ
 • “3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ” KUTLANDI
 • 2014-2015 YILBAŞI PROGRAMI İZMİR
 • 246 KUYU İLE BOL SUYA KAVUŞTULAR
 • SİNEMATEK'TE “TÜRK FİLMLERİ ŞÖLENİ"
 • GÜMÜLDÜR MANDALİNA FESTİVALİ’NE COŞKULU AÇILIŞ
 • TAKSAV 3. İZMİR TİYATRO FESTİVALİ
 • İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ULAŞIM EYLEMİ YAPIYOR
 • İZMİR EKONOMİK KALKINMA VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
 • AVRUPALI " İZMİR "
 • 156 KİLOLUK " MİNİK BEBEK"
 • İZMİR KÖRFEZİ'Nİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
 • BORNOVA'DA YAZ-KIŞ YÜZME KURSU
 • 30 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YELKENLE TANIŞTI
 • KIZILAY ALİAĞA'DA KAN TOPLAYACAK
 • İZMİRDE RÜZGAR VE GÜNEŞ, TEMİZ ENERJİYLE BÜTÜNLEŞ
 • BÜYÜKŞEHİR’İN "KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ"
 • BAKAN IŞIK: İZMİR'İ SANAYİ KENTİ OLARAK GÖRMEK İSTEMİYORUM
 • TİRE DEVLET HASTANESİ ADINI AVRUPA’DA DUYURDU
 • TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’ NDEN İZMİR’E 4. ÖDÜL
 • İZMİRDE “ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ”
 • İZBAN İZMİR'DE " REKOR KIRDI "
 • İZMİR’E JAPON ÇIKARMASI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLDU!
 • İHH, İNSANİ YARDIM DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ
 • İZMİRDE AKDENİZ BULUŞUYOR
 • İZMİR BASININDA 10 KASIM
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 76'INCI YILDÖNÜMÜ
 • DELİCAN’ DAN 10 KASIM MESAJI
 • İZMİRDE MİNİBÜSLER 1.117 SESLİ KAMERA İLE İZLENECEK
 • DARÜŞŞAFAKA YARARINA İZMİR’DE SÜRPRİZ BULUŞMA!
 • İZMİRDE ATA’YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ”
 • BORNOVA HALK EĞİTİMDE YENİ DÖNEM!
 • KART BAŞVURULARINDA İNTERNET KOLAYLIĞI!
 • BAŞKAN BÜLENT DELİCAN’DAN KARDEŞLİK MESAJI
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN’IN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI!
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN' A ESNAF ZİYARETİ
 • İZMİRDE TARİHİ SAAT KULESİ PEMBEYE BÜRÜNDÜ
 • İZMİR “CUMHURİYET MEŞALESİ” İLE AYDINLANDI
 • CUMHURİYET’İN KENTİ İZMİR,CUMHURİYETİ BÖYLE KUTLAYACAK
 • BORNOVA'DA CUMHURİYET COŞKUSU
 • İZMİR’DE “BİLGİ SİSTEMİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” TÖRENLE İMZALANDI
 • İZMİR’İN ‘KIRMIZI BAYRAK’ GURURU
 • İZMİR ÜNİVERSİTESİ 7’NCİ AKADEMİK YILI TÖRENLE BAŞLADI!
 • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİREREK "BİSİKLET SEMPOZYUM" DÜZENLEDİ
 • "BASMANE GÜNLERİ" YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
 • İZMİR'Lİ ŞOFÖRLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
 • KAMU HASTANELERİNİN İLK KONUŞMA VE YUTMA BOZUKLUKLARI MERKEZİ İZMİR’DE AÇILDI…
 • EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN BAŞKAN ATİLA'YA ZİYARET
 • İZMİR SAAT KULESİ PEMBE OLACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE KAN BAĞIŞ GÜNLERİ BAŞLADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 60. YILININ AÇILIŞINI YAPTI
 • İZMİR’ DE AK PARTİ DELEGE SEÇİMLERİ BAŞLADI
 • HEPSİ “KİTAP KURDU” OLACAK
 • “CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI TENİS TURNUVASI” BAŞLADI
 • “BALKANLILAR HALK DANSLARI FESTİVALİ” SONA ERDİ
 • DOĞAL YAŞAM PARKI' NDA 102 KİLOLUK " BEBEK"
 • ENGEL SİZ OLMAYIN !
 • İZMİR ÜNİVERSİTESİ’NDE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE AVRUPA’DAN BÜYÜK İLGİ
 • BORNOVA'DA YAZ-KIŞ YÜZME KEYFİ
 • EGE’DE “MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ”
 • “FOÇA” DÜNYA KÜLTÜR MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE
 • İZMİRDE 'YEREL TOHUM ŞENLİĞİ'
 • SİNEMA GÖSTERİMİ “ÇANAKKALE YOLUN SONU”
 • REKTÖR PROF.DR. CANDEĞER YILMAZ' A YILIN REKTÖRÜ ÖDÜLÜ!
 • SİNEMA KAMPUS "MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ"
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET VE ATATÜRK GÜNLERİ”
 • İZMİRDE " İNSANA YATIRIM"
 • KURBAN SEÇİMİ VE KESİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER
 • CARREFOURSA KARŞIYAKA AVM’DE ARADIĞINIZ HER ŞEY VAR!
 • İZMİR’DE BAYRAM ULAŞIMI “YARI YARIYA” İNDİRİMLİ
 • İNANÇ TURİZMİNE "AYAVUKLA" DOPİNGİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ VE TİYATROHANE EL ELE
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE 22 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA !
 • KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ İZMİR
 • EGE TIP 60. YIL AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • İZMİRDE " İTFAİYE HAFTASI " KUTLANDI
 • İHH İZMİR VAKFI KURBAN BAĞIŞI ALIYOR
 • EGE'DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ BİLİM TASARIM VE TEKNOLOJİYİ SEVDİ
 • DEÜ TIPTA BEYAZ ÖNLÜKLÜ AÇILIŞ
 • KEMALPAŞA GAZİLERİ UNUTMADI
 • KATAL İNŞAAT - AYPARK’TA LANSMANA ÖZEL ‘TEK FİYAT’ SÜRPRİZİ
 • OTOMOBİLSİZ KENTLER GÜNÜ
 • 2015 TATİL GÜNLERİ
 • BÜLENT DELİCAN: İZMİR ADINA YAPILACAK HER TÜRLÜ HİZMETİN ARKASINDAYIZ!
 • 7/24 HİZMET VEREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ
 • ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIR?
 • 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAŞLADI
 • BÜLENT DELİCAN KİMDİR ?
 • PERFORMANS ÖDEVİ KALKTI MI ?
 • "KAZASIZ KUL OLMAZ" OYUNU
 • İZMİRDE "ZAFER YÜRÜYÜŞÜ" MUHTEŞEMDİ
 • İZMİR`İN KURTULUŞU 9 EYLÜL KUTLAMA PROGRAMI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NE DERECEYLE GİREN ÖĞRENCİLERİ REKTÖR KAYDETTİ
 • İZMİR BUZ PİSTİ / İZMİR BUZ SPORLARI SALONU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU " İŞ İNGİLİZCESİ " KURSU VERECEK
 • BORNOVA'DA ÖĞRENCİ OLMAK GÜZEL
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA 10 BİN YENİ ÖĞRENCİYLE MERHABA DİYECEK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
 • İZMİR SANAT ETKİNLİKLERİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’ NDE DOĞAL ÜRÜNLERLE DONDURMA ÜRETİMİ
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ
 • ÜNİVERSİTE KAYİTLARİ "E—DEVLET " İLE YAPİLABİLECEK
 • LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU DUYURUSU
 • 3. AR-GE VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖZEL YETENEK SİNAVI
 • PROF. DR. A. ÇAĞRI BÜKE ‘EBOLA VİRÜSÜ HIZLA YAYILIYOR’ DİYE KONUŞTU
 • İZMİR SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİRDE " SÜT KUZUSU " PROJESİ DEVAM EDECEK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ İLE TOKYO ÜNİVERSİTESİ ARASINDA DEV ANLAŞMA
 • İZMİR TELEFERİK TESİSLERİ YAKINDA AÇILIYOR
 • İZMİR ŞEMİKLER'DE MUTLU SON
 • TÜRKİYE'DE İLK VE TEK İZMİRDE
 • İZMİR BUZ PİSTİ BAKIM NEDENİYLE KAPALI
 • İZMİRDE " YENİDEN SİNEMATEK" GÜNLERİ BAŞLADI
 • İZMİRLİ METRODAN MEMNUN
 • İZMİR ARKEOLOJİ VE TARİH PARKI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
 • ÇİN' İN İZMİR HAMLESİ
 • İZMİR' DE "AKILLI DURAK" SİSTEMİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARA YARDIMI
 • KÜLTÜRPARK İÇİN EL ELE
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ
 • ESHOT’TAN 60 YAŞ KARTI SAHİPLERİNE “İADE” HATIRLATMASI
 • İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • AVRUPALI İZMİR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
 • KARŞIYAKA’DA MEHTERLİ, SEMALI İFTAR
 • İZMİRDE " ULAŞIM SİSTEMİNİN YENİDEN TASARIMI"
 • İZMİRDE "DOKUZ EYLÜL" SEFERE BAŞLADI
 • EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İZMİR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİR TOPLU ULAŞIMDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM
 • İZMİRDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
 • İZMİR'LİLER BÖYLE İSTDİ "1881- ATATÜRK GEMİSİ"
 • ALO 171 SİGARA BIRAKMA DANIŞMA HATTI
 • İZMİR YAZ SPOR OKULLARI
 • İZMİR İÇİN EL ELE
 • İZMİR AYAKKABI KIŞ FUARI 2014
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ
 • KUŞ CENNETİ’Nİ DÜNYA TANIYACAK
 • ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI' NDA “REKOR”
 • ULUSLARARASI İZMİR FUAR ALANI
 • KANAL TEMİZLEME ARAÇLARI HİZMETE GİRDİ
 • İZMİR GECE KONSERİ
 • BİSİM | İZMİR BİSİKLET KİRALAMA
 • İZMİR ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • İZMİR KÖRFEZ GEMİLERİ
 • İZMİR TURİZM PROJELERİ
 • RODOS GRUP İNSAN ETKİLEME SANATI EĞİTİMİ
 • İZMİR EKRAN KARARTTI , KONSERLER İPTAL
 • İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
 • "SREBRENİCA ANNELERİ MEMUR-SEN'İ ZİYARET ETTİ"
 • ZÜBEYDE HANIMI UNUTMADILAR
 • İZMİR METROSU 14 YAŞINDA
 • ESHOT ŞOFÖRLERİNE BİSİKLET EĞİTİMİ
 • KÜLTÜRPARK’TA HIDRELLEZ COŞKUSU
 • İZMİRDE “ÇAKABEY” SEFERE BAŞLADI
 • 17. BAYINDIR ÇİÇEK FESTİVALİ BAŞLADI
 • İZMİR MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ
 • İZMİR KORDON' DA ÇÖPLER ARTIK YERİN ALTINDA
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENESİ
 • İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. IŞINSU KESTELLİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ (EBSAT)' TAN BAHAR SERGİSİ
 • ANA TANRIÇA KENTİ
 • İZMİR ULAŞIMINA “AÇIKÖĞRETİM" DÜZENLEMESİ
 • İZMİR FUAR ALANI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI
 • İZMİR'DE TURİZM HAFTASI’NA “TARİHİ” BAŞLANGIÇ
 • İZMİRLİ FOTOĞRAF SANATÇISI ERKAN BÜYÜKTÜRK' ÜN SERGİSİ
 • BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI OLGUN ATİLA MAZBATASINI ALDI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ İLE TBMM ARASINDA SAĞLIKTA İŞBİRLİĞİ
 • 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİR'DEN BİR İLK DAHA "OTOPARK"
 • YEREL SEÇİMLERDE ,İZMİRDE ÖZEL EK SEFERLER
 • İZMİRLİYİZ YAPARIZ
 • İZMİR ŞEMİKLER’DE “MUTLU SONA” AZ KALDI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 TABAN PUANLARI
 • ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BİLDİRİMLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
 • İZMİR BUCA TRAMVAYI
 • İZMİR METROSU "GÖZTEPE' YE UZADI
 • BÜYÜKŞEHİR’DEN SUYA 47.3 MİLYON LİRALIK YATIRIM DAHA
 • ULUSLARARASI DOĞALTAŞ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI (MARBLE)
 • YGS ULAŞIMA “SINAV” DÜZENLEMESİ
 • TÜRKİYE BUZ HOKEYİ SÜPER LİGİ'NDE 2013-2014 ŞAMPİYONU
 • EGE'DE TÜRKÜLERLE HEKİMLİK DERSİ
 • PASAPORT SİZİ BEKLİYOR !!!
 • İZMİR’ DE YEREL SEÇİM ÖNCESİ HELALLEŞTİLER
 • İZMİR KIZ LİSESİNDE TATBİKAT HEYECANI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE FULBRİGHT BURSU TANITILDI!
 • CBS 2014 HİZMET TARİFESİ
 • 2014 MART ENGELLİ PERSONEL (ÖĞRETMEN) ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
 • EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
 • EFSANE BAŞKAN İHSAN ALYANAK’I ANIYORUZ
 • MODEKO 2014’ DE EN İYİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
 • İZMİR MÜZİSYENLER DERNEĞİ
 • TARİHİ ZÜBEYDE HANIM GEMİSİ KARŞIYAKA’YA DEMİR ATACAK
 • TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜGİAD İZMİR
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NUN ACI GÜNÜ
 • 21. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ SERGİLERİ
 • İZMİR'DE KONGRE HEYECANI VARDI
 • AKM’DE “SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİM TEKNİKLERİ” KURSU
 • AKM’DE “YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE BÜRO YÖNETİMİ”
 • AKM’DE “İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ”
 • “ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE İNGİLİZCE KONUŞMA IELTS HAZIRLIK KURSU”
 • HALK GÜNÜ SEMİNERİ
 • AKM’DE “2013-2014 SANAT SEZONU PERİYODİK KONSERİ”
 • “İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ ORTA SEVİYE” EĞİTİMİ AKM’DE
 • AKM’DE “ FOTOĞRAF ATÖLYESİ ”
 • FETTAH CAN AKM’ DE
 • “ LEYLA’NIN EVİ” OYUNU SAHNELENECEK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER ARASI DAĞ BİSİKLETİ ELİMİNATÖR YARIŞI
 • DSİ; İZMİR’İN SU YATIRIMLARINDA SON DURUM
 • “TRAFİK DEDEKTİFLERİ” İÇİN İZMİR’DE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM ALİAĞA’DA KONUŞULACAK
 • “TRAFİK DEDEKTİFLERİ” NE İZMİR’DE İLK DERS
 • ÖDEMİŞ YENİ OTOGARINA KAVUŞTU
 • İZMİR YOLLARINA “MİLYARLIK” ASFALT
 • RESİM YARIŞMASI “RENKLERLE DOĞAL YAŞAM PARKI”
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NİN EL ATTIĞI HER YER CENNET OLUYOR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’E ULUSLARARASI ONUR
 • CHP MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN BORNOVA'DA BÜYÜK REKABET!
 • İZMİR SANAT ETKİNLİKLERİ
 • İZMİR' E "KİNG KONG" GELİYOR
 • İZMİR’DE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK “ÇAMUR TESİSİ” AÇILIYOR
 • İZMİRDE HERKESE YAŞAM HAKKI
 • İZMİR’DE ÇEKİLMİŞ TÜRK FİLMLERİ, YÖNETMEN VE OYUNCULARI İZMİR’DE KONUŞULACAK
 • VE HUZURLARINIZDA İZMİR KÖRFEZİ
 • İZSU’ DAN TAHTALI' YA 800 BİN FİDAN
 • SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ
 • İZMİR ARABA PAZARI
 • HASARLI OTO PAZARI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN "GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI"
 • MİGRENE BOTOKSLU ÇÖZÜM
 • KARŞIYAKA TRAMVAYI TANITILDI
 • İZMİR BİZİM , VAN BİZİM
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' DEN TARİHİ REKOR
 • İZMİR’İN ARITMALARINA TEKNOLOJİK MARKAJ
 • HALİKARNAS BALIKÇISI TABLOLARDA HAYAT BULUYOR
 • ESHOT “ARAMA- KURTARMA TİMİ” KURULDU
 • İZMİR' DE İRAN HEYETİ MEVLANA İLE KARŞILANDI
 • İZMİR'DE KÜRESEL ISINMAYA "İZMİR ZİRVESİ"
 • MEGA HOLDİNGS
 • İŞTE İZMİR’ İN YENİ BİSİKLETLERİ
 • İZMİR'DE "KÖYLÜNÜN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYACAK”
 • İZMİR’İN ARITMA SUYUNDA “ TATLI SU BALIKLARI ” YÜZÜYOR
 • İZMİR’DE “DÜNYA KUPASI” HEYECANI
 • YENİ TÜKETİCİ KANUNUNUN “GETİRİRKEN GÖTÜRDÜKLERİ
 • IF WEDDING FASHION İZMİR FUARI
 • İZMİR KARİYER MERKEZİ SEMİNERLERİ
 • KÖRFEZDEKİ YOLCU SAYISI “İKİYE” KATLANACAK
 • İZMİR TRAMVAYI PROJESİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ " DOĞAL YAŞAM PARKI "
 • İZMİR’DE 18 BİN GENCE, ÜCRETSİZ DERSHANE İMKÂNI !
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI
 • BAYRAKLI OSMANGAZİ' YE TAZE KAN
 • İZMİR SEFERİHİSAR KARAKOÇ DERESİ İSLAH EDİLDİ
 • İZMİR "KAZANANLAR KULÜBÜ" YİNE İŞBAŞINDA
 • İZMİR YILBAŞI ULAŞIM DÜZENLEME
 • İZMİR İŞ İLANLARI
 • İZMİR FUTBOL TAKIMLARI' NA 4,5 MİLYONLUK MÜJDE !
 • İZMİR YILBAŞINA TEOMAN' LA GİRİYOR
 • İZMİR YILBAŞI PROGRAMLARI
 • İZMİR SÜT KUZUSU PROJESİ
 • EĞLENCE MEKANLARI İZMİR
 • “İŞ GÜVENLİĞİ,İNSANI ESAS ALIR ”
 • İZMİR’DE “TOPRAKSIZ TARIM KURSU”
 • İZMİR’DE “ İKİÇEŞMELİK CANLANACAK ”
 • İZMİR ‘DE BİR İLK "AMFİBİK" DERE TEMİZLEME MAKİNASI
 • PROF.DR.MÜGE ELDEN DEKANLIĞA TEKRAR ATANDI
 • İZMİR AİDA DEDİ
 • İZMİR'DEKİ İKİ RESİM ARASINDAKİ FARKI BULUN
 • BORNOVA’DA BİR ‘KÜLTÜR MERKEZİ’ DAHA BİTİYOR
 • İZMİR KİRAZ İLÇESİ BÜYÜKŞEHİR İLE KALKINACAK !
 • “BİZİM KIZLAR” İZMİR’ E ŞAMPİYONLUKLA DÖNDÜ
 • İZMİR’DE İZELMAN, İZBETON, İZULAŞ VE İZFAŞ’A “İSTİHDAM” ÖDÜLÜ
 • SMYRNA' YA YOLCULUK
 • EN GÜZEL “KORDON” KARİKATÜRLERİ OYLANIYOR
 • İZMİR’E FİTCH’DEN “AA+” NOTU
 • İZMİR'DE "BİSİKLET DEVRİMİ"
 • İZMİR'DE KİMSESİZ AMA SAHİPSİZ DEĞİLLER !
 • İZMİR' İN ARABALI VAPURLARI
 • İZMİR "YAŞLI DOSTU KENT" SEÇİLDİ
 • 2. ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO FESTİVALİ
 • KALE’DE “ÇİFTE” DENETİM
 • EKOLOJİ FORUMU İZMİR’DE TOPLANDI
 • TRAVEL TURKEY İZMİR – TURİZM FUARI AÇILDI
 • İZMİR’DE “EN RENKLİ ZİYARET”
 • İZMİR YOLLARINA “KAYDIRMAZ” ASFALT
 • YİNE İZMİR'DE BİZ FARKIYLA " EN GÜZEL ÖDEV KAPAKLARI BİZDE "
 • İZMİR 'DE KADINLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM
 • 5. ULUSLARARASI EGEART SANAT GÜNLERİ
 • İZMİR METROSU ARTIK ‘KIRMIZI BAYRAK’LI
 • İZMİR İLE BREMEN’ İN EĞİTİM DAYANIŞMASI
 • İZBAN TORBALI’DA GERİ SAYIM BAŞLADI
 • İZMİR'LİLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
 • EXPO 2020 AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR
 • 5.ULUSLARARASI EGEART SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
 • ZORLU İKİLİ FİLMİNİ SİNEMA KAMPÜS’TE İZLEYİN
 • İZMİR DERELERİ “YÜZER -GEZER GEMİ” İLE TEMİZLENECEK
 • BALKANLILAR İZMİR'DE COŞACAK
 • İZMİR' DE TEST EDİLDİ, ONAYLANDI
 • İZMİR’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÜCRETSİZ ŞARJ İSTASYONLARI
 • İZMİR’DE HARMANDALI HAMLESİ
 • İZMİR’ DE DENİZ SUYU 75 CM YÜKSELDİ
 • İZMİR ANTİK TİYATRO İÇİN ADIM ADIM SONA YAKLAŞTI
 • İZMİR' DE BAŞKAN' DAN EXPO İÇİN SON HAMLE
 • HAYDİ ÇOCUKLAR TİYATROYA !
 • EGE ÜNİVERSİTESİ KÜBALI UZMANLARA EĞİTİM VERİYOR
 • 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI İZMİR' DE
 • İZMİR’ DE WİLLİAM SHAKESPEARE TRUVA OYUNU
 • KANSER ARAŞTIRMALARINDA ÜMİT IŞIĞI
 • ATATÜRK İZMİR’ E GELİYOR
 • İZMİR' DE KARS RÜZGARI ESTİ
 • İZMİR' DE 'UÇAN YOL' PROJESİ HIZLA İLERLİYOR
 • İŞTE MUSTAFA KEMAL' İN ŞEHRİ
 • CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN !
 • İZMİR'DE BÜYÜK GÜN
 • CEM ÖĞRETİR ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON SEMİNERİ İZMİR
 • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI
 • ENGELSİZMİR' DE ÖDÜL GECESİ
 • CEM ÖĞRETİR İZMİR'DE SEMİNERLER VERECEK !
 • SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK 2013
 • ESHOT’ TAN VİZE UYARISI !
 • EVKA 3 PAZARYERİ' NİN TEZGAH KURALARI ÇEKİLDİ
 • İZMİR KURBAN BAYRAMI' NA HAZIRLANIYOR
 • EXPO 2020 "27 KASIM AKŞAMI"
 • İZMİR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2013
 • GENÇ DOKTOR ADAYLARI EGE ÜNİVERSİTESİ İLE TANIŞTI
 • OVA YOLLARINDA HELSİNKİ REKORU !
 • SOKAKLARA KIŞ BAKIMI
 • İZMİR’İN 3 DERESİ TEMİZLENDİ
 • 2013 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU
 • İZMİR EXPO ADAYLIĞI KONUŞULDU
 • İZMİR BALÇOVA TELEFERİK
 • İZMİRDE DOKUZ EYLÜL' E MUHTEŞEM KUTLAMA
 • İZMİR' E İZ BIRAK
 • BARIŞ SELÇUK GAZETECİLİK YARIŞMASI SONUÇLANDI
 • İZMİR KARİYER MERKEZİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA
 • ERBAY KARA CHP BORNOVA MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI
 • KONAK KARDİYOLOJİ DAL MERKEZİ İZMİR
 • 82. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI
 • İZMİR’ DE MARATON HEYECANI BAŞLIYOR!
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • 82. İZMİR ENTERNASYONEL FUARI
 • İZMİR BUCA' DA YAĞIŞLAR ARTIK KABUS OLMAYACAK!
 • BAYRAMLIKLAR KONAK'TAN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR YARDIM PARASI
 • İZMİR’DE “210 AKDENİZ FİLMİ YARIŞACAK “
 • ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
 • İZMİR OTOBÜS GÜZERGAHLARI HAKKINDA DUYURU
 • İZMİR ÇOCUKLARI İÇİN ‘ ROTA AVUSTRALYA"
 • İZMİRDE İZSU’ YA "AKILLI" BİNA
 • İZMİRDE KÖRFEZİ SÜPÜRECEK
 • İZMİR BAYRAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJE DESTEĞİNDE İKİNCİ OLDU!
 • İZMİR ATIK SU ARITMA TESİSLERİ
 • İZMİR'DE BAŞKANLAR HAFTAYA "BİRLİKTE” BAŞLADI
 • İZMİR' E İLK GEMİ 5,5 AY SONRA GELİYOR
 • GAZETECİLER BARIŞ SELÇUK İÇİN YARIŞACAK
 • İZMİR'DE “FARKLILIĞIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ"
 • İZMİR AGORA DUVARLARINI DÜNYA KONUŞACAK
 • İZMİR' E YENİ BİR BULVAR DAHA
 • İZMİR KONSERLERİ' NDE SEMA ZAMANI
 • EMEKLİLİK HAKKINDA BİLGİLER
 • BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇAĞI
 • MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
 • İDDAA SONUÇLARI
 • SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
 • İZMİR'DE “AKDENİZ FİLMLERİ ” YARIŞACAK
 • GEN TEDAVİSİ TÜRKİYE’DE SADECE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILABİLECEK
 • İZMİR KÜLTÜR MERKEZLERİ
 • BORNOVA' DA YAZLAR ÇOK NEŞELİ
 • İZMİR İFTAR SAATLERİ 2013
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİSİ AÇILIYOR
 • SAĞLIKLI KENT İZMİR
 • YEDİİKLİM AKADEMİ YIL SONU GÖSTESİ VE KEP TÖRENİ BÜYÜLEDİ
 • PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUK SINAVI (PYBS)
 • İZMİR UZAY KAMPI
 • ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • İZMİR KARŞIYAKA'YA CEMEVİ
 • İZMİR'DE “SUYUN GELECEĞİ ”MASAYA YATIRILIYOR
 • İZMİR HEYKEL ÇALIŞTAYINA REKOR BAŞVURU
 • 2013 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
 • İZMİR'DE NAZIM İÇİN "ÇİFTE" TÖREN
 • EGE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİRDE YENİ REKOR BEKLİYORUZ !
 • “ÇİM KEYFİ" BAŞLIYOR
 • İZMİR DE PİRİ REİS ANILACAK
 • İZMİRDE ‘ONE NATİON CUP’ BAŞLADI
 • SEKTÖRÜN MERAKLA BEKLEDİĞİ FUAR: AGROEXPO EURASIA
 • BORNOVA'DA KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLERE BÜYÜK FIRSAT!
 • İZMİRDE "MİS KOKULU" SÖZLEŞME İMZALANDI
 • İSRAİL' DE DOĞDULAR, İZMİR' Lİ OLDULAR
 • İZMİRLİ ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BAŞARISI
 • “KÖK HÜCRE PROJESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL”
 • BORNOVA BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE GENÇ KART
 • 7. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI SONA ERDİ
 • KPSS-2013/3 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI !
 • 3. KITALARARASI BURUN ESTETİK CERRAHİ KURSU İZMİR’ DE YAPILDI
 • İZMİR’ DE 7X24 İZLEME
 • İZMİR’İN “BUZ ADAMI”
 • AY’DA YÜRÜYEN “EN GENÇ” ASTRONOT, İZMİR’DE
 • EGE ÜNİVERSİTESİ-ANADOLU OTİZM VAKFI EL ELE VERDİ
 • İZMİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
 • TÜRKİYE SİRKİ İZMİR'DE -2013
 • İZMİR SASALI'DA KADIN DEVRİMİ
 • İZMİRDE HIDRELLEZ AKŞAMI
 • BORNOVA’DA 23 NİSAN COŞKUSU ERKEN BAŞLADI!
 • EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜNDEN İZMİR
 • KLASİK MÜZİĞİN USTALARI İZDSO İLE İZMİR’DE
 • İZMİRLİ GENÇ MUCİTLER ABD YOLCUSU
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI 9 GÜN ÜCRETSİZ !
 • İZMİR OTOPARKLARI VE ÜCRETLERİ
 • İZMİR' İN DİYARBAKIR SEFERİ MAYISTA
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM
 • İZMİRD " HEM ZİYARET HEM DAVET "
 • İZMİRDE “MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM GEZİLERİ”
 • İZMİR FOÇA' NIN 40 YILLIK ŞEBEKESİ YENİLENİYOR
 • İZMİR KURS MERKEZLERİ
 • GİNE DIŞİŞLERİ BAKANI İZMİR'DEYDİ
 • İZMİR HEYKEL ÇALIŞTAYI
 • İZMİR'DE " MERKEZ TAKİPTE"
 • Dünya Tiyatrolar Günü'nüz Kutlu Olsun
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYONU YAYINDA!
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYONU AÇILIYOR
 • İZMİR' İN EKMEKLERİ “50 ŞEHİRDE” UMUT OLDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN CANLI YAYINDA AMELİYAT
 • İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • İZMİRDE KAZDIKÇA "TARİH ÇIKIYOR"
 • İZMİR’DE BAŞKANLIK KUPASI MÜSABAKALARI BELİRLENDİ
 • İZMİR TAHTALI BARAJINDA SON 9 YILIN REKORU
 • İZMİR ‘BAROK MÜZİK GÜNLERİ’ BAŞLIYOR
 • İZMİR KUŞ CENNETİ ŞİMDİ DE “BALIK CENNETİ” OLACAK
 • “İZMİR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR”
 • ENGELLİLER İÇİN “BOCCİA”
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLUMSAL ŞİDDETİ AZALTIR
 • İZMİRDE “AKILLI SULAMA”
 • PLASTİK ŞİŞE KAPAKLARI KONAK' A
 • ATIK PİLLERİ TOPLAYIN, HEDİYELERİ KAPIN !
 • İZMİRDE "KEYİFLİ KONSER"
 • İZMİRDE "REKORTMEN İTFAİYECİLER"
 • İZMİR’DE “DALİ” İZDİHAMI
 • İZMİR’ DE SÜT DEVRİMİ
 • MAVİ KAPAK, MAVİ SEVGİ, ŞİŞESİ İLE…
 • GRİBE KARŞI LİMON MUCİZESİ !
 • İZMİRDE " 5.GENÇLİK KONSEYİ "
 • ALTAY 99 YAŞINDA...
 • ORGAN NAKLİ BEKLEYEN ÇOCUKLAR 23 NİSAN’DA İZMİR’DE BULUŞACAK
 • ÇOCUKLARDA LENF BEZİ BÜYÜMESİNE DİKKAT !
 • İZMİR DEVLET SENFONİ'DE KEMAN GECESİ
 • İZMİR SELÇUK İLÇESİNE YENİ İTFAİYE BİNASI
 • SALVADOR DALİ İZMİR'DE
 • NAZIM 111 YAŞINDA İZMİRDE
 • İZMİRDE ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • İZMİRDE YALNIZ DEĞİLLER!
 • İZMİR' E YAZ GELDİ !
 • 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
 • İZMİRDE DEPREM PANİĞİ!
 • İZMİR’DE BÜYÜKELÇİLERE “EXPO“ BRİFİNGİ
 • İZMİRDE ARITMA ÇAMURU TARİHE KARIŞACAK
 • İZMİR’İN İÇME SUYUNA YENİ ARITMA GELİYOR
 • DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU, BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
 • 2013 RESMİ TATİL GÜNLERİ
 • BAYRAKLI BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
 • 2012’Yİ BÖYLE UĞURLADI
 • İZMİR’DE “RENKLİ” GECELER
 • İZMİR’E 300 YENİ OTOBÜS DAHA GELİYOR
 • İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • İZMİRDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİRDE METRO’ YA "YILBAŞI" AYARI YAPILDI
 • İZMİR TORBALI’ DA İZBAN SEVİNCİ
 • İZMİRDE GÜZERGAH VE DURAK DEĞİŞİKLİKLERİ
 • 60 YAŞ KARTLARINDA VİZE KOLAYLIĞI
 • BORNOVA BELEDİYESİ KÖYLÜ İLE KENTLİYİ PAZARDA BULUŞTURDU
 • İZMİR HOMA DALYANI KORUMA ALTINDA
 • İZMİRDE DEPREM ZİRVESİ
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • ATATÜRK MAHALLESİ’NE 1.7 MİLYONLUK ALT YAPI YATIRIMI
 • İZMİRDE " SELÇUK MESAJLARI"
 • İZMİR' DE " SICAK BİR GÜNAYDIN "
 • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ
 • İZMİR’DE ‘AŞK’ BÖYLEDİR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’E DÜNYA BANKASI’NDAN 45 MİLYON EURO’LUK KREDİ
 • KPDS SONUÇLARI BELLİ OLDU
 • ÖĞRETMENLER İÇİN 2013 KPSS’DE ALAN SINAVI GELİYOR.
 • EGE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ RFID SİSTEMİNE GEÇTİ
 • SON SÜMER KRALİÇESİ İZMİR’DE
 • TRAVEL TURKEY İZMİR 2012- TURİZM FUAR VE KONFERANSI
 • İZMİRDE " SEVGİYE ENGEL YOK "
 • 5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJI
 • İZMİR'DE "EN KEYİFLİ YOLCULUK"
 • İZMİR'DE "LİMAN DA KORUNACAK, KUŞLAR DA...
 • ENGELLİ SAĞLIK RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELER
 • KUŞ CENNETİ’NE “ÇAMUR ATMAYIN”
 • İZMİR TOPLU ULAŞIMDA KÂR HEDEFİ
 • İZMİR'DE "MİNİKLERE FAYTON KEYFİ"
 • BÜYÜKŞEHİR, KÖRFEZ İÇİN YENİ BİR “ SÜPÜRGE” ALIYOR
 • "ENGELSİZMİR" İÇİN YARIŞACAKLAR
 • İZMİR'DE “BOATSHOW” BAŞLADI
 • İZMİR GIDA ÇARŞISINA YENİ KÖPRÜ GELİYOR
 • PROF. DR BUKET ERER DEL CATELLO’YA LİYAKAT NİŞANI!
 • İZSU, İZMİR KÖYLERİNE 4.8 MİLYON HARCADI
 • ÖDEV KAPAKLARI
 • PROF.DR. BUKET ERER DEL CASTELLO'YA (ŞÖVALYELİK) LİYAKAT NİŞANI
 • ESHOT “ULAŞIM MÜZESİ” KURUYOR
 • İZMİR'İN EXPO 2020 ADAYLIK
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • İZMİRDE OSB ZİRVESİNDEN “TEŞVİK” ÇIKTI
 • İZMİRDE BAŞKAN BORNOVA MUHTARLARIYLA BULUŞTU
 • İZMİR' DE HEDEF 2 MİLYON METREKARE
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ' NDE TOPLANTI
 • ALSANCAK GARI GEÇİÇİ OLARAK KAPATILIYOR
 • KADIFEKALE’DE 1926. BINA DA YIKILDI
 • BÜYÜKŞEHİR'DEN 4.4 MİLYON LİRALIK BAYRAM YARDIMI
 • KONAK BELEDİYESİ İHTİYACI OLAN HERKESİN YANINDA
 • İZMİR’DE TRAFİKTE CAN GÜVENLİĞİ HAREKETİ BAŞLIYOR
 • “ATATÜRK ARAMIZDA” SANATSEVERLER İLE BULUŞACAK
 • TİYATRO GERÇEK’TE CEMAL SÜREYYA ŞİİRLERİ
 • EGESEM’ DE İSPANYOLCA EĞİTİMİ
 • YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE BÜRO YÖNETİMİ
 • ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İNGİLİZCE KONUŞMA
 • EGESEM’DE İTALYANCA EĞİTİMİ
 • KAMPÜSTE CAZ DİNLETİSİ
 • MÖTBE’ DE MEZUNİYET HEYECANI
 • MÖTBE’ DE DANS TİYATROSU İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİNDE SANAT KOLEKSİYONUNDA SEÇMELER
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA TÖRENLE BAŞLIYOR
 • "OYUN BİLGİNİ " OYUN SİTEMİZ HİZMETİNİZDE
 • EFSANE SES İZMİR’ DE
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • İZMİR' DE İLK DERS HEYACANI
 • BAŞKAN’DAN ULUKENT VE EVKA 5 MÜJDESİ
 • İLKÖĞRETİMDE BÜYÜK GÜN YARIN!
 • İZMİR BASINI İÇİN " TARİHİ ” BİR GÜN
 • SON 10 YILDA KREDİ KULLANANLAR DİKKAT !
 • İZMİR' E “ALIŞVERİŞ” DOPİNGİ
 • 81. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI AÇILIYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI
 • İZBAN ADIM ADIM TORBALII' YA İLERLİYOR
 • AGORA’DA YENİ BİR “MERMER YOL” BULUNDU
 • BİR LOKMAYI PAYLAŞMANIN HUZURU
 • KADİR GECENİZ KUTLU OLSUN
 • YARALI ASKERLERE KAN VERMEYE KOŞTULAR
 • İZMİR’DE MEZARLIKLAR “ONLİNE” OLUYOR
 • SU KESİNTİSİ
 • YURTDIŞI BAYRAM TURLARI
 • EGE TIP ÜSTÜN EĞİTİM ÖZELLİKLERİYLE HEKİM ADAYLARINI BEKLİYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE DAVET
 • İZMİR KORDON’ DA FAYTON KEYFİ BAŞLADI
 • GENÇ POLİSLER MESLEĞE ADIM ATTI
 • İZMİRDE SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR , KARŞIYAKA' YA 5.8 MİLYON LİRALIK YOL VE KÖPRÜ YAPIYOR
 • İZSU TELEFON NUMARALARI DEĞİŞTİ
 • İZMİR' İN "SÜT KUZUSU"
 • İZMİR METROSUNA MALEZYALI' LARDAN TAM NOT
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' E “ 5. FİTCH ONAYI ”
 • TÜRKİYE' NİN " EN UZUNU" OLACAK
 • GOOGLE' DAN " BABALAR GÜNÜ " TASARIMI
 • GÖZTEPE TARAFTARLARI 87’İNCİ YIL KUTLAMALARINDA ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİ
 • BASIN DUYURUSU
 • KARABAĞLAR'DA ÜCRETSİZ YAZ KURSLARI
 • İZMİR' İN GURUR TABLOSU
 • “ÖNCÜLERİN ŞEHRİNE” NAZAR BONCUKLU LOGO
 • TURİZM HABER YAYINDA
 • BAYRAKLI OSMAN ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULUN’DA OKUMA BAYRAMI DÜZENLEDİ
 • BORNOVA BUZ PİSTİ 25 HAZİRAN'A KADAR KAPALI
 • İZMİRDE "ADINI SİZ KOYUN"
 • İZMİRDE "AFRİKA GÜNÜ" KUTLAMASI
 • SUALTINDA " EFSANE" OLDULAR
 • KARABAĞLAR’A 2 BİN FISTIK ÇAMI
 • TELEFERİK' TE YENİ İHALE
 • İZMİR'DE "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI"
 • İZMİR'DE "EN BÜYÜK COŞKU"
 • AGROFEST 2012 ETKİNLİKLERİ COŞKUYLA BAŞLADI
 • “İZMİR'DE BİZ YAPTIK“
 • İZSU’ NUN TELEFON NUMARALARI DEĞİŞTİ
 • İZMİR' DE " ADIM ADIM "
 • İZMİR “ RENGARENK ” OLDU
 • İZMİR, SÜTTE “YENİ MODELE” HAZIRLANIYOR
 • İZMİR "MENEMEN' DE SU KESİNTİSİ"
 • İZMİR' İN " MİNİK AMA HÜNERLİ ELLERİ "
 • BAŞKAN “ ÇOCUKLAR EVLENMESİN, OKUSUN ”
 • BAYRAKLI OSMAN ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU' NDA 23 NİSAN
 • İZMİR KIYILARI YENİDEN DOĞUYOR
 • İZMİR' İN YENİ FUAR MERKEZİ
 • OLIVTECH 2. KEZ KAPILARINI AÇTI
 • HAYAT KURTARAN İLK ADIM: İLKYARDIM
 • DİKSİYON KURSU İZMİR
 • BAŞKAN' DAN " ÇOK ÖNEMLİ" MESAJLAR
 • İZMİR' DE BAŞKAN' DAN " İZMİR İÇİN EL ELE " ÇAĞRISI
 • İZBAN İLE METROYA İKİNCİ AKTARMA İSTASYONU GELİYOR
 • İZMİR PAZARINDAN FUARA" TERFİ " EDECEKLER
 • KARŞIYAKA TRAMVAYINA ONAY GELDİ
 • İZMİR ÇİĞLİ' DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR' DE ULAŞIMA " AÇIKÖĞRETİM ” DÜZENLEMESİ
 • İZMİR' DE NİSAN AYI " SANAT YAĞMURU"
 • KARABAĞLAR’IN KADINLARINDAN KÜRÜM’ÜN PROJELERİNE TAM NOT
 • ÜNİVERSİTELERARASI 1.LİG BASKETBOL ŞAMPİYONASI
 • GİRİŞİMCİLİK BORNOVA’DAN BAŞLAYACAK
 • İZMİR' DE GÖNÜLLÜ ORDUSU BÜYÜYOR
 • 7’ DEN 70 ‘E AKUT GÖNÜLLÜLERİ DOĞAYLA KUCAKLAŞTI
 • İZMİR' DE METRO COŞKUSU
 • GÜVENLİ İNTERNET
 • İZMİR HALKAPINAR İSTASYONU’NDA
 • İZMİR ULAŞIMINA SINAV DÜZENLEMESİ
 • İZMİR’DE 5 MEMBA SUYU İSTASYONU DAHA CUMA GÜNÜ AÇILIYOR
 • İZMİR’İN KENT KONSEYLERİ ALİAĞA’DA BULUŞTU
 • ESHOT ŞOFÖRLERİNE ZORLU EĞİTİM
 • BAHAR GELDİ, ALERJİYE DİKKAT
 • EVKA 3 METRO SEFERLERİ BAŞLADI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR 4 ÜST GEÇİT DAHA YAPIYOR
 • İZMİR' DE BU KEZ “ GAZİ KIZI " OLARAK KONUŞTU
 • İZMİR ARITMALARINA “ ONLİNE " DENETİM
 • İZMİR'DE “TAM OTOMATİK OTOPARK
 • YILIN ENGELLERİ AŞAN KADINI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ “14 MART TIP BAYRAMI”NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ “14 MART TIP BAYRAMI” ETKİNLİKLERİ
 • 8 MART ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
 • BAHARA YENİLENEREK GİRİN
 • ZABITADAN FIRIN DENETİMİ
 • İZMİR' DE SU KESİNTİ
 • İZMİR BALLIKUYU' YA “ YOL MÜJDESİ ”
 • OFİSİNİZE VE EĞLENCENİZE GOOGLE İMZASI
 • YANGIN MAĞDURU KÖYLÜLERE FİDAN
 • MÜZECİLER İZMİR' DE BULUŞUYOR
 • SEFERİHİSAR' A " EN SICAK MÜJDE "
 • DEPREMİN ARDINDAN İLK 72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ
 • İZMİR FORUM KÖŞEMİZE HOŞGELDİNİZ
 • BORNOVA’DA YAŞLILAR BAŞ TACI
 • BORNOVADA ŞENLİK VAR
 • BORNOVADA FİLM ZAMANI
 • DİREKSİYON VE TRAFİK USTA ÖĞRETİCİLİĞİ KURSU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
 • İZMİR'DE SIRA İKİÇEŞMELİK CADDESİNDE
 • İZMİR' DE " SEVGİLİLER GÜNÜ "KONSERİ
 • “ YÜZÜMÜZÜ AKDENİZ' E ÇEVİREREK BÜYÜYECEĞİZ ”
 • İZMİR'DE “ BATI YAKASI HİKAYESİ "
 • MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ ( MHRS )
 • İZMİR'DE " AMATÖRE BÜYÜKŞEHİR ŞEFKATİ"
 • “İZMİR’DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR”
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR ‘GENÇLİK KAMPI’ KURUYOR
 • İZMİR'DE ÇİĞLİ' NİN BAZI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM’ DA “EN İYİ KARE" YARIŞMASI
 • İZMİR'DE BU FUAR GÖZ KAMAŞTIRIYOR
 • İZMİR' E FLEXKOM AVRUPA CEO' SU GELİYOR
 • İZMİR'DE KAR
 • EGE AJANS 26 YAŞINDA
 • SULUBOYACILAR KARABAĞLAR'DA BULUŞTU
 • İZMİR FİLM FESTİVALİ “KALDIĞI YERDEN”
 • “İNCİRALTI DA PLANLANINCA, 2015’TE EXPO YAPMIŞ GİBİ OLACAĞIZ”
 • ÖNCE "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"
 • KİTAP ÖZETLERİ
 • İZMİR KÖRFEZİ " YENİDEN DOĞDU "
 • İZMİR'DE TOPTAN ÇÖZÜM
 • İZMİR İMECESİ
 • İZMİRDE YENİLENEN 3 MEMBA SUYU İSTASYONU AÇILIYOR
 • İZMİRLİ JUDOCULARDAN " MİLLİ MESAİ "
 • “BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ”
 • İZMİR’DE “SICAK BİR YUVA”
 • FLEXKOM NETWORK' E ÖDÜL
 • İZMİR' E ABD’Lİ YATIRIMCILAR GELDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAZİNE BORÇLARINI YIL SONUNDA SIFIRLIYOR
 • İZMİRLİ KADINLARA “EŞREFPAŞA DESTEĞİ”
 • İZSU’ YA BÜYÜK ÖDÜL
 • “ÜSTÜ KALSIN”
 • ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANIYOR
 • GÖRME ENGELLİYE ÖZEL YOL
 • İZMİR' İN MADALYA AVCISI
 • İZMİR' DE KADINLAR LİDERLİK EĞİTİMİNDE
 • SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YEDEK SONUÇLARI VE 2.YEDEK ADAY LİSTESİ
 • İZMİR YENİ YILDA BÜYÜK YATIRIMLAR İLE BULUŞUYOR
 • İZMİR'DE " OKUL YOLU ÇİLESİ BİTTİ "
 • 2012’ YE COŞKULU KARŞILAMA
 • EGE TIBBIN YENİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU"TIBBİYELİ GÖNÜLLÜLER TOPLULUĞU"
 • EGE' DE 1000’NCİ TEKERLEKLİ SANDALYE SAHİBİNE ULAŞIYOR
 • EÜ TIP FAKÜLTESİ 1986 MEZUNLARI 25. YILINI KUTLADI
 • “HER ŞEYE RAĞMEN ETİK” PROJESİ BASIN TOPLANTISINDA ANLATILACAK
 • ŞİMDİ KEMERALTI ZAMANI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • GÖRME ENGELLİLER İÇİN KENT REHBERİ
 • 2011 - 2012 KİŞİYE ÖZEL ELEKTRONİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTI BİREYSEL BAŞVURU !
 • İZMİR' E 150 YENİ OTOBÜS DAHA GELİYOR
 • İZMİR HASTA ÇOCUK EVLERİ DERNEĞİ
 • İZMİR BOSTANLI NEBİL SUSUP SOKAK VE TORBALI’DA SU KESİNTİSİ
 • GELECEĞİN USTALARI ESHOT’ TA BULUŞTU
 • UÇAK PİLOTU LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ...
 • HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU
 • 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ' NDE BASIN AÇIKLAMASI
 • 1331 YILDIR DEVAM EDEN GELENEK
 • ÇORUM VALİSİ İZMİR' DE "EGE' YE KONUK OLDU"
 • İZMİR BAROSU SERGİ HABERİ
 • İZMİR' E KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI SN. ERTUĞRUL GÜNAY' IN ZİYARETİ
 • İZMİR' DEN KISA HABERLER
 • KADINA DÖNÜK ŞİDDET ÜRETİMLE AŞILIR
 • BAŞKAN KOCAOĞLU, TORBALI’ DA KONUŞACAK
 • SHGM SÖZLEŞMELİ PİLOT ALACAK
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU İŞ YAVAŞLATMA SÖYLENTİLERİNE YANIT VERDİ: “BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”
 • İZMİR’DE GÖRME ENGELLİLERE “KILAVUZ” ÇİZGİ UYGULAMASI
 • İZMİR'DE " ÇOCUK HAKLARI" UNUTULMADI
 • İZMİR’DE ÖRNEKKÖY “KESİNTİSİZ” ULAŞIMA KAVUŞUYOR
 • EGE TIP'TA ATA'YI ANMA TÖRENİ
 • İZMİR İÇİN EL ELE
 • İZMİR' DEN HABERLER
 • KOLAY DEĞİL İTFAİYECİ OLMAK !
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR AMATÖR SPORCULARA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ VERECEK
 • İZMİR’ DE AGORA HARABEYDİ, “HARİKA” OLACAK
 • İZMİR’DEN VAN’A YARDIM KÖPRÜSÜ
 • TERÖRE İZMİR’ DEN " BAYRAKLI" TEPKİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NDEN ANADOLU CADDESİNE 4 ÜST GEÇİT DAHA
 • KİT-VAK HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ FİYATLARI
 • İZMİRDE EVSEL KATI ATIK BEDELLERİ BELİRLENDİ
 • İZMİRDE ALT YAPI HİZMETİ DEVAM EDİYOR !
 • İZMİRDE SAÇ TIRAŞI BELEDİYEDEN
 • İZMİR'DE " BALKANLILAR BULUŞACAK "
 • İZMİR'DE BAYRAKLI' DA HALKA HİZMET
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İN TUR OTOBÜSLERİNDE “YOLCU PATLAMASI” YAŞANIYOR
 • İZMİR İTFAİYESİ GÖZ DOLDURDU
 • İZMİR'DE HAYALLER GERÇEK OLDU
 • İZMİR' DE ÖNEMLİ KONUKLAR
 • 89 YILLIK “EL YAPIMI” TÜRK BAYRAĞI, 9 EYLÜL TÖRENİNDE BAŞKAN’A SUNULACAK!
 • İZMEB KURSLARI İÇİN SON KAYIT 15 EYLÜL’DE
 • İZMİR AGORASI’NDA EN BÜYÜK ZEMİN MOZAİĞİ BULUNDU!
 • İZMİR'DE “BAYRAM ULAŞIMI” YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK !
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI !
 • İZMİR' DE ESHOT’ TAN “YEŞİL PROJE"
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İN “KÖRFEZ TARAMA GEMİSİ” İÇİN 6 FİRMA TEKLİF VERDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN SOMALİ’ YE DESTEK !
 • İZMİR'DE BAŞKAN' A MUHTAR MORALİ
 • İZMİR'DEN SOMALİ' YE YARDIM ÇAĞRISI
 • İzmir'de "Emir Sultan Türbesi’nde restorasyon"
 • İZMİRDE "TELEFERİK İHALEYE ÇIKIYOR"
 • İZMİR MANZARASINDA KONSER KEYFİ…
 • İZMİRDE BAŞKAN YAKIN TAKİPTE
 • KEMALPAŞA BÖYLE YATIRIM GÖRMEDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ ÇEVRE HAMLESİ
 • İZMİRDE "TOPTAN ÇÖZÜM EKİPLERİ"
 • İZMİRDE “CENNET’İN BALIKÇI BARINAKLARI YENİLENİYOR “
 • İZMİR'DE "ALİAĞA VE FOÇA'DA 12 DERE ISLAH EDİLECEK "
 • İZMİR' DE GÜRÇEŞME'YE “KALE MODELİ”
 • İZMİRDE KÖRFEZ'E MAZOT YAYILMASI ÖNLENDİ
 • TARİHE SAYGI / YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ 2011 İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
 • İZMİR KALE'DE 1600. BİNA DA YIKILDI!
 • İZMİR KALE'DE 1600. BİNA DA YIKILDI!
 • İZMİRDE BİSİKLETÇİLERE "YENİ YOL ARKADAŞI"
 • ARAP DERESİ "10 GÜNDE PIRIL PIRIL OLDU"
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' DE " KAN DEĞİŞİMİ "
 • İZMİRDE ÜRETİCİ RAHAT BİR NEFES ALDI!
 • İZMİR'DE
 • İZMİR'DE " ÖNCE ZİYARET, SONRA YEMEK "
 • İZMİR KEMERALTI’ NA ÇOK YAKIŞACAK!
 • BAŞKAN KOCAOĞLU: “İZMİRLİLERE ‘YÜZÜLEBİLİR BİR KÖRFEZ’ VAAT EDİYORUM” DEDİ
 • İZMİRDE SOYU TÜKENEN "TEMBEL AYILAR"ÇOĞALACAK
 • BAŞKAN GENÇ İŞADAMLARIYLA İZMİR'İ KONUŞTU
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA REKOR ZİYARETÇİ
 • EXPO İZMİR' E YAKIŞACAK !
 • İZMİR'DE "SANAT GECELERİ"
 • İZMİR'DE "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN”
 • BAŞKAN KOCAOĞLU DAVET ETTİ, AVRUPALI BAŞKANLAR İZMİR’DE BULUŞUYOR
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA, ÇİĞLİ VE BAYRAKLI’NIN BAZI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ”
 • İZMİR KADİFEKALE’DE “İKİNCİ BÜYÜK ADIM”
 • UMURUNDA MI DÜNYA!
 • İZMİR'DE SÖZLEŞMELİ MEMURLUĞA VEDA EĞLENCESİ !
 • İZMİR İÇİN "EL ELE VERDİLER"
 • HABER SİTELERİMİZ -İZMİRDE BİZ
 • İZMİR'DE "SARDUNYA BAYRAMI"
 • İZMİR'DE REKOR KIRDILAR!
 • İZMİR'DE "ÖZLEMLE ANDIK"
 • İZMİR SEÇİME HAZIR
 • "ULUSLARARASI ALIŞVERİŞ FESTİVALİ" İÇİN İLK ADIM ATILDI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE
 • İZMİR'İN
 • İZMİR KUŞ CENNETİ HEDEFİ BÜYÜTTÜ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ "MERKEZ YEMEKHANESİ"
 • İZMİR’DE “TASARIM” HAMLESİ
 • "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK" HIZ KESMİYOR...
 • İZMİR'DE ULAŞIMA “AÇIKÖĞRETİM ” AYARI
 • İzmir'de " Türkiye Sirki " gösteri yapacak
 • İZMİR'DE "EN GENÇ DİVA"
 • İZMİR'DE ÇOCUKLAR "DAHA ÇOK " SÜT İÇİYOR
 • İZBAN TRENLERİ SEFERLERİNİ SIKLAŞTIRDI
 • HEMŞİRELİK HAFTASI
 • İZMİR HASTANELERİ "HASTANE ONLİNE RANDEVU ALMA SİSTEMİ” BÖLÜMÜMÜZ
 • "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK" İZMİR BORNOVA ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ HASTANESİNDE
 • İZMİR'DE YELKİ' YE "ÇİFTE" MÜJDE
 • ALTERNATİF TIP’TA BİLMEDİKLERİMİZ
 • İZMİR' DE KÖRFEZ' E "İSTASYON"
 • EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ “KARDEŞ OKUL” PROJESİ İÇİN KOLLARI SIVADI
 • ETİK, ÜST BİR DEĞER OLMA YOLUNDA...
 • BAŞKAN’ A İZTO’DAN “GEÇMİŞ OLSUN” ZİYARETİ
 • HER ŞEYE RAĞMEN ETİK
 • İZMİR’DE “BAŞKAN KOCAOĞLU’NA BÜYÜK DESTEK”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, 32 KÖYÜN DAHA SU DEPOSUNU YENİLİYOR
 • İZMİR’DE “EMEK DOSTU BAŞKAN” İŞÇİLERLE BULUŞTU
 • İZMİR YARGI VE GÜVENLİK MUHABİRLERİ DERNEĞİNDEN AÇILIŞ KOKTEYLİ
 • ETİK DANIŞMANIMIZ DOÇ.DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN' 9 EYLÜL HEMŞİRELİKTE
 • BİZ “MİRASÇI DEĞİL ORTAĞIZ!”
 • İZMİR GÜZELBAHÇE’YE YENİ BALIK HALİ
 • EGE'DE DİŞ HEKİMİ ADAYLARI DİŞ HEKİMLİĞİNİ ANLATTI
 • İZMİR’DE BAKMAYA DOYAMADILAR
 • İZMİR’DE BAYRAM ETTİLER
 • ÖNCELİKLİ HEDEF DİŞ HEKİMİ KORKUSUNU YENMEK
 • İZMİRDE AŞIK VEYSEL “RENGARENK” OLDU
 • TÜYAP İZMİR KİTAP FUARI İMZA GÜNÜ
 • İZMİR TABİP ODASI TÜYAP KİTAP FUAR'INDA
 • ETİK VE HUKUK BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ TEMEL UNSUR
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM’DA 23 NİSAN COŞKUSU
 • ENGELLİ BASKETBOLCULARIN İSPANYA MESAİSİ
 • DOKTOR ADAYLARI İZMİR'DE BULUŞTU
 • İZMİR'DE "ÇABUK BÜYÜYECEKLER"
 • KONAK KENT KONSEYİ KİTAP FUARI’NDA
 • “İYİ TARIMDA HASAD ŞENLİĞİ” BEĞENİ TOPLADI
 • KEMİK ÖLÇÜMÜNÜZÜ YAPTIRDINIZ MI?
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKREDİTE OLDU
 • İZMİR’DE “İKİÇEŞMELİK MESAİSİ “
 • İZMİR’DE ORGANİK “TOPLU KONUT” PROJESİ
 • KARABAĞLAR’IN MİNİKLERİ İÇİN ÇİZGİ FİLM GÖSTERİMİ BAŞLADI
 • İZMİR’DE “O” HEM YARAMAZ, HEM İŞTAHLI
 • İZMİR'DE “SARIKEÇİLİLER"
 • “TANE TANE KAPAKLARI TOPLAYALIM ADIM ADIM ENGELLERİ AŞALIM”
 • İZMİR’DE MOBİLYA SEKTÖRÜ BULUŞTU
 • İZMİR İZSU “CEBE” GİRDİ
 • “İZMİR” HEDEF AKDENİZ
 • ETİK DANIŞMANIMIZDAN "ETİK PROJESİNDE 4. AY VE İLK DEĞERLENDİRME"
 • ENGELLİLERE “5 YAZAR 5 KİTAP”
 • İZMİR’DE ENGELLİ SANDALYESİ DAĞITIM TÖRENİ 8 NİSAN’DA
 • İZMİR ULUKENT ÇIKARMASI
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN “MÜZE GERÇEĞİ”
 • İZMİR’DE GÜRSEL AKSEL’DEKİ TRAFİK AKIŞINDA “10 GÜNLÜK” DEĞİŞİKLİK
 • İZMİR’DE “GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI YETİŞİYOR”
 • İZMİR'DE "SU KESİNTİSİ"
 • İZMİR’İN “BOSTANLI, MALTEPE VE BÜYÜKÇİĞLİ DERELERİ BAKIMA ALINDI “
 • İZMİR’DE “BU SERGİYİ KAÇIRMAYIN “
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN "YGS ULAŞIM ÖNLEMLERİ "
 • “TÜRK MERMERİ ÇİN’ DE ÇOK MEŞHUR”
 • BU ZAFER "İZMİR’ DE BİZLERİN"
 • İZMİR'DE "BİZ SPOR" DERGİSİ ÇIKTI
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’A FOTOĞRAF SÜRPRİZİ “
 • İZMİRDE BAŞKANLARIN EŞLERİ BORNOVA'DA BULUŞTU
 • BORNOVA’ DAN BOSNA’ YA SELAM GÖTÜRDÜLER
 • EGE' DE DERGİNİN YENİ YÜZÜ "EGE METROPOL LİFE"
 • “YAŞLILARIMIZA SAYGI, MİLLİ SERVETİMİZDİR”
 • İZMİR’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARI
 • İZMİR’DEN ŞÜKRANLARIMIZLA…
 • DOÇ. DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN, 17 MART'TA İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE
 • İZMİR'DE BAŞKANA "DAVUL-ZURNALI KARŞILAMA"
 • İZMİR'DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR'DE ÇAĞLAYAN IRMAK'IMIZI KAYBETTİK...
 • İZMİR’DE BLUE NOTE ORKESTRASINDAN KADINLARA ÖZEL KONSER
 • DOÇ.DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN, NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM KAMPÜSÜNDEYDİ
 • FERHAT “TARİH YAZDI”
 • İZMİR’DE BAŞKANLIK KOŞUSU KUPASI İKİNCİ KEZ FAİRSON’UN
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN GENÇLERE 3 ALTIN ÖĞÜT
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR ÜST TURU GARANTİLEDİ
 • İZMİR SANAT’TA VİYANA AKŞAMI
 • KUŞ CENNETİ’NDE NÜFUS “PATLADI”
 • BÜYÜK DEPREMDE İZMİRLİ JUDOCULAR DA JAPONYA’DAYDI
 • İZMİRLİ KADINLARIN 3. YIL MUTLULUĞU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE LEZZETİ ORGANİK EKMEKTE BULUŞTURDU
 • İZMİR’DE "AY IŞIĞI TARİFESİ"ADLI OYUN İPTAL EDİLMİŞTİR
 • KARDEŞ ŞEHİR BREMEN’DEN EXPO DESTEĞİ
 • AVRUPALI BÜYÜKŞEHİR, ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE
 • İZMİR’DE “KİMSESİZLERE SICAK AŞ, SICAK YUVA”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “ ÇÖLYAK VE FENİLKETONÜRİ HASTALARI İÇİN GLUTENSİZ EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLADI”
 • İZMİR’DE “HOMEROS’TAN SMYRNA’YA”
 • İZMİRDE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ASARLIK TOPLUM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
 • “İZMİR’ İN ” BEREKETİ
 • İZMİRDE HİSAR CAMİİ’NDE SON TEMİZLİK
 • İZMİRDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİRDE , AVRUPALI BAŞKANLAR AĞIRLANACAK
 • İZMİRDE GAZİEMİR SEMT GARAJI’NA GÖRKEMLİ AÇILIŞ
 • İZMİR, İZBAN TÜRKİYE’ YE ÖRNEK OLDU
 • ETİK İKİLEMLERİ AŞMAK MÜMKÜN!...
 • İZMİR’DE TARİHİ GÜN
 • DOÇ.DR.ÇAĞATAY ÜSTÜN' DEN 2011 YILI "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK"
 • İZMİR’DE TÜRK ATLETLERİ TARİH YAZACAK
 • İZMİR’DE DERELERE “GÜVENLİK ŞERİDİ”
 • İZMİR BORNOVA’DAKİ SERGİYİ KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK!
 • BORNOVA ULUSLARARASI KADIN FESTİVALİ BUGÜN BAŞLIYOR
 • İEF, 80. DOĞUM GÜNÜNE HAZIRLANIYOR
 • İZMİR’DE KADINLAR GÜNÜ, İZMİR’DE “6 GÜN 6 GECE” KUTLANACAK
 • İZMİR’DE ŞANTİYEDE DE “TOPUK TIKIRTISI”
 • İZMİR’DE KLASİK FİLM SEVENLER İZMİR SANAT’TA BULUŞACAK
 • “CODE 46” İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • “SİNEMASAL ANLAM VE İZLEYİCİ” ANLATILACAK
 • “BELGESEL FOTOĞRAFIN TARİHİ” ADLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “DUYGUSAL ZEKA YÖNETİMİ” EĞİTİMİ DÜZENLENECEK
 • EGESEM’DEN “SENARYO YAZARLIĞI” EĞİTİMİ
 • NİGAR DİNLETEN PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ
 • İZMİR'DE BAŞKAN AYAKKABICILARLA BULUŞTU
 • İZBETON’ UN GAZİEMİR’DEKİ EVKA-7 MOLOZ DÖKÜM ALANI KAPATILDI
 • İZMİR’DE AZERBAYCAN’IN YENİ BAŞKONSOLOSU BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR,” TIBBİ ATIK FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ “
 • İZMİR’ DE SÜT DEVRİMİ
 • ZEYTİN AĞAÇLARINDA HASTALIK HAZİRAN’DA ARTIYOR
 • İZMİR’DE TURİSTLERE TANGOLU KARŞILAMA
 • İZMİR'DE 01 MART 2011 "İNCE SAZ TÜRKÜLERİ " KONSERİ
 • İLK YARDIM HAYAT KURTARIR
 • İZMİR’DE “MİNİKLERİN İLK MÜZE ZİYARETİ”
 • SIHHAT VE SİGARA
 • İZMİR KENT KONSEYİ’NDEN ZORUNLU AÇIKLAMA
 • İZMİR’İMİZE BU BAHAR GÖRDES’İN BARAJ SUYU GELİYOR
 • İZMİR’DE “ÜÇ GÜN, ÜÇ KONSER”
 • YAFOT FOTOĞRAF SERGİSİ ÇETİN EMEÇ’TE BUGÜN AÇILIYOR
 • HOŞ GELDİN “İZMİR” BEBEK
 • EÜ ÇOCUK HASTANESİ HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE BÜYÜYOR
 • MİNİKLER ENGELLİLER İÇİN KOLLARI SIVADI
 • İZMİRLİLER PAZAR GÜNÜ HAMSİYE DOYACAK
 • HEDEF BİN TEKERLİKLİ SANDALYE
 • CBS-2011 YILI HİZMET SUNUMU KARSILIGI ÜCRET TARİFESİ
 • İZMİR’DE BAŞKAN’ IN İZSU MESAİSİ
 • İZMİR’DE AASSM’DE “EN ROMANTİK” KONSER
 • BALATÇIK VE MENEMEN ASKERİYE GEÇİTLERİ ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPATILIYOR
 • İZMİR’ DE “TÜRKİYE’NİN İLK FİL DOĞUMU GERÇEKLEŞTİ”
 • İZMİR’ DE “KAPAKLAR SANDALYE OLDU”
 • İZMİR'DE MERSİNLİ VE ÇINARLI BÖLGESİNDEKİ TAŞKINA SON VERECEK PROJE TAMAMLANDI
 • İZMİR'DE TARİHİ GECE MÜTHİŞTİ
 • İZMİR İÇİN EL ELE
 • İZMİR' DE "ROTEK SPOR OKULLARI" ANTREMANLARINA BAŞLIYOR
 • İZMİR’DE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DENİZ CANLILARINI YERİNDE İNCELEDİ
 • ENGELLİ YAŞAMLARIN ÇEVİK SPORCULARI
 • İZMİR BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİNE TAZE KAN GELDİ
 • İZMİR’ DE “GÖNÜLLÜ REHBERLER YOL GÖSTERDİ”
 • İZMİR METROSU’ NUN YENİ VAGONLARI ÇİN’ DE ÜRETİLİYOR
 • İZMİR KARŞIYAKA TÜNEL ÜSTÜNDE “7x24 YAŞAM”
 • İZMİR'DE "CENNET MÜJDELERİ"
 • İZMİR’DE KAÇAK “ALO” YA “DUR” DEDİLER
 • YARGI, İZMİR’ DE “750 KONTÖR HUKUKA UYGUN” DEDİ
 • İZMİR’ DE EVKA 5’E “YONCA KAVŞAK” GELİYOR
 • İZMİR'DE MENDERES ALİAĞA' YA KAVUŞUYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROJESİYLE 3 MİLYON 298 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR
 • İZMİR’DE “EBRU SANATI” ANLATILACAK
 • NEHİR ÖVEN KARABÖCEK’DEN RESİM SERGİSİ
 • İZMİR' DE "EKAM’DAN KONFERANS"
 • PROF. DR. AYFER HAYDAROĞLU’NDAN “KALBİM” ADLI RESİM SERGİSİ
 • ÇOCUKLARIN DERS BAŞARISI
 • İZMİR’DE “ACI ÇEKMEYİ ÖNLEYECEK, AĞRILARI DİNDİRECEK”
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR’İN YATIRIMLARI 7 YILDA 10 KAT ARTTI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ “UZAKTAN EĞİTİM”İ ANLATACAK
 • KEMERALTI YENİDEN ESKİ IŞILTILI GÜNLERİNE DÖNÜYOR
 • İZMİR' DE "EGE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYI"
 • İZMİR’ DE BAŞKAN’DAN KADINLARA “TAM DESTEK”
 • UĞUR MUMCU İZMİR’DE ÖLÜMÜNÜN 18.YILINDA TÖRENLE ANILACAK
 • İZMİR’DE “HEDEF ERGENLİK EVRESİNDEKİ GENÇLER”
 • MÖTBE’DE TÜRK HALK MÜZİĞİ RÜZGARI
 • NEHİR ÖVEN KARABÖCEK’DEN RESİM SERGİSİ
 • “İZ-KA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “BİPOLAR BOZUKLUKTAKİ PSİKOLOJİK YAKLAŞIM” ANLATILACAK
 • “KEDİ KÖPEK BAKIM VE BESLENMESİ” ANLATILACAK
 • EGE TIP’TA KONFERANS
 • DOÇ.DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN “UMUDU YİTİRMEMEK GEREKİYOR”
 • “KOCAOĞLU EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİNİ AĞIRLADI”
 • İZMİR’ DE “İLAN REKLAM VERGİLERİNDE SON ÖDEME TARİHİ 31 OCAK 2011”
 • İZMİR’ DE “HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENİ METEOROLOJİK”
 • İZMİR’İN YENİ FUAR ALANI
 • İZMİR’ DE “ZÜBEYDE HANIM SAYGI VE ŞÜKRANLA ANILDI”
 • İZMİR’ DE “DAHA ÇOK GENÇ SPOR YAPACAK”
 • İZMİR’ DE TURİZMCİ VE ESNAFA “SU İNDİRİMİ” MÜJDESİ
 • İZMİR’ DE AMELİYAT DEĞİL “EKMEK” YAPACAKLAR
 • DOÇ.DR.ÇAĞATAY ÜSTÜN "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK"
 • İZMİR’DE ENGELLİ ÇOCUKLAR ÜRETTİLER, SERGİLİYORLAR, SATACAKLAR
 • İZMİR’DE “2011 YILI HİZMET SUNUMU KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ”
 • İZMİR KORDON'DA KURALSIZLIĞA GEÇİT YOK
 • İZMİR'DE BURAYI YAKINDA TANIYAMAYACAKSINIZ
 • İZMİR'DE BAŞKAN'DAN "AMATÖRLERE DESTEK PAKETİ"
 • İZMİR’DE “ZİRAATÇILARDAN BÜYÜKŞEHİR’E ANLAMLI TEŞEKKÜR”
 • İZMİR'DE ALTIN ÇOCUK CAHİT
 • İZSU BÜTÇESİNİN YÜZDE 42’Sİ “YATIRIM” OLACAK
 • "BEDENSEL ENGELLİLERLE EL ELE"
 • "ROTARACT TANITIM SEMİNERİ ANTALYA"
 • İZMİR'DE ŞEHİTLERİ ANDIK
 • İZMİR’DE SUDA “GELECEĞE” YATIRIM
 • İZMİR’DE “109. YAŞINDA NAZIM’I ANIYORUZ “
 • İZMİR’DE ARTIK “E-ATIKLARI” AYRI TOPLANACAK
 • İZMİR'DE "ALİAĞALI MASTERLER, EGE ÜNİVERSİTESİ MASTERLERİNİ AĞIRLAYACAK"
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’DAN FUAR MÜJDESİ”
 • İZMİR’DE “TARIM BAYRAMI” PAZARTESİ GÜNÜ KUTLANACAK
 • BAŞKAN’DAN “URLA’YA EN BÜYÜK MÜJDE”
 • İZMİR’DE “JETON, 1 ŞUBAT’TA TARİH OLUYOR”
 • İZMİR'DE 80’LİK ŞÜŞÜ TEYZE’NİN “İLK” DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
 • İZMİR’DE 60 YAŞ KARTLARI İÇİN “VİZE” DÖNEMİ BAŞLADI
 • İZMİR’DE KARŞIYAKA TÜNEL ÜSTÜNDE “İŞLEM TAMAM”
 • İZMİR’DE “ONLARLA GURUR DUYUYORUZ”
 • BU KÖPRÜLER İZMİR’İN 8500 YILLIK TARİHİNE AÇILACAK
 • EGE TIP’TA “HAYVAN HAYATI GÜVENLİĞİ GÖNÜLLÜLÜĞÜ” ETKİNLİĞİ
 • ASKO KARİYER "PROJE YÖNETİMİ" SEMİNERİ
 • İZMİR’ DE” EXPO DELEGASYONU TOPLANDI”
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN “OPERASYON TİMİ”
 • İZMİR’DE “ GÜREŞÇİLERE DENKTAŞ DESTEĞİ”
 • İZMİR’ DE “DESTEĞE DEVAM”
 • 2011'İN İLK PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE İZLENDİ
 • K TÜRÜ BELGELERDE İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI
 • EVKA-4’TE YAŞAYANLAR ISTEDI SINDIR YAPIYOR
 • 2011'DE "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK"
 • EÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 21 YENİ TÜRÜ TESPİT ETTİ
 • KARABAĞLAR’IN GENÇLİK MECLİSİ; GENÇLER KARABAĞLAR İÇİN ÇALIŞACAK
 • İZMİR “YATIRIMDA DA “BÜYÜK”
 • İZMİR’DE “NECİPOĞLU ANISINA”
 • İZMİR’DE “METRO YOLCULARINA 4 BİN NERGİS DAĞITILDI”
 • İZMİR’E “KİK’İN YANLIŞ KARARI 10 AY KAYBETTİRDİ”
 • İZMİR'DE BAŞKAN' IN ÇIKIŞI SERT OLDU
 • İZMİR KEMERALTI’NDA "YENİ YIL KUTLAMASI"
 • İZMİR’DE “ ORGAN BAĞIŞINI ÖZENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”
 • İZMİR’ DE “ YARDIM DEVAM EDİYOR ”
 • İZMİR’ DE BAŞKAN’DAN “EXPO AÇIKLAMASI”
 • İZMİR’ DE SELÇUK YAŞAR, CEYLANLARINI DOĞAL YAŞAM’A BAĞIŞLADI
 • İZMİR’DE “İZBAN ZİRVESİ”
 • İZMİR’DE “ÇOCUKLARLA BAŞLADI, YAŞLILARLA BİTİRDİ”
 • “2011’DE EL ELE DAHA İLERİYE…”
 • İZMİR’DE “MANET” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “CHOPİN” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “DÜNYA RENKLİ KAĞITLARI” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “RUHSAR UÇAR VE EMİN GÜLER’DEN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “HER ŞEYE RAĞMEN ETİK” KONULU SEMİNER
 • AKM’DE “2011’E MERHABA KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “AYTEN KÖSE’DEN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI TELESKOPLA GÖZLENECEK”
 • İZMİR’DE “GÜNEŞ TUTULMASI-DEPREM İLİŞKİSİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜNDE SLAYT GÖSTERİSİ “
 • İZMİR’DE “TÜRK HAMAMI” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BACH” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR BAYRAKLI OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ YENİ YIL EĞLENCESİ YAPTILAR
 • BEYİN OMURİLİK SİNİR HASTALIKLARI VAKFI’NDAN EÜ TIP ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ
 • İZMİRDE 30 YILLIK PLAKET SAHİBİNİ BULDU
 • ESKİDEN TAŞ OCAĞIYDI, TRANSFER İSTASYONU OLDU
 • İZMİR’ DE YILBAŞI GECESİ ULAŞIM “TAKVİYELİ” OLACAK
 • İZMİRE’DE YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ “OTOBANA” BAĞLANIYOR
 • İZMİR’ DE İNÖNÜ CADDESİ TURUNÇ AĞAÇLARIYLA SÜSLENECEK,KALDIRIMLARI GRANİT OLACAK
 • İZMİR’ DE “BÜYÜKŞEHİR SEFERBER OLDU”
 • İZMİR’ DE YOĞUN YAĞMURA KARŞI SEFERBERLİK
 • İZMİR’DE “İLK YARDIM KURSUNA KATILIM YOĞUN OLDU”
 • TÜRKİYE’NİN EN GENÇ RADYOSU İZMİRDE "REK"
 • BORNOVA'DA BEŞ YILDIZLI YILBAŞI
 • İZMİR BORNOVA’DA “PATERSON KÖŞKÜ’NÜN PROJELERİ TAMAM”
 • İZMİR’DE ASYA FİLLERİNE “VIP” SERVİS
 • İZMİR’ DE “BALKAN DAYANIŞMASI”
 • İZMİR’ DE “ KÖRFEZİN DİBİ İŞTE BÖYLE TARANACAK”
 • İZMİR’DE “TEPEDEN TIRNAĞA” HİZMET
 • İZMİR’DE BAŞKAN KOCAOĞLU: “BU KENTİ HIRPALAMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR” DİYE KONUŞTU
 • "YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME ve LİDERLİK" SERTİFİKALI EĞİTİM SEMİNERİ
 • KÜRÜM ÇİFTİ KADINLARLA KAHVALTIDA BULUŞTU
 • İZMİR “KARABAĞLAR KENT KONSEYİ , KADIN MECLİSİ TOPLANDI”
 • İZMİR' DE KAVACIK KÖYÜ’NDE YILBAŞI KUTLAMASI
 • İZMİR’ DE “HER BÜTÇEYE UYGUN YILBAŞI HEDİYELERİ”
 • İZMİR’ DE “DEVA’DAN UNUTULMAZ BİR KONSER DAHA"
 • İZMİR’ DE “ TARİHE SAYGI”
 • BALKAN ÜLKELERİ İZMİR’DE BULUŞTU
 • İZMİR’ DE “80. YILDA, ŞÜKRANLA”
 • İZMİR’ DE “180 ATLET KUBİLAY İÇİN KOŞTU”
 • İZMİR' DE "YEŞİL BORNOVA GAZETESİ 50 YAŞINDA"
 • İZMİR DEVLET OPERA BALESİ’NDE BU HAFTA (29.12.2010)
 • İZMİR' DE "SİYASET-BASIN VE SANDIK"
 • İZMİR' DE "6. BALKANLAR HALK DANSLARI FESTİVALİ"
 • İZMİR’ DE “TENCERE HEP KAYNADI”
 • İZMİR’ DE “ANLAMLI ZİYARET”
 • İZMİR’DE “11 AYDA 81 BİN ARIZAYI GİDERDİLER
 • İZMİR , YENİ YILA EMRE AYDIN ÇOŞKUSU İLE GİRECEK
 • ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN ATÖLYE SERGİSİ
 • “VİVALDİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BİLİM VE MATEMATİK TARİHİ SOHBETLERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “NEFROLOJİ YANDAL UZMANLIK EĞİTİM TOPLANTISI”
 • İZMİR’DE “LEYLA’NIN EVİ” ADLI OYUN SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “ SANAL DÜNYADAN YENİLİKLER ANLATILDI”
 • İZMİR’ DE “ ŞİFA TİMİ ” İŞ BAŞINDA
 • İZMİR’DE “BÜYÜKŞEHİR’E AVRUPA VİZESİ”
 • İZMİR’DE “İZSU, 59 KÖYÜN SU DEPOSUNU YENİLİYOR"
 • İZMİR'DE ULAŞIM ATAĞI
 • İZMİR’ DE TÜM HAYALLERİ “YILDIZ” OLABİLMEK
 • İZMİR’ DE “SAHİLEVLERİ’NDE KANAL OPERASYONU”
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR BUCA’YA “YAŞAM ÜSSÜ” KURUYOR
 • İZMİR' DE IŞIK SELİ
 • İZMİR’DE” BALKANLAR BULUŞACAK “
 • İZMİR’ DE “KUBİLAY İÇİN KOŞACAKLAR “
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ“ YAYA ÜST GEÇİTLERİNİ PEŞPEŞE AÇACAK”
 • İZMİR’DE BAŞKAN KÜRÜM’DEN "KADINLARA BÜYÜK HİZMET”
 • “TASAVVUF MÜZİĞİ SEMA KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “SİHİRBAZ” ADLI MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENECEK
 • MUZAFFER İZGÜ EGE TIP’TA ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NİN SESİ RADYO EGE KAMPÜS TÖRENLE AÇILACAK
 • İZMİR’ DE “WEB HOSTİNG VE PUBLİSHİNG” ANLATILACAK
 • ONLAR GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU
 • İZMİR'DE YENİ YOLA AZ KALDI
 • EÜ TIP FAKÜLTESİ YENİ BİR BİLİM AMFİSİNE KAVUŞTU
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU' NDAN TWİTTER AÇIKLAMASI
 • İZMİR’ DE İZSU’DAN TORBALI’YA “CAN SUYU” VERİLECEK
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİMSESİZLERE KUCAK AÇIYOR
 • İZMİR’ DE OTELLO “ PERDE ” DİYECEK
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALİAĞA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
 • İZMİR’ DE “GÖRME ENGELLİLER İÇİN BİLGİSAYAR KURSU”
 • İZMİR’ DE “İKİÇEŞMELİK CADDESİ’NİN YÜZÜ GÜLECEK”
 • İZMİR’ DE “BACA GÖRÜNÜMLÜ BAZ İSTASYONU SÖKÜLDÜ"
 • İZMIR’ DE “BAŞKAN SINDIR’A KALDIRIM TEŞEKKÜRÜ”
 • İZMİR KONAK’TA “EVLERDEN DE ATIK YAĞ TOPLANACAK”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ2 NİN RESMİ WEB SİTESİ
 • İZMİR’ DE “ ENGELLERİ AŞACAKLAR “
 • İZMİR’ DE KENT ORKESTRASI’YLA 15 ARALIK’TA BULUŞALIM
 • İZMİR’ DE ‘REES KÖŞKÜ’ KİTAP OLUYOR
 • İZMİR’ DE ULAŞIMINA “AKILLI” SİSTEM
 • İZMİR’ DE KİRLİ HAVAYA “ YAKIN MARKAJ ”
 • BIR ASIRI DEVIRDI, GÜNEŞI YENIDEN TEKERLI SANDALYE ILE GÖRDÜ
 • İZMİR’ DE “SEMT MERKEZLERİ KADINLARIN İKİNCİ ADRESİ”
 • “ÇALIŞMAK MASRAFA KAFİ GELMİYOR”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, ŞİMDİ DE “TOPRAK LABORATUVARI” KURUYOR
 • İZMİR TEK TEK DEĞİL “TOPTAN” ÇÖZÜM
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN BUCA’YA “85 BİN DEFİN KAPASİTELİ” YENİ MEZARLIK
 • İZMİR “BORNOVA'DA MAHALLE ARASINDA PAZARYERİ KALMAYACAK”
 • İZMİR’ DE “GÖNÜL” PROJESİNDE İLK BULUŞMA
 • İZMİR’E HEM “KARDEŞ KENT” HEM DE “ONUR KONUĞU” OLACAKLAR
 • İZMİRDE “EGE VE DOKUZ EYLÜL’DEN ESNAFA BİLİMSEL DESTEK”
 • “TELEVİZYON DÜNYASI TİYATROYA DARBE VURUYOR”
 • İZMİR’ DE “BASIN MÜZESİ’NE BAĞIŞLAR SÜRÜYOR”
 • İZMİRDE “MODERN DANSIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ SAHNELENDİ “
 • “SUSKUN KALMAYIN”
 • İZMİRDE KORUYUCU AİLE HİZMETİ BİRİNCİ SIRADA
 • İZMIRDE “PINARBAŞI ‘ÖLÜM YOLU’NDAN KURTULUYOR”
 • BAŞKAN “HÜKÜMET’TEN PARA İSTEMİYORUZ, TURİZME TEŞVİK VERSİN, YETER!
 • İZMİRDE “KUPA GURURU”
 • İZMİRDE “BU FUAR TURİZMCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK”
 • “İZMİR’İ EXPO 2020 İÇİN DESTEKLEMELİYİZ”
 • İKİ BÜYÜK B
 • DÜNYA REKORUNU “ BİZİM ÇOCUKLAR ” KIRDI
 • İZMİR’ DE KILIÇDAROĞLU’NUN KEMERALTI TURU
 • İZSU' DAN AÇIKLAMA
 • İZMİR KADİFEKALE’DE “BİNİNCİ” BİNA DA YIKILDI
 • JAPONYA’NIN EN ESKİ SANATÇISI KONAKLILARLA BULUŞTU
 • İZMİRDE “ZİHİNSEL ENGELLİLERDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI”
 • ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN ATÖLYE SERGİSİ
 • İZMİRDE “EJDER KALESİ” GÖSTERİLECEK
 • “KIZGIN TAŞLARA DÜŞEN SU DAMLALARI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİRDE “İBRAHİM BOZKUŞ’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİRDE “KAMPÜSTE CAZ” ADLI KONSER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “BİLİM VE MATEMATİK TARİHİ SOHBETLERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE AKM’DE “TÜRKAN” SAHNELENECEK
 • İZMİRDE “NEFROLOJİ YANDAL UZMANLIK EĞİTİM TOPLANTISI”
 • İZMİRDE “LEYLA’NIN EVİ” ADLI OYUN SAHNELENECEK
 • İZMİRDE “AKM’DE BİLİMSEL TOPLANTI”
 • İZMİRDE “TASAVVUF MÜZİĞİ SEMA KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE “HATİCE DOĞAN’DAN BASKIRESİM SERGİSİ”
 • İZMİRDE MÖTBE’DE OTOPORTRE SERGİSİ
 • İZMİRDE “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE REŞİT SÖNMEZ”
 • “5. EGE PEDİATRİ GÜNLERİ” VE “1. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ” ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSUNDAN “TANIMADIĞIM ADAMLAR”
 • “KORUYUCU AİLE OLMAK İSTER MİSİNİZ?”
 • TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜNDE KONFERANS
 • DEMOKRASİ GÜZEL ŞEY !
 • İZMİR’ DE “BUZ KEYFİ” BİR BAŞKA
 • İZMİR’ DE BAŞKAN KOCAOĞLU, TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
 • İZMİR' DE , “DENİZ MANZARALI” TREN SEFERLERİ
 • İZMİR’Lİ GÜREŞÇİLER RAKİPLERİNE MİNDERİ DAR ETTİLER
 • TÜM SIKINTILARIMIZ KADINLARIMIZ SAYESİNDE AŞILIYOR
 • İZMİR’ DE “KUŞ CENNETİ MÜJDESİ”
 • İZMİR’ DE KADİFEKALE' YE “KENT ORMANI KURULACAK”
 • İZMİR’ DE “ÖZVERİYLE HAZIRLANAN PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ”
 • EÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NİN YENİ DEKANI: PROF. DR. MÜGE ELDEN GÖREVE BAŞLADI
 • İZMİRDE “EVKA-3 MUHTARINDAN BAŞKAN SINDIR’A HIZMET TEŞEKKÜRÜ”
 • ATATÜRK’ÜN TÜRK KADININA VERDİĞİ DEĞER
 • İZMİR’ DE “FARKLILIKTAN FARKINDALIĞA”
 • İZMİR’ DE “5 YILDA 10 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI ”
 • İZMİR’DE “TARIMCILAR BULUŞTU”
 • İZMİR’ DE “GÜZEL MANZARALAR“
 • İZMİR’ DE ALİAĞA-MENDERES’TE ÇİĞLİ SEFERLERİ PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR
 • İZMİR'DE SU ÇOK UCUZ
 • İZMİR’ DE “PROFESYONELLERE TAŞ ÇIKARDILAR “
 • “İZMİR YERİNDE SAYIYOR”
 • ENGELLİLER İÇİN SORUNLAR HALA BİTMEDİ
 • İZMİR’ DE “SUNAY AKIN BORNOVALILARLA BULUŞACAK”
 • İZMİR’ DE ENGELLİLER ‘BİZ DE VARIZ’ DEDİLER
 • İZMİR' DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖREMEYENLERE REHBER OLDU
 • İZMİR’ DE MİNDERDE “ İZMİR FIRTINASI” ESECEK
 • İZMİR’ DE BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NDAN ZORUNLU AÇIKLAMA
 • İZMİR’ DE SPOR, BAYRAKLILI GENÇLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
 • İZMİR’ DE “İZMİR’İN ÜNİVERSİTELERİ MASAYA YATIRILIYOR”
 • BAŞKAN SINDIR’A AVRUPA’DA ÖNEMLİ GÖREV
 • İZMIR’DE “SEVGI EVLERI MARKETLERI”
 • İZMİR’ DE “KARAGÖZ-HACİVAT GÖLGE OYUNU”
 • İZMİR’ DE “SOKAK SANATLARI ATÖLYESİ TİYATRO GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’ DE “OZ BÜYÜCÜSÜ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “SALONDA CHOPİN” ADLI PİYANO RESİTALİ
 • İZMİR’ DE DOĞAÇLAMA TİYATRO GÖSTERİSİ
 • İZMİR’ DE “ AKADEMİSYENLER ORKESTRASI KONSERİ”
 • İZMİR’ DE “ DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK”
 • İZMİR’ DE “KADINLARA AİDS SEMİNERİ “
 • İZMIR BORNOVA DOĞANLAR PAZARYERINDE TEMEL ATILDI.
 • AR-GE FAALİYETLERİNE AYRILAN BÜTÇEMİZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR
 • “BİLİM TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARINA YATIRIM YAPAN ÜLKELER GÜÇLENİYOR”
 • İZMİR' DE BAŞKAN KOCAOĞLU " ÜCRET POLİTİKASINA DEĞİNDİ"
 • İZMİR’ DE BUZ ÜSTÜNDE “TER” DÖKTÜLER
 • İZMİR’ DE “ÇİĞLİ’ YE 2 KİLOMETRELİK YENİ KANAL”
 • İZMIR’ DE “MAZHAR TOĞRUL’DAN SURREALIST BAKIŞ"
 • İZMİR’ DE “İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARKI BULUN”
 • İZMİR’ DE “270 TENİSÇİ, BU KUPA İÇİN TER DÖKÜYOR
 • İZMİR’ DE “YUSUF ZİYA ULUSOY KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI”
 • SPORDA ZİRVENİN ADI; EGE ÜNİVERSİTESİ…
 • AĞIZ NEREYE SEFER ORAYA
 • İZMİR’ DE “CEREN AY RESİM SERGİSİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE “VİVALDİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “EJDER KALESİ” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “SON AKŞAM YEMEĞİ” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “TCHAİKOVSKİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “KLAROS KAZISI” ANLATILACAK
 • İZMİR’ DE “SABİNLER” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “KIZGIN TAŞLARA DÜŞEN SU DAMLALARI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR’ DE “M. ALİ DOĞAN’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’ DE “KLASİK MÜZİĞİ ANLAYARAK DİNLEMEK”
 • İZMİR’ DE “REMBRANDT” İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’ DE “ZELİG” ADLI FİLMİN GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’ DE “GÖKBİLİMCİ” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “CARMİNA BURANA” SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONUNDA ETKİNLİK”
 • İTALYAN TENOR PİERO MAZZOCCHETTİ EGE’DE
 • İZMİR’ DE “NERGİS SEFERBERLİĞİ “
 • İZMİR’ DE SOKAK LİGİ’NDEN ALMAN LİGİ’NE
 • İZMİR’ DE TARTAN: MUHTARLARLA KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ
 • İZMİR’ DE “İZCİLER KAMPTA’ ENGEL TANIMADI “
 • İZMİR’ DE İZELMAN’ DAN “ UYGULAMALI ” İLK YARDIM KURSU
 • İZMİR’ DE " ÇOCUK MECLİSİ’NDEN ÖRNEK ÇIKIŞ "
 • İZMİR’DE ULAŞIMA “KPSS” AYARI
 • İZMİR’DE GÖZTEPE-KARATAŞ ARASI 1 ARALIK’TAN İTİBAREN “ÇİFT YÖN” OLACAK
 • İZMİR’DE HİNTLİ KABİLELERİN SIRADIŞI YAŞAMI “DENKLANŞÖRÜN” UCUNDA
 • İZMİR’DE MANDALİNA ÜRETİCİSİNE BÜYÜKŞEHİR’DEN “CAN SİMİDİ”
 • İZMIR BORNOVA’DA HER ÖĞRENCIYE IKI MANDALINA
 • İZMİR’DE “YAŞAYAN KABİLELER” SERGİSİ
 • AR-GE’NİN KALBİ İZMİR’DE ATACAK
 • İZMİR’DE “EGE TIP PERSONELİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ”
 • İZMİR BORNOVA’ DA MUHTARLARIN İLETİŞİMİ BELEDİYEDEN
 • İZMİR’ DE “GÜL BAHÇESİ” GÖNÜLLERİ FETHETTİ
 • İZMİR’ DE KADINLARDAN “RENKLİ” PROTESTO
 • İZMİR’ E HAMBURG’TAN SELAM GETİRDİLER
 • İZMİR SAAT KULESİ’NDE YILBAŞI MESAİSİ
 • İZMİR TURİZMİ ATAĞA GEÇTİ
 • İZMİR’DE “DOĞAL YAŞAM’I 9 GÜNDE 56 BİN ZİYARETÇİ GEZDİ”
 • İZMİR’DE “ ÇEK ” ZİYARETİ
 • İZMİR’ DE “24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’ NDE ANLAMLI ZİYARET”
 • İZMİR’DE “ZABITAYI BIÇAKLAYAN SEYYARA 11 AY CEZA”
 • KONAK BELEDİYESİ’NDEN BİNGÜL BAŞARIR’A TEŞEKKÜRLERLE…
 • İZMİRLİYE MESİRE ALANI MÜJDESİ
 • İZMİR “BAYRAKLI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE MÜZİK ZİYAFETİ”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’ DEN ÖĞRETMENE “ÇİFTE JEST”
 • İZMİR’ DE “ ATATÜRK DEVRİMLERİNİN GELECEĞİ” ADLI KONFERANS DÜZENLENECEK”
 • İZMİR’ DE “CEREN AY RESİM SERGİSİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE “KADINLAR VE ERKEKLER” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “KONAK BELEDİYESİ’NDEN TİYATRO OYUNU”
 • İZMİR’ DE “KONAK BELEDİYESİ’NDEN SÖYLEŞİ”
 • İZMİR’ DE “MİLENYUM KALKINMA HEDEFLERİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’ DE “OTOPORTRE” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “ MÖTBE’DE HALE YAMANER KONSERİ”
 • İZMİR’ DE “AKM’DE KONFERANS”
 • İZMİR’ DE “MAZHAR ZORLU’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’ DE “SİHİRBAZ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “DELİLER BOŞANDI” SAHNELENECEK
 • AKM’DE “25. YIL ÖZEL KONSERİ”
 • AKM’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
 • 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 • İZMİR KENT REHBERİ SAĞLIK KOORDİNATÖRÜ DR. ERGÜN GÜRER , SİZLERE SAĞLIĞIMIZDA PROSTAT'IN YERİİ
 • İZMİR’ DE “EGE MEDENİYETLERİ GİYSİLERİ SERGİLENDİ”
 • İZMİR “BAYRAKLILI ÖĞRENCİLER YAZARLARLA BULUŞTU”
 • KONAK BELEDİYESİ’NDE İŞLER ARTIK DAHA HIZLI
 • İZMİR’ DE “EÜ TIP FAKÜLTESİ VE İZMİR FEN LİSESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK”
 • İZMİR' DE "AREGE SANATA DA KAPI ARALAYACAK"
 • İZMİR OLİMPİK BUZ SPORLARI SALONU SİZLERİ BEKLİYOR
 • İZMİR’ DE “40. YILA ÖZEL KONSER”
 • İZMİR’ DE “ESHOT VE İZSU’YA 1,5 MİLYAR LİRALIK DEV BÜTÇE”
 • İZMİR’ DE “JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ EĞİTİM GÜNLERİ” BAŞLADI
 • İZMIR BORNOVA BELEDIYESIN'DEN AILE IÇI SORUNLARA ÇÖZÜM PANELI
 • İZMİR' DE AVRUPA STANDARTLARINDA ARITMA
 • İZMİR' DE ERGENLİK SORUNLARI KONULU SEMİNER VERİLDİ
 • İZMİR' DE " KAMULAŞTIRMA REKORU"
 • İZMİR' DE "DERSİMİZ SENFONİ"
 • İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ
 • İZMİR’ DE GENÇLER, YAŞLILARLA “EL ELE”
 • İZMİR’ DE İZSU’ DAN BAĞARASI VE GERENKÖY’ E “YENİ KANAL”
 • İZMİR’ DE “GÜMÜLDÜR’E İTFAİYE MÜJDESİ”
 • İZMİR’ DE BADEMLER’İN ÇİÇEĞİ BİZE ÇOK YAKIŞTI
 • İZMİRDE KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ |MOBESE|
 • İZMİR’ DE ‘HUZUREVİ’NDE BAYRAM SEVİNCİ ’
 • İZMİR’ DE ‘ İSTİKAMET TORBALI’
 • İZMİR’ DE SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTULAR
 • İZMİR’ DE “BAYRAM HATIRASI”
 • İZMİR’ DE SESİNE GÜVENEN İZMİRLİLER, HAYDİ KORO SEÇMELERİNE !
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRETMENLERE “EL EMEĞİ GÖZ NURU” HEDİYE
 • BAYRAKLI' DA BAYRAM BAŞKA...
 • BAYRAMIZ KUTLU OLSUN
 • İZMİR’ DE “YÜZDE 100” ORGANİK ÜRÜNLER
 • İZMİR’ DE BAŞKAN ÇALIŞANLARINDAN “ÖZVERİ” İSTEDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR “BRİÇ”TE AVRUPA 4.’SÜ OLDU
 • İZMİR’ DE BAŞKAN’IN “BAYRAM” SÜRPRİZİ
 • TEŞEKKÜRLER SAYIN BAŞKAN
 • KAPAK KAMPANYASINA MİGROS’TAN BÜYÜK DESTEK
 • 17 MİLYON KAPAK, 60 ENGELLİNİN AYAĞI OLDU
 • İZMİR’DE “JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ EĞİTİM PROGRAMI”
 • KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET KONFERANSI
 • KADIN BULUŞMASINA “KONAK DAMGA VURDU”
 • TRAFİK CEZA MAKBUZUNU ALAN AVUKATA KOŞUYOR
 • İZMİR’ DE “ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇEVRE DERSİ”
 • İZMİR’ DE “ÇOCUKLARIN BAYRAMLIK MONT VE BOTU BELEDİYEDEN”
 • İZMİR BAYRAMA HAZIR
 • İZMİR’DE “ KURBANCIYA SICAK ÇORBA”
 • BAŞKAN TARTAN, BAYRAM ÖNCESİ MUHTARLIKLARI GEZDİ
 • PROF. DR. FÜZÜN; “ÖNEMLİ OLAN ATATÜRK’Ü ANLAMAK”
 • İZMİR' DE "ENGELLİ SANDALYELERİ DAĞITILACAK"
 • İZMİR BORNOVA'DA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’ DE “ATATÜRK’E SAYGI YÜRÜYÜŞÜ”NE ONBİNLERCE İZMİRLİ KATILDI
 • İZMİR’ DE “ATA’YI ÖZLEMLE ANDIK”
 • İZMİR’DE “TARİHE NOT DÜŞTÜLER”
 • İZMİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ DESTEK VERDİ
 • İZMİR’DE ROTARACTLAR PAKİSTAN’DAKİ SEL FELAKETİNE KARŞI KAYITSIZ KALMADILAR
 • BORNOVA’DA ATATÜRK ÖZLEMLE ANILDI
 • BAYRAKLI ATA'SINI ANDI, AĞAÇ DİKTİ
 • İZMİR’DE BİR HAYAL DAHA GERÇEKLEŞTİ
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ATA' YI ANMA TÖRENİ
 • EGE KAMPÜSTE SERÇE YUVASI OPERASYONU
 • İZMİR’ İN BAYRAĞI ZİRVE’DE
 • İZMİR DE ULAŞIM BAYRAM SÜRESİNCE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
 • İZMİR’ DE “KİTAP KURDU” OLACAKLAR
 • İZMİR AASSM’DE “TEL” VE “TEN”
 • İZMİR’ DE HALKIMIZ ATA’SINA YÜRÜYECEK
 • İZMİR KONAK’ TA ESNAF İLE MİNİ ZİRVE
 • İZMİR KONAK’ TA ESNAF İLE MİNİ ZİRVE
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET, ATATÜRK VE BASIN” PANELDE ANLATILACAK
 • İZMİR’ DE “ORGAN BAĞIŞININ” ÖNEMİ ANLATILACAK
 • KAPAK KAMPANYASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
 • 15 MİLYON KAPAK 60 TEKERLEKLİ SANDALYE
 • İZMİR’ DE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ
 • İZMİR’DE “BAYRAM” HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
 • İZMİR’DE ÇİĞLİ -MENEMEN ARASINA “KESTİRME” YOL
 • İZMİR’ DE “ GÜMÜLDÜR VE ÖZDERE’YE ARITMA MÜJDESİ ”
 • İZMİR’DE “TARİHE SAYGI” ÖDÜLLERİ DAĞITILIYOR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA
 • İZMİR' E MADALYALAR YAĞDI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’ DEN “ BAYRAM DESTEĞİ “
 • İZMİR’ DE “YOLLAR ONLARA ARTIK ENGEL DEĞİL”
 • BORNOVA'YA KADIN ELİ DEĞİYOR
 • İZMİR’DE “ DOKTOR İLE HASTASINDAN ANLAMLI KONSER”
 • İZMİR’ DE “ALİAĞA MERKEZ BÖLGENİN TAMAMINDA SU KESİNTİSİ
 • UMUR BEY GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTTÜ MÜ?
 • ÜLKÜ ADATEPE ATATÜRK’Ü ANLATTI
 • ALİ SİRMEN’İN YORUMUYLA CUMHURİYET VE DEMOKRASİ
 • İZMİR’DE “ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ İLE ATATÜRK”
 • İZMİR DE “AYAK BACAK FABRİKASI” SAHNELENECEK
 • İZMİR DE KÜLTÜR SANAT EVİNDE FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR DE “ÇOBAN VE LULU” OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR DE “TUHAF İKİLİ” OYUNU SAHNELENECEK
 • “KARAGÖZ-HACİVAT GÖLGE OYUNU VE KUKLA GÖSTERİSİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR DE EXPO’NUN “AİLE FOTOĞRAFI”NDA VARDI
 • İZMİR “KENT ORKESTRASI YİNE BÜYÜLEDİ”
 • İZMİR'DE " MEKSİKA SOKAĞI "
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN “TOPTAN” ÇÖZÜM
 • İZMİR’ DE “BAŞKANLAR ZİRVESİ”
 • ADATEPE; “ATATÜRK’ÜN SÖZLÜĞÜNDE ‘ÇOCUK’ SEVGİ DEMEKTİ”
 • İZMİR KONAK’TA KADININ ADI VAR
 • BAŞKAN TARTAN: KAÇAKLARI BİZE BİLDİRİN
 • İZMİR' DE SU KESİNTİSİ
 • “GRİBE KARŞI TEMİZLİK ETKİN BİR SİLAH”
 • TEİAŞ’IN GÜVENLİK İHALESİ, FİLİZ GÜVENLİK’İN
 • EGE’DE CUMHURİYET VE ATATÜRK GÜNLERİ
 • İZMİR’DE “ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ TOPLUMA ANLATILACAK”
 • İZMİR’ DE “OTOPORTRE” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “MENDELSSOHN” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “İSA’NIN DİRİLİŞİ” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “MAZHAR ZORLU’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “SİHİRBAZ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “DELİLER BOŞANDI” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE AKM’DE “25. YIL ÖZEL KONSERİ”
 • İZMİR’DE “AKM’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ”
 • İZMİR’DE “AKM’DE ERKAN OĞUR KONSERİ”
 • İZMİR’DE “ORGAN NAKLİNDE NOSTALJİ GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “KORNEA İKİLİSİ TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLETİSİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “KENT ORKESTRASI’NDAN DAVET VAR”
 • İZMİR’DE MERSİNLİ VE ÇINARLI’YA “MAVİŞEHİR MODELİ”
 • İZMİR’DE EN “ACİL” KONGREYE TALİBİZ
 • İZMİR’DE “HASRET GİDERDİLER”
 • İZMİR’DE “KAÇAK” SEBZE VE MEYVEYE GÖZALTI
 • BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARABAĞ’IN ATATÜRK ORMANI’NDA YAPILAN AĞAÇ KESİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASIDIR
 • İZMİR’DE “ATA’YI ANMA TÖRENİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ADEM’İN YARATILIŞI” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “ORGAN NAKLİNDE NOSTALJİ GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “HAYDN” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BARBARELLA” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BATI SANATI AÇISINDAN RÖNESANS” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “RUBENS” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜNDE FİLM GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜNDE KONFERANS”
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE "HALE YAMANER KONSERİ"
 • İZMİR’DE “ESKİCİNİN TAZESİ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE ANLAYIŞI VE YÖK” TARTIŞILACAK
 • EGE TIP 2010 - 2011 DÖNEMİ MEZUNLARI ANDAÇ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE KADIN” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • “ATATÜRK İZMİR’DE” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK PORTRELERİ” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI” PANELDE ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK’ÜN HAVACILIK ANLAYIŞI VE TÜRK HAVACILIĞI” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜ İLE ATATÜRK”
 • İZMİR’DE ALİ SİRMEN EGELİLERLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE SUNA KAN VE GANA GÜRMEN EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE
 • İZMİR’DE “ATATÜRK’ÜN SAĞLIĞI, HASTALIKLARI VE ÖLÜMÜ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATA’YI ANMA TÖRENİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ORGAN NAKLİNDE NOSTALJİ GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMIR’DE BORNOVA BELEDIYESI SINIF ATLADI
 • İZMİR’ DE “TİMSAH - CİKLET BALIĞI DOSTLUĞU”
 • İZMİR’ DE “ASARLIK’TA YÜZLER GÜLÜYOR”
 • İZMİR'DE TÜM TÜRKİYE' YE ÖRNEK BİR HİZMET
 • İZMİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
 • KİCK-BOKSA KONAKLI SPORCULAR DAMGASI
 • ÇINARTEPE’DEN ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ’NE
 • MÜZELER KENTİ KONAK’TA “TÜRK MÜZECİLİĞİ” TARTIŞILDI
 • İZMIR’DE “NALDÖKENLI ÇOCUKLAR ISTEDI BAŞKAN SINDIR YAPIYOR”
 • MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ, AFFEDİCİ BİR LİDER:ATATÜRK
 • “İZMİRLİ OLMAK” KİTAP OLDU
 • İZMİR’DE BÜYÜK ÖNDER FOTOĞRAFLARIYLA EGE’NİN DÖRTBİR YANINDA
 • YEŞILÇAM KURTULUYOR
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET SEVİNCİ KONSERİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE AKM’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE “GÜZEL KARADENİZ VE GELECEĞE UMUT DOLU YOLCULUK” KONULU KONFERANS DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE İCRAAT VAR
 • İZMİR’DE KENT KONSEYİ’ NDE BULUŞTULAR
 • KONAK’TA CUMHURİYET KUTLAMALARI
 • İZMIR’IN DEVLERI TÜRKIYE DEVLER LIGI’NIN ZIRVESINDE
 • İZMİR’DE “MİNİKLERE TARİHTE BİR YOLCULUK"
 • İZMİR’DE “BAYRAKLI KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR”
 • İZMIR’DE BORNOVA BELEDIYESI ALTERNATIF ENERJIDE ÖRNEK OLUYOR
 • İZMİR’DE “AKS KÖPEKLERİ GÖREVE HAZIR ”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NİN TARİHE SAYGISI
 • İZMİR “KARŞIYAKA TÜNEL ÜSTÜ “ÇİÇEK GİBİ”
 • İZMİR’DE “ ÇABUK ŞIMARDI”
 • İZMİR’DE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTLARINDA “VİZE” İÇİN SON HAFTA
 • İZMİR'DE "TEKERLEKLİ SANDALYELER DAĞITILIYOR"
 • PSİKOLOJİ REHBERLİK SERVİSİMİZ YAYIN HAYATINA GİRİYOR
 • İZMİR “CUMHURİYET COŞKUSU” NA HER ZAMAN HAZIR
 • İZMİR’DE “ KADINLAR EDEBİYATLA BULUŞTU”
 • EGE MESLEK YÜKSEKOKULU 25. DÖNEM MEZUNLARINI İŞ YAŞAMINA UĞURLADI
 • BAŞKAN TARTAN: “SAĞLIKTA DÜNYA MARKASI OLACAĞIZ”
 • KARDEŞ KENTLER KONAK’TA
 • İZMİR’DE “BORNOVA BELEDİYESİ'NDEN ANNE ADAYLARINA ÖZEL HİZMET”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİ” KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ AÇILIŞI”
 • İZMİR’DE “120” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE ÜLKÜ ADATEPE ATATÜRK’Ü ANLATACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE BİLİM HAYATIMIZ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “BİR BAĞIMSIZLIK SAVAŞI DESTANI” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “DERSİMİZ ATATÜRK” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE BİLİM HAYATIMIZ” ANLATILACAK
 • EGE’DE “TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÜŞÜNCESİ VE ATATÜRK” ADLI KONFERANS
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE REKREASYON ETKİNLİKLERİ”
 • İZMİR’DE CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET’İN KAZANDIRDIKLARI” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “ANILARLA İNSAN ATATÜRK” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE SANAT” ADLI SÖYLEŞİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE CUMHURİYET” ADLI SÖYLEŞİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE CUMHURİYET” ADLI KONFERANS
 • İZMİR’DE “SARI ZEYBEK” GÖSTERİSİ BÜYÜLEYECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK DÖNEMİ SAĞLIK DEVRİMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK DÖNEMİ SAĞLIK DEVRİMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE MODA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK KOLEKSİYONU” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE CUMHURİYET” ADLI SERGİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE KADIN” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • “ATATÜRK İZMİR’DE” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK PORTRELERİ” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR AGORA’ DA “ANTİK HAMAM ” BULUNDU
 • İZMİR'DE “BİZİM ÇOCUKLAR ” PARMAK ISIRTTI
 • İZMİR'DE BALIKESİR VALİSİ “TEŞEKKÜR ” İÇİN GELDİ
 • SPORCUMUZ GÜLŞAH DOLU DİZGİN
 • İZMİR’DE ENFEKSİYON ZİRVESİNE ‘ATATÜRK VE TÜRK HEKİMİ’’
 • İZMİR’İN MARKALAŞMASI İÇİN EN ÖNEMLİ ADIM.
 • İZMİR BORNOVA MERKEZDE PAZARYERİ İÇİN 10 BİNA YIKILDI
 • WUHAN, İZMİR’ E “KARDEŞ ŞEHİR” OLACAK
 • İZMİR’DE “TAHA’DAN BİR MADALYA DAHA ”
 • İZMİR’DE “İZSU’DAN YAĞIŞ SEFERBERLİĞİ”
 • BEYAZLATACAĞIM DERKEN DİŞLERİNİZDEN OLMAYIN
 • İZMİR’İN BAŞKAN AMCASI
 • KARATAŞ HASTANESİ “KADIN DOĞUMDA KAZANDIĞI TECRÜBEYİ DİĞER ALANLARA TAŞIYOR”
 • İZMİR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ
 • İZMİR’DE SANATÇI ZABITALAR “SAHNE” DEDİ
 • KIBRISLI BELEDİYE BAŞKANLARI, İZMİR’DE BAŞKAN KOCAOĞLU İLE BULUŞTU
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’A “GENÇLİK AŞISI”
 • İZMİR’DE “KARDEŞ AİLE KOROSU”
 • “CAMİLLE” İZMİR’DE İSMET İNÖNÜ’DE
 • İZMİR’ DE “ÇİFTÇİ KADINLAR EKOPAZAR’DA BULUŞTU”
 • İZMİR’ DE MÜZİĞİN YENİ ADRESİ AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ ADRESİ (AASSM)
 • YAZARLIK DÜŞLEYEN KADINLAR, ARTIK SIRA SİZDE !
 • “CUMHURİYET, ATATÜRK VE BASIN”
 • İZMİR’DE “KANSER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “VAY HATTI” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “İNSANLIK NEREYE KAÇTI?” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİNDEN ÇOCUK TİYATROSU
 • İZMİR’DE “SİHİRBAZ ÇOCUK” ADLI ÇOCUK TİYATROSU SAHNELENECEK
 • “ANAYASAL DEVLETİN GELECEĞİ” BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENECEK
 • “CUMHURİYET VE KADIN” KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ KONAK BELEDİYESİNDEN SÖYLEŞİ “
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET SEVİNCİ KONSERİ” DÜZENLENECEK
 • AKM’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “SATILIK MAHALLE” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • AKM’DE “CAM OCAĞI EGE’DE” ADLI SERGİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “GÜZEL KARADENİZ VE GELECEĞE UMUT DOLU YOLCULUK” KONULU KONFERANS DÜZENLENECEK
 • İZMİR KONAK BELEDİYESİ “11.ATA’YA SAYGI SERGİSİ”Nİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR ÖZEL SAİNT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ 130. YILINI KUTLUYOR
 • İZMİR’DE “MOBİNG” KONULU SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “DÜNYA İSTATİSTİK GÜNÜ” KUTLANACAK
 • İZMİR’DE “KARİYER PLANLAMA VE VİZYON OLUŞTURMA” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET VE ATATÜRK” KONULU KONFERANS
 • PROF. DR. BENO KURYEL’DEN “BİLİM VE MATEMATİK TARİHİ SOHBETLERİ”
 • İZMİR’DE “GENÇ DİŞ HEKİMLERİ GÖREVE HAZIR”
 • İZMİR’ DE “ LİMAN ZİRVESİ KASIM BAŞINDA ”
 • İZMİR’DE “ÜRETİCİ-TÜKETİCİ BULUŞMASI”
 • “SAĞLIK ÇALIŞANLARI, SAĞLIKLI KALABİLMEK İÇİN ÖNLEM ALMALI”
 • ŞANGAY’DA “ İZMİR GURURU ” GÖRÜŞMEYE DEĞERDİ
 • İZMİR’DE ESHOT’ DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE “VİZE KOLAYLIĞI”
 • İZMİR’ DE “İŞTE İZMİR’İN YENİ KATI ATIK STRATEJİSİ ”
 • İZMİR’ DE “BASIN MÜZESİ MUTLULUĞU ”
 • İZMİR’ DE “AASSM’ DE CUMA KONSERİ”
 • BAŞKAN “ İZMİR LİMANI’NI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ ”
 • İZMİR’DE “ENGELLİ MECLİSİ İLK TOPLANTISINI YAPTI” BİZDE ORADAYDIK
 • İZMİR’DE LİSELİLERE “İYİ TARIM UYGULAMALARI” ANLATILDI
 • İZMİR’DE “SAĞLIĞINIZ İÇİN NEFESİNİZİ ÖLÇTÜRÜN”
 • İZMİR POLİSİNDEN ZEHİR TACİRLERİNE DARBE
 • İZMİR’DE “HARİKALAR SİRKİ” ÇOCUK TİYATROSU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “EGEFEST 2010” FESTİVALİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “TÖREN ŞÖLEN ALANI’NDA FİLM GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’DE “PANDORA’NIN KUTUSU” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “TARLADAN SOFRAYA İYİ TARIM” PROJESİNİN AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “SANATA VERDİĞİ DEĞER İZMİR’İN EN ÖNEMLİ FARKI”
 • İZMİR KONAK' TA "STK’LARA ÜCRETSİZ OFİS"
 • İZMİR’DE “ALTINDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ YÜKSELİYOR ”
 • İZMİR’DE “LİSELİ GENÇLERİN SERGİSİ HAVAGAZI’NDA”
 • BORNOVA BELEDIYESI'NDEN TELEFONLA ‘MOLOZ’ HIZMETI
 • İZMİR’DE KONAK HALK ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ BÖLÜMLER AÇILDI…
 • ”RUH SAĞLIĞI TEDAVİSİ TOPLUMSAL BİR KONU”
 • İZMİR “BORNOVA’DAN BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERE DOST ELİ”
 • İZMİR’DE “ROTARY KULÜPLERİNDEN EGE ÜNİVERSİTESİ’NE ANLAMLI BAĞIŞ”
 • “DÜNYA NEFES ÖLÇÜMÜ GÜNÜ” İZMİR’DE ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
 • İZMİR’DE “SU KESİNTİSİ / KARŞIYAKA-MAVİŞEHİR”
 • İZMİRLİ KADINLAR “ANADOLU’ YU AYDINLATACAK”
 • İZMİR’DE “AHİLİK HAFTASI ”
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA, URLA, GAZİEMİR VE BUCA’YA 7.4 KİLOMETRELİK YENİ KANAL ”
 • İZMİR’DE “ARTIKLAR GÜBRE OLACAK”
 • İZMİR’DE “EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “ RESSAM RAİF YAZICI’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “EGEFEST 2010” FESTİVALİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “TEMMUZ’DA” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE EGE TÖREN ŞÖLEN ALANI’NDA FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR’DE “PANDORA’NIN KUTUSU” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BAŞKAN TARTAN NİKAHLARA YETİŞMEYE ÇALIŞTI“
 • İZMİR’DE KADİFEKALE-UZUNDERE HATTINDA “HAYAT” VAR
 • İZMİR’DE HAYVANAT BAHÇELERİ “BİRLİK” KURACAK
 • EGE’DE İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROF. DR. MÜGE ELDEN DEDİ
 • ET İTHALATI KESİNLİKLE ÇÖZÜM DEĞİL
 • BORNOVA BELEDIYESI'NDEN ÜCRETSIZ 17 DEĞIŞIK KURS
 • İZMİR’ DE SANAT, YENİ SEZONA “ MERHABA” DİYOR
 • İZMİR' E "SİNGAPUR' DAN DAVET VAR"
 • BORNOVA'YA JAPON KUKLASI OYUNU
 • TARTAN’DAN “KEMERALTI ZAMANI” COŞKUSUNA DAVET
 • BORNOVA’NIN ‘12 DEV ADAMINDAN’ BAŞARI SÖZÜ
 • İZMİR'DE BAKAN GÜNAY’DAN TARTAN’A ZİYARET
 • İZMİR’DE “S PLAKA” İHALESİNİ KAZANANLAR YARIN AÇIKLANACAK
 • İZMİR’E “YENİ ÜSTGEÇİTLER GELİYOR”
 • İZMİR’ DE “ANA ARTERLER YENİLENİYOR”
 • İZMİR’E YENİ ÜSTGEÇİTLER GELİYOR
 • İZMİR’E YENİ ÜSTGEÇİTLER GELİYOR
 • İZMİR’DE “TÜRKİYE’NİN İLK KADIN MAKİNİSTLERİ”
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR’DEN YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK
 • İZMİR’DE YEREL DEMOKRASİ İÇİN TARİHİ ADIM
 • İZMİR’DE GÜZELYALI’YA MODERN CAMİ
 • İZMİR ARTIK "SAĞLIKLI KENTLER ARASINA GİRDİ"
 • İZMİR' Lİ KADINLARIN AİLE BÜTÇELERİNE DESTEK
 • İZMIR’DE MASTERLER BORNOVA’DA HÜNERLERINI SERGILEYECEK
 • İZMİR “BORNOVA’DA HAYVANLARA AMBULANSLI SAĞLIK HİZMETİ”
 • İZMİR’DE 45.DÜNYA PETANK ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
 • TÜRKİYE’ DE ENGELLİ OLMAK
 • İZMİR’DE NAZIM HİKMET REKREASYON ALANI’NA BÜYÜK İLGİ
 • İZMİR’DE “ TURİZM ZABITASI GÜVEN VERECEK ”
 • İZMİİR’ DE YANGIN TATBİKATI
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI, GÜZELLİK MERKEZİ GİBİ
 • İZMİR'DE SENEYE BULUŞMAK ÜZERE HOŞÇAKALIN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’ DEN “ HERKES İÇİN ” MÜZİK
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİ’NDEN “DANS AKŞAMI”
 • İZMİR’DE “İNSANLIK NEREYE KAÇTI?” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE“KONAK BELEDİYESİ’NDEN SEMİNER”
 • İZMİR’DE “MÜZECİLİK VE TÜRK MÜZECİLİĞİ” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “SOKAK SANATLARI ATÖLYESİ TİYATRO GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “KADINLAR VE ERKEKLER” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “PSİKODRAMA VE SOSYODRAMA GÜNLERİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ KONAK BELEDİYESİ’NDEN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “ATTİLA İLHAN ARAMIZDA” ADLI ETKİNLİK
 • İZMİR’DE “GÖRME TEMBELLİĞİ VE TEDAVİSİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “KÖY ENSTİTÜLERİ, DEMOKRATİK ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİ VE EDEBİYAT” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE MUZAFFER İZGÜ’DEN “YAŞAMIMDAKİ GÜLMECE” ADLI SÖYLEŞİ
 • İZMİR’DE “KARAGÖZ-HACİVAT GÖLGE OYUNU VE KUKLA GÖSTERİSİ DÜZENLENECEK”
 • İZMİR’DE “HARİKALAR SİRKİ” ADLI ÇOCUK TİYATROSU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “MEME KANSERİ VE YENİ GELİŞMELER” TARTIŞILACAK
 • İZMİR’DE PELİT’İN “DÜŞ ÇOCUKLARI” ADLI RESİM SERGİSİ
 • İZMİR’DE MUZAFFER TİRYAKİ’DEN “RETROSPEKTİF SENFONİ” SERGİSİ
 • İZMİR’DE “HANSEL VE GRATEL” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “FOTOĞRAFTAN RESİMLER” ADLI SERGİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “AYAK BACAK FABRİKASI”
 • İZMİR’DE “DOĞAÇLAMA TİYATRO”
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜ’NDE FİLM GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’DE “CHOPİN” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “RÖNESANS RESMİNDEN MİTOLOJİK ÖYKÜLER”
 • İZMİR’DE “SAN ROMANO SAVAŞI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “İYİ TARIM PROJESİ” İYİ GİDİYOR
 • İZMİR BORNOVA'DA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE “BARKODLU KAPI NUMARASI UYGULAMASI”
 • İZMİR’DE HEDEFTE “ALTIN” VAR
 • İZMİR’DE “ANKARA CADDESİ’NE GEÇİCİ METRO DÜZENLEMESİ”
 • İZMİR’DE “ŞİMDİ KEMERALTI ZAMANI”…
 • İZMİR’DE BİTMEYEN “SÜT KARDEŞLİĞİ”
 • İZMİR’DE “SAHNEDE TÜRK-JAPON DOSTLUĞU
 • İZMİR’DE DİŞ HEKİMLİĞİ’NDE SON GELİŞMELER ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ÖDÜLLERE ABONE OLDULAR”
 • İZMİR’DE 50. YIL KÖŞKÜ’NDE FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR’DE “DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ” KUTLANACAK
 • İZMİR’DE “ANAİNA/KADIKALESİ KALESİ” KAZILARI KONFERANSTA ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “CHOPİN” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “RÖNESANS RESMİNDEN MİTOLOJİK ÖYKÜLER” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “SAN ROMANO SAVAŞI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “BRAMS” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜ’NDE PİYANO ZİYAFETİ”
 • İZMİR’DE “BRUEGEL” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “BETHOVEN” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’ DE NEDİM SÖNMEZ’DEN “EBRU” KONFERANSI
 • İZMİR’DE “BACH” İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “RESİM” ADLI SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ KURS TAKVİMİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR” TUR OTOBÜSLERİNİ 5’LEDİ “
 • İZMİR’ DE “ İTFAİYECİ VEFASI ”
 • İZMİR’DE BAŞKAN TARTAN OKULLARA MÜJDESİYLE GELİYOR
 • İZMİR’DE KARŞIYAKA ESNAFINDAN KAPAK KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK
 • İZMİR’ İN YÖNETİMİNE 4 MECLİS DAHA KATILIYOR
 • İZMİR’DE İTFAİYECİLERLE SAĞLIKÇILARIN ORTAK TATKİBATI “PARMAK ISIRTTI”
 • İZMİR YENİFOÇA' DA SU KESİNTİSİ
 • KAPAK KAMPANYASINA KARŞIYAKA BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜK DESTEK
 • “EGE ÜNİVERSİTESİ DÜNYA KLASMANINDA”
 • MUHİTTİN EREL ANFİSİNDE “TEK TIP/SAĞLIK” KONULU KONFERANS DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “PLASTİK KAPAKLAR 10 TON’A KOŞUYOR” KAMPANYA UZATILDI
 • İZMİR ULAŞIM HARİTASI
 • İZMİR'DE ESHOT' UN TARİHÇESİ
 • İZMİR OPERA BİNASI PROJE YARIŞMASI'NIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU
 • İZMİR’DE “BASIN MÜZESİ’NE BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR”
 • İZMİR’DE KESİNTİSİ TORBALI-YAZIBAŞI
 • İZMİR’DE “TARİHE “NOT” DÜŞTÜLER
 • İZMİR’DE “ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTLARI İÇİN VİZE ZAMANI”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN “ EYLÜL’ E VEDA ” KONSERLERİ
 • İTFAİYECİLİK GÖNÜL İŞİDİR, ZORLA OLMAZ
 • İZMİR’DE “İTFAİYE HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI
 • İZMİR’DE MİLLETVEKİLİ EŞLERİ BULUŞTU
 • İZMİR’İN DEV AÇIKHAVA TİYATROSUNDA İLK KONSER
 • İZMİR’DE “2 BİN 500 YILLIK TÜNEL TURİZME HİZMET EDECEK”
 • İZMİR’DE "10’UNCU SEMT MERKEZİ ASANSÖR’E"
 • İZMİR’DE “BAŞKAN-İŞÇİ EL ELE”
 • ” İZMİR’DE “HUZUREVİ’NDEN ENGELLİLERE SEVGİLERLE”
 • ” İZMİR’DE “BUZDA İLK GÜN İZDİHAMI”VARDI
 • İZMİR’DE “AŞIK VEYSEL AĞACI" KÖK SALACAK
 • İZMİR’E GERÇEKTEN ÇOK YAKIŞTI
 • İZMİR’DE ORKİNOS ÇİFTLİĞİ İZNİ,“SAKİN ŞEHİRİ” HİDDETLENDİRDİ
 • İZMİRDE “ BÖBREK NAKLİ HASTALARI BİRARAYA GELECEK”
 • İZMİRDE “FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SANAT FESTİVALİ”
 • İZMİRDE“DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ” KUTLANACAK
 • İZMİR ,ÇİĞLİ'DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE ARTIK İZMİRLİLER KENT YÖNETİMİNE ORTAK
 • BURASI İZMİR’E YAKIŞACAK
 • “EN UFAK BİR KOKU YOK”
 • İZMİR KARŞIYAKA' DA SU KESİNTİSİ
 • “LÖSEV” BAĞIŞÇILARI BEKLİYOR…
 • BAŞKAN KOCAOĞLU, TARIM SEKTÖRÜ İÇİN HEDEF GÖSTERDİ
 • İZMİR'DE "PIRIL PIRIL OLDU"
 • KORKMAYIN , KORUYUN !
 • İZMİR’DE “BİLİM TARİHİNDEN İLGİNÇ KESİTLER” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE EÜ TIP FAKÜLTESİNDE AÇILIŞ
 • PROF. DR. NİLGÜN YÜNTEN ADI MR ODASINDA YAŞATILACAK
 • İZMİR’DE “ FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SANAT FESTİVALİ”
 • BAŞKAN TARTAN:DENİZİ DAHA ÇOK KULLANALIM
 • İZMİR’DE ULUSLARARASI TEKSTİL SEMPOZYUMU
 • PROF. DR. YILMAZ, “BU KALP SİZLERİ UNUTMAZ!..”
 • İZMİR’DE “KÜLTÜR MERKEZLERİ”
 • İZMİR’DE “ORKESTRA VE KOROLORIMIZ”
 • İZMİR’DE “GEZİCİ SANAT OTOBÜSÜ”
 • İZMİR'DE KÜLTÜR GEZİLERİMİZ
 • İZMİR GAZİEMİR SEMT GARAJI’NDA “ÜÇÜ BİR ARADA”
 • İZMİR’DE “S PLAKA” İHALESİ ERTELENDİ
 • ATATÜRK VE SAĞLIK DEVRİMİ
 • İZMİR’DE “KEMERALTI’NA TİYATRO EVİ”
 • İZMİR’ DE “BARIŞ’IN ANISINA ”
 • İZMİR’ DE “ CUMARTESİ ŞENLİK VAR”
 • İZMİR’ DE ÇÖPE “ALMAN MODELİ”
 • “KESİCİ VE DELİCİ ALET YARALANMALARI” TARTIŞILACAK
 • BÖFYAP FOTOĞRAFLARI AKM’DE SERGİLENECEK
 • EGE GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELECEK
 • MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDEN YENİ ÖĞRENCİLERE “HOŞGELDİNİZ” TOPLANTISI
 • İZMİR’DE” DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN AKADEMİK AÇILIŞ”
 • İZMİR’DE” EÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ’NDEN ATÖLYE ÇALIŞMASI”
 • İZMİR’DE” BEYAZIT ÖZTÜRK AKM’DE”
 • İZMİR’DE “EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN ULUSLARARASI KONGRE”
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN “BU KALP SENİ UNUTUR MU?” KONSERİ
 • NEDİM ATİLLA DOKTOR ADAYLARINA İZMİR’İ ANLATTI
 • HALKIN İLGİSİ ONLARA GÜÇ VERİYOR(İZMİR'DE BİZDE ONLARLA GURUR DUYUYORUZ)
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’DAN “150 MİLYONLUK” YATIRIM MÜJDESİ
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA-GÖZTEPE VAPURU”YENİDEN SEFERDE
 • İZMİR’DE “ENGELLERİ YIKTILAR”
 • İZMİR’DE PLAJ VOLEYBOL TURNUVASI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
 • PROF. DR. ERDİNÇ: “HEDEFİMİZ BEŞ YILDIZLI HEKİMLER YETİŞTİRMEK”
 • İZMİR’DE “GELECEĞİN HEKİMLERİNE ALTIN ÖĞÜTLER”
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ RANDEVU ALMAK İÇİN
 • ENGELLİLERE YARDIM İÇİN “GALATASARAY- BUCASPOR MAÇINDAYDIK”
 • İZMİR'DE GALATASARAY İLE BUCASPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ
 • İZMİR KARABAĞLAR'DA SU KESİNTİSİ
 • İİZMİR’DE “SALİH OMURTAK’DA YOL DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI”
 • İZMİR’DE “KADEHLER DOSTLUĞA KALKTI ”
 • İZMİR’DE “GÜNDÜZ ÜNİFORMA, GECE İSE KOSTÜM”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, “ŞİMDİ DE KİRAZ ÜRETİCİSİNİN YANINDA”
 • İZMİR’DE “GAZİ DEDELERİNE KOŞTULAR”
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’A ZİYARET”
 • İZMİR’DE “TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU”
 • İZMİR’DE “DEV KOMPLEKSİ KILIÇDAROĞLU AÇACAK”
 • İZMİR’DE “KORAMİRAL GÜNER, BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ”
 • İZMİR’DE “KİMYA ALANINDA SON GELİŞMELER ANLATILDI”
 • İZMİR’DE “DOKUZUNCU SEMT MERKEZİ AGORA’YA”
 • ÇAY’A GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMALIYIZ
 • İZMİR'DE "SU KESİNTİSİ"
 • İZMİR’DE “İEKKK ÜYELERİ, LİMAN YATIRIMI İÇİN ANKARA’YA GİDECEK ”
 • İZMİR’DE “BARIŞ SELÇUK GAZETECİLİK YARIŞMASI SONUÇLANDI”
 • ÜNLÜ OPERA SANATÇISI HAKAN AYSEV İZMİRLİLER İLE BULUŞUYOR
 • İZMİR’DE “ADNAN SAYGUN’DA BÜYÜK BULUŞMA”
 • İZMİR’DE “SOHBETE DOYUM OLMADI”
 • İZMİR’DE “ASARLIK ZİRVESİ
 • BU KONSERDE “YOK” YOK
 • İZMİR’DE İLK PLAJ VOLEYBOL TURNUVASI
 • İZMİR’DE “BÖFYAP FOTOĞRAF VE BÖCEK RESİMLERİ SERGİSİ”
 • TEMİZ, SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM İÇİN BİSİKLETLE TÜRKİYE TURU
 • EGELİ BİSİKLETÇİLER TEKRAR YOLLARDA
 • İZMİR'DE ŞOVMEN BEYAZ’A FAHRİ DİŞ HEKİMLİĞİ DİPLOMASI VERİLECEK
 • 34. DYO RESİM YARIŞMASI’NA REKOR KATILIM
 • İZMİR’DE DAHA TEMİZ YARINLAR İÇİN
 • ALTINÇİLEK ALTIN GİBİ
 • İZMİR' DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE” AKDENİZ SICAKLIĞI” VARDI
 • İZMİR’DE” KAZAN VE BRANDO’NUN 8 OSCAR’LI FİLMİ, İZMİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR”
 • İZMİR’DE”BORNOVA MAHVEL KAVŞAĞI’NA “40 GÜNLÜK” DÜZENLEME”
 • İZMİR’DE DOĞAL YAŞAM PARKINI “4 GÜNDE 30 BİN KİŞİ GEZDİ”
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA İLE ÇİĞLİ’NİN 25 YILLIK SU BORULARI DEĞİŞECEK”
 • OPERATWİNS “OPERA İKİZLERİ” İZMİR’DE…
 • İZMİR’DE “E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BASIN TOPLANTISI”
 • İZMİR’ DE “GENÇLER SPOR YAPSIN DİYE”
 • İZMİR’ DE “TÜRK İNSANI ARTIK GERİLİM, GÜRÜLTÜ VE PATIRTI İSTEMİYOR”
 • İZMİR’DE “2011 SONUNDA ARITMASIZ YER KALMAYACAK”
 • İZMİR’DE “KEMERALTI’NDA GECE MESAİSİ”
 • İZMİR’DE “AŞIK VEYSEL AĞACI” BORNOVA’DA KÖK SALACAK
 • İZMİR’DE KOSTÜM MÜZESİ’NE BAĞIŞ YAĞIYOR
 • İZMİR’DE “BUCA KONUTLARI YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR”
 • İZMİR’DE “KÜÇÜK KULAÇLARIN BÜYÜK HEYECANI”
 • İZMİR’DE BAYRAM COŞKUSU GÖRÜLMEYE DEĞER
 • İZMİR’DE “KURTULUŞ DESTANI” BU SERGİDE
 • EGE METROPOL GAZETESİ ÇALIŞANLARINI ÖDÜLLENDİRDİ.
 • İZMİR’DE “SİZDE GÖRMEYENLERİN GÖZÜ OLUN”
 • İZMİR’DE BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA BÜYÜK DESTEK
 • İZMİR’DE BÖFYAP FOTOĞRAFLARI AKM’DE SERGİLENECEK
 • İZMİR’DE EGE GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELECEK
 • EGE’DE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDEN YENİ ÖĞRENCİLERE “HOŞGELDİNİZ” TOPLANTISI
 • İZMİR’DE 15 SANİYEDE ‘İŞLEM TAMAM’
 • İZMİR’DE “BAYRAM VE REFERANDUM ÖNLEMLERİ”
 • İZMİR’DE BAŞKAN TARTAN’DAN, ÇALIŞANA MÜJDELİ HABER
 • İZMİR’DE “KONAK’TAN ÖRNEK BİR MÜZE DAHA”
 • İZMİR’DE "9 EYLÜL KURTULUŞ YOL KOŞUSU TAMAMLANDI"
 • İZMİR’DE “BORNOVA METROSUNA YENİDEN START VERİLDİ”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR ARTIK “ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE”
 • İZMİR’DE “HİTCHCOCK HAYRANLARI BULUŞUYOR”
 • İZMİR'DE ACİL TELEFONLAR
 • İZMİR'DE AKS 110 VE İTFAİYE HİZMETLERİ
 • TÜRKİYE'NİN SPOR KENTİ "İZMİR' İMİZ"
 • İZMİR'DE "YÖNETİMDE KATILIM,YATIRIMDA ADALET"
 • İZMİRLİ İŞADAMI HAKKI KELEŞOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ’NE 800 BİN TL BAĞIŞLADI.
 • İZMİR’DE GÖRME ENGELLİLERİN ÇALIŞMA AZMİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
 • İŞTE " İZMİR FARKI "
 • İZMİR'DE BAŞKAN YİNE YOLLARA DÜŞTÜ
 • İZMİR'DE "MİLLİ MÜCADELE' YE MÜZİKAL YORUM
 • İZMİR'DE "ENGELLİ ÖĞRENCİLERE "ATLITERAPİ”
 • İZMİR’DE “ÇEVREYE DUYARLI GENÇLER TATİL DİNLEMEDİ”
 • İZMİR’DE “KONAK KIŞA HAZIRLANIYOR”
 • İZMİR’ DE “ EĞİTİME ÖNCELİK ”
 • İZMİR’DE "88 YILDIR AYNI DURUŞ VE KARARLILIKLA YOLA DEVAM"
 • YUNANLI SANATÇI FARANTOURİ İZMİR’E HAYRAN KALDI
 • İZMİR’DEKİ “MISIR YILANLARI’ DA ARTIK “İZMİRLİ”
 • İZMİR’DE “ÇEŞME’DEKİ RÜZGAR SANTRALLERİNİN ÖNÜ AÇILDI”
 • İZMİR’DE “ ENERJİ ZİRVESİ’ NE GÜNEŞ ENERJİLİ ARABAYLA GELDİLER”
 • İZMIR’DE “İŞ GARANTILI IKI PROGRAM DAHA EĞITIME BAŞLIYOR”
 • İZMİR’DE EGE İLETİŞİM DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI’NDA
 • İZMİR'DE "BU SOKAKTA “HAYAT” VAR
 • İZMİR'DE "BARIŞ ŞARKILARI"
 • İZMİR'DE FUAR' A "YILDIZ YAĞMURU" YAĞDI
 • İZMİR'DE “ KEMERALTI NOSTALJİSİ”
 • İZMİR'İN BARIŞ GÜVERCİNLERİ
 • İZMİR’DE “ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARINI VERECEK”
 • İZMİR’DE “BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU’DAN MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “BÖFYAP FOTOĞRAFLARI AKM’DE SERGİLENECEK”
 • İZMİR’DE “EGE GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELECEK”
 • İZMİR'DE "YENİ TRENLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI"
 • İZMİR’ DE “KONAK STANDI DOPDOLU”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN YAVRU VATANA BİLİMSEL DESTEK
 • İZMİR’DE “ BAŞKAN TARTAN’DAN İFTAR YEMEĞİ “
 • İZMİR "ÇİFTE BAYRAMINA HAZIRLANIYOR"
 • İZMİR’DE HALK İSTEDİ, BAŞKAN “ALTGEÇİT” YAPACAK
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİ FUAR’ A ÖZEL SAYI ÇIKARDI
 • İZMİR’DE “EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE KAYIT HEYECANI BAŞLADI”
 • İZMİR’DE “AYAVUKLA MUCİZESİ
 • İZMİR’DE “FUAR BEREKETİ”
 • İZMİR’ DE “ DERELER KIŞA HAZIRLANIYOR”
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN “KÖRFEZ MÜJDELERİ”
 • İZMİR’DE “KAĞIT TORBA” KAMPANYASI
 • İZMİR’DE BAŞKAN’IN “FUAR MARATONU “
 • İZMİR’DE OTOBÜSE “HIZLI TREN AYARI”YAPILDI
 • İZMİR’DE ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR, HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
 • İZMİR ’ DE BU MERKEZ ALİAĞA-MENDERES HATTININ “GÖZÜ-KULAĞI” OLACAK
 • İZMİR ’ DE SPORCULAR “9 EYLÜL İÇİN” KOŞACAK
 • İZMİR DÜNYAYA 79. KEZ “MERHABA” DEDİ
 • İZMİR ’ DE KILIÇDAROĞLU’NDAN İZMİR ÖVGÜSÜ
 • İZMİR’DE “4 AYLIK İŞİ 2 AYDA BİTİRDİLER”
 • İZMİR’DE “OPERA BİNASI JURİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI “
 • İZMİR'DE 700 Adet “S PLAKA” İHALESİ YAPILACAKTIR
 • BUCA HALKINDAN 20 BİN PLASTİK KAPAK
 • İZMİR'DE KURTULUŞ KOŞUSUNA KAYITLAR BAŞLADI
 • İZMİR’DE METRO’DA HİÇ DURMADAN YOLA DEVAM
 • İZMİR'DE HAYATI ÖĞRENDİLER
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN İŞÇİ VE MEMURA “ÇİFTE” MÜJDE
 • ORGANİK ALTIN ÇİLEĞİ İZMİR'DE
 • İZMİR'DE NUSRET PAŞA’ DAN İADE-İ ZİYARET
 • İZMİR'DE ULAŞIMA FUAR AYARI YAPILDI
 • İZMİR'DE TARİHİ HAVAGAZI HATIRASI
 • İZMİR KONAK KENT KONSEYİ’NDEN PAKİSTAN’A YARDIM ELİ
 • İZMİR'Lİ FERHAT “TARİH” YAZDI
 • GAZİEMİR 9 EYLÜL MAHALLESİ'NDE 25 AĞUSTOS GÜNÜ 15 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYGULANACAK
 • İŞTE “İZMİR FARKI”
 • İZMİR’DE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ AĞIRLANDI
 • İZMİR’E RUS MÜSTEŞAR “FAHRİ KONSOLOSLUK” İÇİN GELDİ
 • İZMİR’DE ‘ MALTA ŞAHİN İ’ SİNEMATEK’İN KONUĞU OLACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TERCİH YAPAN ÖĞRENCİLERİN GÖZDESİ
 • İZMİR, MODERN OPERA BİNASINA KAVUŞUYOR
 • İZMİR’DE “ KURTULUŞ KİTAPLARI
 • İZMİR’DE “ÇİFTE BAYRAM YAŞANACAK”
 • İZMİR’DE “30 YILLIK ARITMA SORUNU ARTIK BİTİYOR
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR AGORA İÇİN “KAZI EVİ” KURACAK
 • İZMİR’DE BORNOVA BELEDİYESİ “KUTSAL MEKANLARDA 365 GÜN TEMİZLİK”YAPIYOR
 • İZMİR’DE BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI KAMİL OKYAY SINDIR’DAN VEFA ÖRNEĞİ
 • İZMİR’DE BAŞKAN “GÖNÜLLERİ ALDI, MORAL VERDİ”
 • İZMİR’DE “ TARİHİ PINARBAŞI HAMAMI, YENİDEN HAYAT BULACAK”
 • İZMİR’DE” GAZİ VE FEVZİPAŞA BULVARLARI İÇİN YENİ OTOBÜS GÜZERGAHLARI BELİRLENDİ”
 • İZMİR’DE “EGE MAHALLESİ’NDE YENİ TRAFİK DÜZENİ”
 • İZMİR’DE “GAZİ BULVARI AÇILIYOR, FEVZİPAŞA KAPANIYOR”
 • 79. İZMİR ENTERNASYONAL FUARININ AÇILMASINA SAYILI GÜNLER KALDI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN RAMAZAN BAYRAMI YARDIMI
 • İZMİR’ DE FUARIMIZ 79 YAŞINDA AMA “ENERJİK” BİR FUAR
 • İZMİR’ DE “MENEMEN İLÇESİNİN “ SU ŞEBEKESİ YENİLENİYOR”
 • İZMİR’DE SPORCULARIMIZA " BAŞKAN DOPİNGİ "
 • İZMİR’ DE “TİYATROSEVERLERE MÜJDE”
 • İZMİR’DE BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NDAN STAT AÇIKLAMASI
 • İZMİR FOÇA' DA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR' E "MODERN BİR CADDE DAHA KAZANDIRILIYOR"
 • İZMİR' DE İZSU'DAN KÖYLERE BİR HİZMET DAHA
 • İZMİR'DE " EVİME GELMİŞ GİBİYİM"
 • İZMİR'DE "HAYVANLARA KORUYUCU AİLE OLUN"
 • BAŞKAN’DAN VATANDAŞA REFERANDUM VE TC KİMLİK NUMARASI UYARISI
 • İZMİR'DE BAŞKAN'DAN TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK
 • İZMİR’DE “WESTERN RÜZGARI ESECEK”
 • SAĞLIKLI GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖNCÜLÜK EDECEK
 • İZMİR’DE ARTIK “‘SESİMİ DUYAN VAR MI?” TARİHE KARIŞACAK
 • İZMİR KENT ORKESTRASI BU KEZ BAYRAKLI’DA COŞTURACAK
 • SATRANCIN İZMİRLİ ALTIN ÇOCUĞU VAHAP ŞANAL
 • İZMİR’DE “ÇEVRE HAMLESİ” TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
 • İZMİR’DE AÇIK HAVADA “SANAT AKADEMİSİ”
 • İZMİR’DE “GENÇ ŞAMPİYONLAR KUPALARINA KAVUŞTU”
 • BUZ SPORLARINDA YENİ ADRES ARTIK “İZMİR” OLACAK
 • İZMİR’DE “SİZ UYURKEN, ONLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”
 • İZMİR’DE "BAYRAMDA ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ"
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN ;GAZİ BULVARI MÜJDESİ
 • İZMİR’DE “METRO’NUN 10. YILI ANISINA PUL BASTIRILDI”
 • İZMİR’DE “KANTO DA VAR, KARAGÖZ DE”
 • İZMİR’DE EKONOMİK KURUL’DAN “EXPO MARKAJI “
 • İZMİR’DE KOMUTAN’DAN BAŞKAN KOCAOĞLU’NA VEDA ZİYARETİ
 • İZMİR’DE HATAY-KARABAĞLAR “KESTİRMESİ” “KAMULAŞTIRMA REKORU” KIRACAK
 • İZMİR’DE SPORCU GENÇLERİMİZ “DÜNYAYI FETHEDECEKLER”
 • İZMİR’DE “TARİHE SAYGI” YARIŞMASI İÇİN 8 GÜN KALDI
 • İZMİR’E ÇİFTE MÜJDE "80 DÖNÜM YEŞİL ALAN VE MİNYATÜRK EGE"
 • İZMİR’DE “ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ EKİM’E HAZIRLANIYOR”
 • İZMİR’DE NAZARKÖY’E İZSU DESTEĞİ
 • SICAK RAMAZAN’DA BESLENMEYE DİKKAT!
 • İZMİR’DE HATAY VE MİTHATPAŞA MAHALLERİ'NDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR “ YARIM MİLYON ” DİŞ FIRÇASI VE MACUN DAĞITACAK
 • İZMİR’DE ULAŞIMA “SÜPER LİG” AYARI
 • İZMİR’DE ASFALTINIZ “YARIM SAATTE” HAZIR!
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİNDEN ÖRNEK BELEDİYECİLİK HİZMETİ
 • İZMİR’DE UZUNDERE’YE “1 GÜNDE” PORTATİF BİR CAMİ KURULDU
 • İZMİR’DE “16 YAŞ TÜRKİYE TENİS ŞAMPİYONASI” BAŞLADI
 • İZMİR’DE MİNİKLERİN “İKİNCİ ADRESİ” OLACAK
 • İZMİR’İN SÜPER GENÇLER”İNE BAŞKAN DOPİNGİ
 • İZMİR'DE AĞAÇTA DÖNÜŞÜM HAREKETİ
 • İZMİR’DE 91 YIL SONRA, YENİDEN
 • AİGAİ’DEN PHOKAİA’YA
 • İZMİR’DE MİNİK ELLERDEN KAMPANYAYA DEV DESTEK
 • 10 BİN 451 GENÇ DAHA EGELİ OLACAK
 • GENÇLER SAKIN BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
 • İZMİR KALE’ DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM
 • İZMİR’DE ÖRNEKKÖY’E İZSU’DAN “4,5 KM YAĞMUR SUYU KANALI”
 • İZMİR’DE HAVAGAZI ADETA DOLDU TAŞTI
 • İZMİR’DE YENİ FOÇA’YA “MÜJDE”
 • İZMİR’DE GAZİEMİR AKÇAY CADDESİ’NE ASANSÖRLÜ 3 ÜSTGEÇİT
 • İZMİR’DE “10 LİRALIK TATİL” ZİRVE YAPTI
 • İZMİR’DE “MAYIN AVCILARI”
 • İZMİR MARKETLERİNDEKİ İNDİRİMLİ FİYATLARI SİTEMİZDE GÖRECEKSİNİZ.
 • HER YÖNÜYLE TÜRKİYE’DE TARIMI ÖĞRENECEKLER
 • İZMİR’DE İZSU, 16.5 MİLYON LİRALIK TESİS KURUYOR
 • İZMİR’Lİ GÜREŞÇİMİZ `GÜMÜŞ MADALYA `ALDI
 • İZMİR’ DE KÖY KÖY OLALI BÖYLE HİZMET GÖRMEMİŞTİR
 • İZMİR’ E ÇOK AMA ÇOK YAKIŞACAK
 • İZMİR’ DE ÇİM’ DE CAZ KEYFİ BÜYÜLEDİ
 • İZMİR’ DE KENT ORKESTRASI KONSERİ
 • İZMİR’ DE ”KEMALPAŞA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ TÖRENLE AÇILDI”
 • İZMİR’ DE “BÜYÜK ÇEVRE HAREKATI”
 • İZMİR’DE ŞENLİK GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
 • İZMİR’DE “KORDON’A ÇEKİ DÜZEN VERİLİYOR “
 • İZMİR’DE “BÜYÜKŞEHİR’DEN BUCA’DA 3+1
 • İZMİR’DE “KAYMAZ” ASFALT
 • İZMİR’DE “ ÇİLEME’NİN KANAL ÇİLESİ BİTİYOR“
 • İZMİR’DE “BİZ MUTLUYUZ, ENGELLİLER DE MUTLU OLSUN!”
 • İZMİR' DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR'DE BAŞKAN'A GENÇLİK AŞISI
 • İZMİR'DE 60 YILLIK HASRETİ BİTECEK
 • İZMİR' DE "DERT BABASI"
 • İZMİR KARŞIYAKA'DA SEYYAR OPERASYONU
 • İZMİR'DE KIYI ŞERİDİ GÜÇLENDİRİLİYOR
 • İZMİR' DE "ANADOLU CADDESİ “10 NUMARA” OLUCAK
 • İZMİR'DE BU FABRİKA DOLU DOLU
 • İZMİR’DE TARIM ALANINDA “GERİ DÖNÜŞÜME” BAŞLIYOR
 • İZMİR’DE ESHOT, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ 10 KURUŞA TAŞIYACAK
 • İZMİR’DE “CASABLANCA İZDİHAMI”
 • İZMİR'DE SU KESİNTİSİ
 • BU GÖRÜNTÜLER, 6 LİRA İÇİN DEĞER Mİ?
 • “YENİ TÜRKÜ” İZMİR’DE
 • KUZEY KIBRIS, ÖZGÜRLÜK BAYRAMINI TÖRENLERLE KUTLUYOR
 • İZMİR’DE BARIŞ SELÇUK HEYECANI BAŞLADI
 • İZMİR’İN “ŞAHANE” ÇARŞAMBA’SI
 • İZMİR’DE MİNİK ÖĞRENCİLERE OKUL HEDİYESİ
 • İZMİR'DE "URLA' YA 2.4 MİLYON TL'LİK KANAL YATIRIMI"
 • İZMİR'DE " SİVRİSİNEĞE AMAN YOK"
 • TÜRKİYE'DE BİR İLK "İZMR'DE GERÇEKLEŞTİ"
 • İZMİR'DE "ROBOCOP'LAR" İŞ BAŞINDA
 • İZMİR'DE "YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİYE SON GÖREV"
 • İZMİR ÖZDERE'YE KAMP MERKEZİ YAPILACAK
 • İZMİR'DE SEFERİHİSAR’ IN KURTULUŞ GÜNÜ
 • BAŞKAN “BEN ÖTEKİ DEĞİLİM;GÖLGE ETMESİNLER" DEDİ
 • İZMİR’ DE “İTFAİYE KAVŞAĞI PAZAR GÜNÜ KAPALI”
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN “FAZLA MESAİ”
 • BÜYÜK KANAL PROJESİ KAPSAMINDA “450 KAMYON ATIK ÇIKTI”
 • İZMİR’DE “ÇİFTE AÇILIŞ” BİRDEN
 • KARDEŞ KENT PROJESİ İÇİN “İZMİR-STRAZBURG EL ELE"
 • İZMİR’DE “EZGİ’NİN GÜNLÜĞÜ’ İZMİR’İ YAZACAK”
 • İZMİR’DE “BAŞKAN YOLLARDA ”
 • İZMİR’DE “HOMA DALYANI ZİRVESİ”
 • İZMİR'DE " SİNEMA NOSTALJİSİ"
 • İZMİR'DE İSTİKAMET ŞİMDİ “TORBALI”
 • İZMİR'DE "EXPO İÇİN TEK VÜCUT"
 • İZMİR'DE "SANATA DOYACAĞIZ"
 • İZMİR'DE "YELKİ'YE KANALİZYON MÜJDESİ"
 • İZMİR'DE "GÖRMÜYORLAR AMA KAZANDILAR"
 • DÜNYA KUPASI, İZMİRDE FUTBOL OKULUNA TALEBİ “PATLATTI”
 • İZMİRDE “EFES VE BERGAMA KULİSİ”
 • İZMİR”DE GENÇLER, ANKARA’YA “MODEL” OLDU
 • İZMİR’DE “ALTI TÜNEL, ÜSTÜ “CENNET” OLACAK ”
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA VAPURUNDA MÜZİK KEYFİ”
 • İZMİR’E “İNSAN HAKLARI İÇİN GELDİLER”
 • İZMİR’DE “SOKAK YERİNE SPOR OKULU”
 • İZMİR, “UNESCO KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NE ADAY OLMAYI HEDEFLİYOR"
 • İZMİR’ DE “UNİTED TOWERS YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI”
 • İZMİR’ DE “EGESEM’DEN FRANSIZCA DİL KURSU”
 • İZMİR’ DE “NETWORK TWENTY ONE TOPLANTILARI”
 • İZMİR’DE “EGESEM’DEN İTALYANCA DİL KURSU “
 • İZMİR’DE “MAVİ YASEMEN ORGANİZASYON KURSLARI”
 • İZMİRSEM -İŞKUR ORGANİZASYONUNA "EGE ÜNİVERSİTESİ DESTEĞİ"
 • www.linklerrehberi.com , YAYIN HAYATINA BAŞLADI. LİNKLER REHBERİ
 • İZMİR'DE YARDIM TALEBİNE 24 SAAT İÇİNDE YANIT VERİLDİ
 • İZMİR'DE " ÖNDER AİLELER PROJESİ "
 • İZMİR’DE “SANAT OTOBÜSÜ YOLLARDA”
 • İZMİR’DE ‘AVRUPA-AKDENİZ KÖPRÜSÜ’ KURULDU
 • İZMİR’DE “TOKİ UZUNDERE KONUTLARI ÇOK BEĞENİLDİ”
 • İZMİR’DE “CELAL ATİK YÜZME HAVUZU, BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ”
 • BAŞKAN “İZMİR’DE SANAT YOK’ SAPTAMASI YAPMAK, SAĞLIKLI BİR YAKLAŞIM DEĞİL!”DİYE KONUŞTU
 • BÜYÜKELÇİ BAĞDAT’A GİTMEDEN ÖNCE İZMİR’E GELDİ
 • İZMİR’DE EGE ÜNİ.ZİRAAT FAKÜLTESİ ORGANİK ÜRÜN SATIŞI BAŞLADI
 • EGE’ DE YAZ DÖNEMİ TENİS KURSLARI BAŞLIYOR
 • AIESEC İZMİR YAZ SEZONUNU "ALUMNİ BOT TURU" İLE AÇTI
 • İZMİR’DE “SAĞOLASIN AZİZ AMCA”
 • İZMİR’DE “NARLIDERE’YE DÜZENLEME“
 • İZMİR’DE “ÇEŞME FESTİVALİNDE MUHTEŞEM FİNAL”
 • İZMİR’DE “HAYVAN BARINAKLARI İÇİN DÜZENLENEN KONSER İPTAL EDİLDİ”
 • İZMİR’DE “ALAN DA MEMNUN, SATAN DA”
 • İZMİR’DE HİM, ARTIK ‘CEP’İNİZDE
 • İZMİR ’DE “ AÇILIŞI BİLE BEKLEYEMEDİLER”
 • İZMİR’DE “SUSUZ YAZ” SÖZÜ TARİH OLACAK
 • İZMİR' İN KONAK İLÇESİ ,BONN İLE KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR
 • İZMİR’DE “İNTERPLAY” ULUSLARARASI GENÇ OYUN YAZARLARI FESTİVALİ
 • İZMİR “ÇİN BASININDA”
 • SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NDE İZMİR’DE VARDI
 • İZMİR HAVAGAZI'NDA “SİVAS İÇİN” DUYGUSAL ANLAR
 • YENİ TEKNOLOJİ ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK
 • İZMİR’DE ULAŞIMDA "MUTLU SON"
 • İZMİR’DE 5 BİN YENİ ÇÖP KONTEYNERİ DAĞITILACAK
 • İZMİR’ DEKİ ANKETTEN “EGE” İSMİ ÇIKTI
 • İZMİR'DE YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK
 • İZMİR GÜZELBAHÇE'DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’ DE “CEM EVİ ŞÜKRANLARINI PLAKETLE SUNDU”
 • TÜRKİYE'NİN İLK KADIN MÜZESİ İZMİR KONAK’TA KURULUYOR
 • İZMİR KÖRFEZ’DE “BAYRAM” VARDI
 • İZMİR’DE “AYAKKABIDA KIŞ ESİNTİLERİ”
 • İZMİR ÇEŞME’DE FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI
 • İZMİR’DE “SİVAS KATLİAMI ANISINA ”
 • İZMİR’DE “BÜYÜK ONUR”
 • İZMİR’DE HAYIRSEVER İŞADAMI E.Ü. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ SEVİNDİRDİ
 • BUCA BELEDİYESİ KADIN AKTİVİTE MERKEZİ
 • İZMİR'DE BORNOVA TEMMUZ AYI ETKİNLİKLERİ
 • MARKETLERDE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
 • İZMİR METRO SAATLERİ
 • İZMİR DOLMUŞ HATLARI
 • İZMİR BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
 • İZMİR’DEN “SAĞLIK SEKTÖRÜNE TAZE KAN”
 • İZMİR’DE İKİ PROJE ÖDÜL ALDI
 • İZMİR’DE KORDON’A ÇEKİ DÜZEN VERİLİYOR
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU:“ULAŞIMDA ÇAĞ ATLIYORUZ” DİYE KONUŞTU
 • İZMİR’E “DÜŞ GEZGİNLERİ” GELİYOR
 • İZMİR’DE ARTIK, ONLARDA SOSYAL YAŞAMIN İÇİNDE
 • İZMİR’DE “CAN DOSTLAR İÇİN KONSERE İLGİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR”
 • İZMİR’DE “SAZLI SÖZLÜ MEZUNİYET” YAPILDI
 • İZMİR "EŞREFPAŞA HASTANESİ"HAKKINDA GENEL BİLGİ
 • İZMİR'DE "KADIN DANIŞMA VE KADIN SIĞINMA EVLERİ"
 • İZMİR’DE “KAMPUSLERE ÜCRETSİZ RİNG”
 • HAVA RAPORUNU GÖRMEK İÇİN
 • İZMİR’DE “e-İZSU” ETKİNLİĞİ ARTIYOR
 • İZMİR’DE “BARIŞ SELÇUK HEYECANI BAŞLADI“
 • İZMİR KONAK’TA “KÜLTÜR MAHALLESİ ÖRNEK OLACAK”
 • İZMİR'DE "İKİ BUÇUK SAATTE 1000 İMZA"
 • İZMİR İLİ YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA REHBERİ
 • İZMİR’DE “HARMANDALI’NA “4 ŞERİTLİ” YOL”
 • İZMİR’DE “KENT ORKESTRASI YİNE COŞTURACAK”
 • İZMİR’ E “TÜRKMENİSTAN’DAN DAVET VAR”
 • İZMİR’DE “ ENGELLİ GENÇLERE” TARTAN VEFASI
 • İZMİR’ DE “KENT EKMEK ÇEŞİTLERİNİ ARTIRDI”
 • İZMİR’ DE “İZSU, GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN 6,5 MİLYON TL HARCAYACAK”
 • İZMİR’DE “ YASSICAADA KEYFİ “
 • İZMİR’DE KALE’DEKİ KAZILARDA “LÜLE TAŞINDAN PİPO” BİLE ÇIKTI
 • 525’in ÜCRETLİ HALE GELMESİNİE EGE'NİN ÖĞRENCİLERİ TEPKİLİ"
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ "METROYU BİTİRMEKTE KARARLI"
 • İZMİR' DE "EKOLOJİK PAZARDA ÜRÜNLER ADETA KAPIŞILDI"
 • İZMİR'İN SU KAYNAKLARI
 • SU TASARRUFU
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İN “SU SEFERBERLİĞİ” SÜRÜYOR
 • BAŞKAN KOCAOĞLU; “TERÖRE ÇÖZÜM HARÇ OLMAKTIR” DİYE KONUŞTU
 • BU KONSERDE CAN DOSTLARIMIZ İÇİN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, DEVLERE KARŞI
 • İZMİR'DE GAZİEMİR VE GÜRÇEŞME HEMZEMİN GEÇİTLERİN ALTERNATİFLERİ
 • İZMİR’DE “ BÜYÜK SORUNA MİNİ OPERASYON”
 • İZMİR’DE “MİNİKLERDEN SÜPER PİYANO RESİTALİ”
 • İZMİR BELEDİYESİ KURULUŞ TARİHİ
 • İZMİR,ALİAĞA MENDERES’TE MUTLU SONA AZ KALDI
 • İZMİR'DE "ÖĞRENİM BİRİMLERİ"
 • İZMİR'DE "KAYIP EŞYA BÜROLARI "
 • İZMİR' DE "MEZBAHA HİZMETLERİ"
 • İZMİR'DE "YENİ TÜRKÜ KONSERİ" ERTELENDİ
 • ŞANGAY’DA “İZMİR’İN EXPO HEYECANI”
 • İZMİR’DE İLK “EKOLOJİK PAZAR” AÇILIYOR
 • İZMİR'DE BÜROKRATLARIN BÜYÜK BULUŞMASI
 • İZMİR’DE “HASTALARIN YURT DIŞINA GİTMELERİNE GEREK KALMADI”
 • İZMİR’DE “KONAK’A KADIN ELİ”
 • İZMİR OYUNCAK MÜZESİ “MERAKLI MİNİK SAYFALARINDA”
 • İZMİR’DE “ GÖKYÜZÜNDE KARİYER” ADLI ETKİNLİK
 • İZMİR’ E REKOR YAĞIŞ YAĞIYOR, EKİPLER SEFERBER OLDU
 • ŞANGAY’DA “MÜZE ZİRVESİ” YAPILDI
 • YAZ GELDİ, LÜTFEN YANGINA DİKKAT !
 • İZMİR “KONAK’TA DENİZE GİRMEYEN KALMAYACAK"
 • İZMİR’DE “BALKANLAR’ DA IŞIK VE GÖLGELER”SERGİSİ
 • İZMİR HAVAGAZI’NDA “YENİ TÜRKÜ”
 • İZMİR’DE “BALKANLAR VE ANADOLU GİYSİLERİ MÜZESİ AÇILDI”
 • İZMİR SELÇUK'TA 9 PARMAKLI LEYLEK YAVRUSU BULUNDU
 • İZMİR’DE “MİNİKLERİN BEYİNLERİ YARIŞTI"
 • ÇİN EXPO’DA “BÜYÜK KULİS”
 • İZMİR’’DE “ EĞLENEREK ÖĞRENDİLER”
 • İZMİR’’DE “HAREMLİK –SELAMLIK YENİDEN CAN BULACAK ”
 • İZMİR’’DE “GÖZTEPE İSKELESİ’NDEN VAPUR SEFERLERİ ARTTIRILDI”
 • İZMİR' DE " EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİNE BİR HALKA DAHA”
 • İZMİR'DE "İZDENİZ GEÇİCİ OLARAK UYGULANACAK SEFER TARİFESİ"
 • “KURUMSAL ŞİFRE VERİLMİYOR”
 • İZMİR’DE , PROF.DR. FEZAL ÖZDEMİR “BİR İLKE DAHA İMZA ATTI”
 • İZMİR'DE "KONSER İPTALİ"
 • İZMİR’DE “METRO’DA BÜYÜK ÇALIŞMA”
 • İZMİR’DE “AKÇAY CADDESİ’NDE KONFOR ARTIYOR”
 • İZMİR KONAK'TA "MUTLU SON"
 • İZMİR’ E “ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG İÇİN GELDİLER”
 • ÇİN’DE “ İZMİR GURURU”
 • İZMİR’DE “MUTLU SON EKİM’DE”
 • İZMİR’DE “BU IZGARALAR YOLDA DEĞİL KALDIRIMDA”
 • İZMİR’DE “YAŞAMA HAZIRLANIYORLAR”
 • ONLAR “UMUT” TAŞIYORLAR
 • İZMİR’DE “LYS ADAYLARINA ÇAY VE SU BELEDİYEDEN”
 • İZMİR’DE “BÜYÜK ÇEVRE YATIRIMI” DEVAM EDİYOR
 • İZMİR’DE “HUZUREVİ’NDE BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI”
 • İZMİR’DE “YENİ TRAFİK DÜZENİ İÇİN ÖZEL BROŞÜR
 • İZMİR’DE “ESENYALI MAHALLESİ İLE GÖZTEPE MAHALLESİ’NDE SU KESİNTİLERİ
 • İZMİR’DE “SUDAN ÇIKMAZ OLDULAR”
 • İZMİR’DE ORAN’DAN “İZMİR MODELİNE” ÖVGÜ
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU ÇİN’E GİDİYOR
 • İZMİR’DE “ÇOCUK KOROSU SİZİ BEKLİYOR”
 • İZMİR’DE ŞEREF KÜRSÜSÜNE “ABONE” OLDULAR
 • İZMİR'DE "ENGEL OLMAMAK İÇİN ENGELLİLERLE ELELE"
 • İZMİR’DE “ KARNE HEDİYESİ MÜZE GEZİSİ”
 • İZMİR’DE”EGE ÜNİ.ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’NDEN ÇALIŞTAY”
 • İZMİR’DE “40 DERECE SICAKTA METRO SEFERBERLİĞİ"
 • İZMİR’DE “KRAL VE KRALİÇE GİBİ” İLGİ
 • İZMİR’DE “ULAŞIMA SINAV DÜZENLEMESİ”YAPILDI
 • İZMİR’DE HAVAGAZI’NDA “JAPON KUKLASI”
 • İZMİR’DE “DOST ZİYARETİ”
 • "TÜRKİYE'DE SEÇKİN AZINLIK ÇOK İYİ EĞİTİM GÖRÜYOR!"
 • İZMİR’DE HAYAT BİR OYUN YARIŞMASININ GALİBİ “TOPRAK GRUBU"
 • İZMİR’DE “OBJEKTİF GÖZÜYLE BALKAN KÜLTÜRÜ” KAÇIRMAYIN!
 • İZMİR’DE “HAFTASONU GÜRÜLTÜ YAPAN YANDI”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ’NDE “ATIK YEMEK TOPLAMA ÜNİTESİ” KURULACAK
 • İZMİR’DE “TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEM”
 • İZMİR’DE “EGE ÜNİVERSİTESİ 55 YILDA 126 BİN, BU YIL 7 BİN 230 MEZUN VERDİ”
 • İZMİR’DEKİ “ÖDÜLLÜ MÜZE MİARGED DERGİSİNDE”
 • İZMİR’E “AMERİKA’DAN KONUKLAR GELDİ”
 • İZMİR’DE “PARKLARDA GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA DÖNEMİ”
 • İZMİR'DE "EŞREFPAŞA HASTANESİ"
 • İZMİR'DE "İNÖNÜ CADDESİ YENİ TRAFİK DÜZENİ"
 • İZMİR’DE “ORGANİK PAZAR İÇİN GÜÇBİRLİĞİ. EKOPAZAR İZMİR PROTOKOLÜ İMZALANDI”
 • İZMİR’DE GAZİLERDEN BAŞKAN TARTAN’A VEFA…
 • İZMİRLİ KADINLAR " ÇANAKKALE’DE"
 • İZMİR’DE UNUTULMAZ BAŞKAN “ÖZLEMLE ANILDI”
 • İZMİR’DE KÖPRÜLERE “GECEYARISI” OPERASYONU
 • İZMİR’DE SANAT “SOKAKTA”
 • İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ PAMUCAK SAHİLİNDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE BAŞKAN KOCAOĞLU “YÜZDÜK, KUYRUĞUNA GELDİK” DİYE KONUŞTU
 • İZMİR’DE “JAPON KUKLASI”
 • İZMİR’DE “BİR HAFTADA BİR TON MAMA VE GIDA MADDESİ TOPLANDI”
 • İZMİR KIZ LİSESİ "SPOR ALETLERİNE KAVUŞTU"
 • İZMİR’DE “KARNE HEDİYESİ: TİYATRO”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN “ÇİFTE” DESTEK
 • İZMİR’DE “USTA OBJEKTİFLERE TAŞ ÇIKARDILAR”
 • İZMİR’DE “VE UZUNDERE’DE “HAYAT” BAŞLADI
 • İZMİR’DE “PİLLERİ TOPLADI, BİSİKLETİ KAPTI”
 • İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 14/06/2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRMESİ HAKKINDA
 • İZMİR’DE BİR SERGİ” HER BİRİ GÖZ NURU”
 • İZMİR’DE “ İZMİR’İN DÖRT DELİKANLISI BULUŞTU”
 • İZMİR’DE “EGE İLETİŞİM’İN TARİHİ BELGESEL OLDU”
 • İZMİR’DE “EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 50. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ”
 • YARININ BÜYÜKLERİ “TRAFİK CANAVARI OLMAYACAKLAR”
 • İZMİR’DE “BARINAKLARDAKİ HAYVANLAR İÇİN KONSER VERİLECEK”
 • İZMİR’DE “ÇOK BEĞENDİLER”
 • İZMİR’DE EKONOMİK KURUL 1 YAŞINDA”
 • İZMİR’DE “ÇİMDE KONSER KEYFİ” BAŞLADI
 • İZMİR’DE HEDEF “BİLİŞİM KENTİ” OLMAK
 • KURAKLIK ARTIYOR, SUYUMUZ İZMİR'DE DE AZALIYOR
 • HEDEF İZMİR’İN “BİLİŞİM KENTİ” OLMASI
 • “MUTLU EVLİLİK REHBERİ”
 • İZMİR’DE DOĞAL YAŞAM “REKOR” KIRIYOR
 • İZMİR’DE TARTAN, AYDIN’DA ÇERÇİOĞLU
 • İZMİR’DE “EGE'YE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULACAK”
 • İZMİR'DE "ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ"
 • İZMİR’ DE “İLK EKOLOJİK PAZAR” 25 HAZİRAN’DA AÇILIYOR
 • İZMİR’DE “BİLİŞİMCİLER VE HUKUKÇULAR BULUŞTU”
 • İZMİR’DE “İZMİR KENT KONSEYİ ÜYELERİNİN İSİMLERİ SEÇİMLE BELİRLENDİ”
 • İZMİR’DE “POLİS ADAYLARINDAN SANAT ESERLERİ”
 • İZMİR’DE “AÇ HAYVANLARA İNSANLIK ÖRNEĞİ"
 • İZMİR’DE “EGE TIP ÖĞRENCİLERİ TUS’U TUŞA GETİRİYOR”
 • İZMİR’DE, NAYLON POŞETE KARŞI “BÜYÜK İTTİFAK”
 • İZMİR’DE “200. YIL ANISINA “ZİYARET
 • İZMİR’DE “HATAY’A SEMT MERKEZİ”…
 • İZMİR’DE “ GÜZELYALI’DA ŞENLENECEK”
 • İZMİR’DE “DÜŞLERİNDEKİ ÇEVREYİ ÇİZDİLER”
 • İZMİR’DE "EGE TIP’TAN RESİM SERGİSİ"
 • İZMİR’DE “ KENT KONSEYİ YOLA ÇIKTI”
 • İZMİR’DE “KONAK’TAN ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMA”
 • İZMİR’DE “MİNİKLERDEN MASUM İSTEKLER”
 • İZMİR’DE TURİZME “RAYLI SİSTEM DOPİNGİ”
 • İZMİR’DE EGE ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAN MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİR’DE “ KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİ MEZUN OLACAK”
 • İZMİR “EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”
 • İZMİR’DE “ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “ EGE İKTİSAT’TAN MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE EGE EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ MEZUN OLACAK
 • İZMİR “EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “ÇİÇEK GİBİLER"
 • İZMİR’DE “İNÖNÜ İLE YEŞİLLİK CADDELERİ BİRLEŞİYOR”
 • İZMİR “ KONAK BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GİRESUN’DA”
 • İZMİR’DE “ HÜNERLERİNİ YIL SONUNDA SERGİLEDİLER"
 • İZMİR’DE, “UÇAN HOLLANDALI” ADNAN SAYGUN’A KONACAK
 • İZMİR' DE, MENEMEN’E 194 KİLOMETRELİK “HAYAT HATTI”
 • İZMİRDE , “ÇİMDE KONSER KEYFİ” BAŞLIYOR
 • İZMİRDE , “BALÇOVA ARSALARI”NDA ZEMİN ETÜDÜ”
 • İZMİR,TORBALI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ HİZMETE GİRDİ
 • İZMİR”DE “SEFERİHİSAR HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK””
 • İZMİR’DE “30 TON PİL TOPLANDI”
 • İZMİR’DE “ÇEVRE İL MÜDÜRÜ, TAŞKESİK PROJESİNE DESTEK VERDİ”
 • İZMİR’DE “ETİK KÜLTÜRÜNÜ” TARTIŞTILAR”
 • İZMİR’DE “GÖNLÜ GENÇ OLANLAR”
 • İZMİR’DE "ÇÖP SORUNU İŞTE BÖYLE BİTECEK"
 • İZMİR’DE “SU GİBİ MESAJ”
 • KİRLİ ÇEVRE GIDALARI, KİRLİ GIDALAR DA İNSAN SAĞLIĞINI BOZUYOR
 • İZMİR’DE “ÖDÜLLERİ ALKIŞ OLDU”
 • DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE ÖRNEK BİR ÇEVRE HAREKETİ
 • İZMİR’DE “GENÇ MÜHENDİSLER SANAYİDEN DESTEK BEKLİYOR”
 • İZMİR’DE “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE ÖNEMLİ ADIM”
 • İZMİR’DE NAZIM’A “ÇİFTE” TÖREN
 • İZMİR’DE “KADİFEKALE İSMİ HEYECANLANDIRDI”
 • “ALZHEİMER'İN GÖRÜLME YAŞI 3'E İNDİ”
 • İZMİR’DE "ÇİNKO İÇME SULARININ ARITILMASINDA KULLANILACAK"
 • İZMİR’DE " ATIK İLAÇ KAMPANYASI ÖDÜL GETİRDİ"
 • İZMİR’DE YENİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ANLATILDI
 • İZMİR’DE “ANNE OTELİ” HİZMETE AÇILDI
 • İZMİR’DE ATA’YA ÖZEL MEKTUPLAR KİTAPLAŞACAK
 • İZMİR'DE KUŞ CENNETİ' NE CAN GELDİ
 • İZMİR’DE “KONAK İLÇESİ , YAZ TEMİZLİĞİNE BAŞLADI”
 • İZMİR’DE “TARTAN’DAN YENİ ÜNİVERSİTE İÇİN KADİFEKALE ÖNERİSİ”
 • MÜJDE, İZMİR’DE 10 LİRAYA “ADA TATİLİ” BAŞLIYOR
 • İZMİR’İ “ÇİNLİLER ÇOK SEVDİ”
 • İZMİR’DE “ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI 2010”
 • İZMİR’DE “ORHAN ALPTÜRK RETROSPEKTİFİ”
 • İZMİR’DE “ EN SAĞLAM YATIRIM EĞİTİME ”
 • İZMİR'DE BAŞKAN'DAN ESNAFA BÜYÜK DESTEK
 • İZMİR’DE “KONAK KADIN SIĞINMA EVİ’NE” BAĞIŞÇI ARIYOR…
 • İZMİR’DE “SOKAK LİGİ’NE KIZLAR DA EL ATTI “
 • İZMİR’DE MERSİNLİ VE ÇINARLI “TAŞKINDAN” KURTULUYOR
 • İZMİR’DE “ADIM ADIM SAĞLIK KÖYÜ”
 • İZMİR’DE “ÖNCE ÖĞRENDİLER, SONRA ÖĞRETECEKLER”
 • İZMİR’DE “HAKEMLERİN JET SINAVI”
 • İZMİR’DE KYK BORNOVA’DA GÖSTERİ GECESİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “KARAGÖZ GÖSTERİSİ SERGİSİ” AÇILACAK
 • İZMİR KENT KONSEYİ TOPLANIYOR
 • İZMİR'DE "HAYALET AVCILIĞA SON"
 • İZMİR’DE “HER YÖNÜYLE HAYVAN HAKLARI KONUŞULDU”
 • İZMİR’DE “ASFALT TİMİ” İŞ BAŞINDA
 • İZMİR’DE “ MEHMETÇİK NÖBETTE”
 • İZMİR’DE NAZIM İÇİN ‘SERBEST KÜRSÜ’
 • AVRUPALI GENÇLERİ İZMİR ÇEŞME'DE BULUŞTURDU
 • İZMİR'E EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ
 • İZMİR, ALTINDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI
 • İZMİR’DE URLA, ŞİMDİ BAŞKA BİR MAVİ
 • İZMİR’DE “GÖÇ ÇOCUKLARI” SERTİFİKALI OLDU
 • İZMİR’DE "KUŞ CENNETİ CIVIL CIVIL "
 • “İZMİR KENT KONSEYİ 8 HAZİRAN’DA YOLLARA ÇIKIYOR”
 • İZMİR METRODA “TANGO” ZAMANI
 • İZMİR’DE “ÇEVRECİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI”
 • İZMİR’DE METRO NEDENİYLE “İNÖNÜ CADDESİNDE YENİ DÜZENLEME”
 • İZMİR’DE “ÜRETİCİYE MORAL VERDİ “
 • İZMİR’DE “KORE RÜZGARI”
 • İZMİR’DE “YAŞLI” KÖŞK “GENÇLİK MERKEZİ” OLACAK
 • İZMİR’DE "KUŞ CENNETİ CIVIL CIVIL "
 • İZMİR’DE “KENT ORKESTRASI VE ZEYNEP CASALİNİ KONSERİ”
 • İZMİR’DE “ŞİİRLERLE ŞARKILARLA NAZIM HİKMET”
 • İZMİR’DE “EGELİ BAŞKANLAR BULUŞTU”
 • İZMİR’E “İNGİLİZLER, SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN GELDİ”
 • İZMİR’DE “İLK TURNUVA, İLK MADALYA”
 • EÜ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU’NDAN MEZUNİYET TÖRENİ
 • “EÜ ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU’NDAN MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “EGE Ü. İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “EGE Ü. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDE SEMİNER”
 • İZMİR’DE “ PROF. DR. ARİF ALEV GÜÇLÜ ANISINA TOPLANTI DÜZENLENECEK”
 • İZMİR’DE "EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDILAR"
 • "BÜYÜK DEPREMLER GÜNLERİN KISALMASINA NEDEN OLUYOR"
 • İZMİR'DE "AKADEMİSYENLERDEN LATİN EZGİLERİ"
 • İZMİR'DE "TÜRKİYE'NİN İLK HAYVAN HAKLARI SEMPOZYUMU BAŞLADI"
 • İZMİR'DE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
 • PARK VE BAHÇELER
 • İZMİR’DE VETERANLAR ZARAGOZA’YI “GÖZÜNE KESTİRDİ”
 • İZMİR KEMERALTI’NDA 4. BÜYÜK ADIM
 • İZMİR İGEP’TE BURUK VEDA
 • İZMİR’DE ULAŞIMINA “AÇIKÖĞRETİM AYARI”YAPILDI
 • İZMİR "9.ALSANCAK ŞENLİĞİ BUGÜN BAŞLADI"
 • İZMİR'DE "YÜZÜ GÜLMEYEN KALMADI"
 • İZMİR’DE KONTEYNERLERE KÖPÜKLÜ DEZENFEKTAN
 • İZMİR’İN YATIRIM OLANAKLARI, ALMAN BAKANI ŞAŞIRTTI
 • İZMİR’DE ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKÇULARI TOPLANACAK
 • İZMİR’ DE “ SEMİHA BERKSOY 100 YAŞINDA”
 • İZMİR ADNAN SAYGUN’DA “İDİL BİRET BULUŞMASI”
 • İZMİR’DE HAYVAN HAKLARI, SEMPOZYUMDA İRDELENECEK
 • İZMİR’DE “EGESEM'İN DESTEĞİYLE GÜZEL BİR PROJE DAHA”
 • İZMİR’DE “ATIK SULARIN ARITILMASINDA EN UCUZ YÖNTEM
 • İZMİR’DE “ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ” MASAYA YATIRILACAK
 • İZMİR’DE “İŞÇİ SAĞLIĞI” VE “İŞ GÜVENLİĞİ” TARTIŞILACAK
 • İZMİR EGE TIP’TA AKADEMİK YÜKSELTİLME TÖRENİ
 • EGE "31. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ" PROGRAMI”
 • İZMİR’DE E.Ü. REKTÖRLÜK KREŞİ’NİN MİNİKLERİ MEZUN OLACAK
 • İZMİR’DE “ EGE’Lİ AKADEMİSYENLERDEN KONSER”
 • İZMİR’DE “DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDE SEMİNER”
 • İZMİR’DE PLAK DİNLETİSİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE "EGE ÜNİVERİSTESİ ÇOCUK HASTANESİ’NDE ETKİNLİK "
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERİSTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU’NDAN MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİR’DE AKM’DE “REFERANDUMA DOĞRU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” PANELİ
 • İZMİR’DE “ İZMİR’E CAN VERECEK PROJE DAHA"
 • İZMİR KONAK’ TA VEZNELER HAFTA SONLARI DA AÇIK TUTULACAK
 • İZMİR’DE RENKLERİN RİTMİ…
 • ANITKABİR’DE “EL ELE”VERİLDİ
 • İZMİR’DE “MİNDERİN ŞAMPİYONLARI MORAL DEPOLADI”
 • GÜZEL İZMİR' DE ATÖLYE DEĞİL, METRO İSTASYONU!
 • YEREL MEDYA KENTİN NABZINI TUTAR
 • İZMİR’DE “EGELİ ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK PROJE”
 • İZMİR’DE HOMEROS’A 10 YENİ GÖLET DAHA
 • İZMİR’DE DOĞAL YAŞAM PARKI’NA BİR ÖDÜL DAHA
 • İZMİR’DE “GENÇLİK SERGİSİ” SİZİ BEKLİYOR
 • İZMİR’DE FUJİYAMA HATIRASI
 • İZMİR’DE KENEYE KARŞI ERKEN ÖNLEM
 • İZMİR’İN BU GENÇLER BİR HARİKA!
 • İZMİR’İN KÖYLERİNDE BİLE ARITMA TESİSİ VAR
 • İZMİR’DE “İZDENİZ’DEN DUYURU “
 • İZMİR’DE “İZMİR METROSU 10 YAŞINDA”
 • İZMİR'DE “DOSTLUKLAR PEKİŞTİRİLDİ"
 • “İZMİR’İN İŞGALİ ANADOLU’DA MİLLİ BİRLİĞİ SAĞLADI”
 • İZMİR’DE SÜTE “İZMİR MODELİ”
 • İZMİR’ DE BİZİM “JAPON DOSTLARIMIZ”
 • İZMİR’ DE "HALK MÜZİĞİ’NE DOYDULAR"
 • İZMİR’ DE SİBEL TÜZÜN, AASSM’DE “CAZ” SÖYLEYECEK
 • BELGESEL FOTOĞRAF ÇAĞIN TANIKLIĞINI YAPAR
 • İZMİR’DE “AYDINLI ÖĞRENCİLERİN MÜZE İLGİSİ”
 • İZMİR’DE “ HALKOYUNLARI COŞKUSU “
 • İZMİR'DE "4. ULUSLARARASI BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖĞRENCİ KONFERANSI " EGE'DE"
 • İZMİR'DE "TABİAT TARİHİNE 7'DEN 70'E AKIN VAR"
 • İZMİR’DE 21 MAYIS 2010 "31. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ" PROGRAMI”
 • İZMİR’DE BÜTÜN ÇABA GELENEKSEL EL SANATLARINI YAŞATMAK İÇİN
 • İZMİR’İN MARKA ÜNİVERSİTESİ “EGE ÜNİVERSİTESİ 55 YAŞINDA”
 • İZMİR’DE ORD. PROF. DR. MUHİDDİN EREL’İN ADI CADDEDE YAŞAYACAK
 • MÜZELER HAFTASI 18-24 MAYIS ARASI
 • İZMİR’DE “ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SERGİSİNE BÜYÜK ÖVGÜ”
 • GÖRÜŞMEK ÜZERE " İZMİR"
 • İZMİR’DE “ATIK PİLLER KUMBARAYA”
 • İZMİR'DE BİR BAŞARI " BORNOVA ORKİDE İLKÖĞRETİM OKULU"
 • GENÇLİĞE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR
 • İZMİR NARLIDERE’DE FESTİVAL COŞKUSU
 • İZMİR'DE İHRACATIN BAŞKANLARI “UMUT” VERDİ
 • İZMİR'DE "BEŞİBİRYERDE"
 • 19 MAYIS ATATURK’ U ANMA GENCLİK VE SPOR BAYRAMİ
 • İZMİR’DE “ TARİHE SAYGI / YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ 2010 BAŞLIYOR”
 • İZMİR’ DE EGE ÜİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KREŞİ’NİN MİNİKLERİ MEZUN OLACAK
 • İZMİR’DE ÇİNLİ OTOMOTİVCİLER, BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
 • İZMİR’DE TARİHE SAYGI” İÇİN 8. BULUŞMA
 • İZMİR’DE ALİAĞA MEZBAHASI “BAŞTAN SONA” YENİLENDİ
 • İZMİR’DE GELENEKSEL EL SANATLARI ÇETİN EMEÇ’TE
 • TELEVİZYONLARIMIZ AVRUPA'DAKİ BİRÇOK TELEVİZYONDAN DAHA İLERİDE
 • İZMİR’DE "19 MAYIS ULAŞIM ÖNLEMLERİ ALINDI"
 • EGE’DE EN GÜZEL TATLAR YARIŞACAK
 • EGE’DE ŞENLİK DEVAM EDİYOR
 • İZMİR’ DE “TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KİTAPLARA DOKUNDU HERKES OKUDU"
 • İZMİR’ DE “EGE BESLENME BÖLÜMÜ UZMAN DİYETİSYENLER YETİŞTİRİYOR”
 • İZMİR'DE GENÇ MUCİTLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI'NDAN ASİST.DR.ERGÜN GÜRER
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖSTERİSİ
 • İZMİR’DE DİPLOMA PROJESİ SERGİSİ VE SANAYİCİYLE BULUŞMA GÜNÜ…
 • İZMİR “EGE ÜNİVERSİTESİ TÜP BEBEK MERKEZİ’NDE 21 YILDA 6 BİN BEBEK DÜNYAYA GELDİ"
 • İZMİR’DE EN “İÇTEN” TEŞEKKÜR
 • İZMİR’DE MEZARLIKLARDA YAZ TEMİZLİĞİ
 • İZMİR’DE " DAYANIŞMA "
 • İZMİR’DE “GAZETECİLERİN MUTLU GÜNÜ”
 • İZMİR’DE “ BOCCE’DEN ON İKİ MADALYA”
 • İZMİR’DE “ AKS 110’A 3 YENİ KURTARMA BOTU “
 • İZMİR’DE AZİMLERİYLE ÖRNEK OLDULAR
 • İZMİR’DE“İZMİR YANGINININ”BİLİNMEYENLERİ
 • İZMİR’DE “MİNİ” KÜLTÜR ZİRVESİ VARDI
 • İZMİR’DE BAŞKAN “SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ SADECE SİYASETÇİLERDEN BEKLEMEYELİM”
 • İZMİR’DE GAZETECİ HASAN TAHSİN, ŞEHİT EDİLİŞİNİN 91.YILINDA ANILDI
 • İZMİR’DE BAŞKAN’IN “SÜPER” ZİYARETÇİLERİ
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR’DEN GÖZTEPE’YE DEPLASMAN DESTEĞİ
 • İZMİR’DE “K.ÇİĞLİ VE ŞEMİKLER HEMZEMİN GEÇİTLERİ PAZARTESİ KAPATILIYOR “
 • İZMİR’DE ÖĞRENCİLER AASSM’DE KONSER VERECEK
 • KRONİK HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜM DÜNYANIN SORUNU
 • İZMİR’DE “EMEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI”
 • ORGAN BAĞIŞLA HAYAT BAĞIŞLA
 • İZMİR’DE ÖĞRENCİLER BLUE NOTE İLE EĞLENDİ
 • İZMİR’DE DAĞ KAZALARINA HAZIRLIK İÇİN TATBİKAT YAPTILAR
 • İZMİR’DE ŞENLİKLER BERGAMA İLE ÇOK RENKLİ
 • İZMİR’ E DÜNYA ÇAPINDA BİR MÜZE GELİYOR…
 • İZMİR’DE HEDEF KAMUDA MÜKEMMELLİK
 • İZMİR’DE İNCİRALTI “UZLAŞMAYLA” ÇÖZÜLECEK
 • İZMİR’DE “ÇİFTÇİYE SELAM, DESTEĞE DEVAM”
 • İZMİR’DE “İZMİR YANGINI” MASAYA YATIRILIYOR
 • İZMİR’DE KADINLAR ÇALDI, KADINLAR DİNLEDİ
 • İZMİR’DE ENGELLİLERDEN ÜNİVERSİTELİLERE SEMA GÖSTERİSİ
 • İZMİR’DE GENÇLERİN TAKI TASARIMINA İLGİSİ YOĞUN
 • İZMİR’DE "EGEDEN CAZ ESİNTİLERİ"
 • EGE KAMPÜSTE KARADENİZ RÜZGARI
 • İZMİR’DE OPERA SANATÇILARI KOSTÜMLERİNİ MÜZEYE BAĞIŞLADI…
 • İZMİR’DE “ÖZEL TERTİPLER SİLAH ALTINDA”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİNDE FUTBOL VE VOLEYBOL LİGİNDE
 • İZMİR’DE YENİ KALDIRIMLAR ÇOK BEĞENİLECEK
 • İZMİR' DE DAYANIŞMA
 • İZMİR’DE BAŞKAN KOCAOĞLU’NDAN İZMİR TAKIMLARINA “SÜPER” DESTEK
 • İZMİR’DE İŞİTME ENGELLİLERE KENT GEZİSİ…
 • GENÇLİK VE ŞİDDET EVRENSEL BİR SALGIN
 • İZMİR’DE “KIRIM TATARLARI TEPREŞ ŞENLİKLERİ PAZAR GÜNÜ”
 • HAYDİ KAMPA GİDİYORUZ !
 • İZMİR’DE TEKSTİL FİRMALARI EGELİ MÜHENDİSLERİ BEKLİYOR
 • İZMİR’LİLERE ANJELİKA AKBAR‘DAN MÜZİK ZİYAFETİ
 • İZMİR TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2010 İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.
 • İZMİR’DE “BAŞKAN GENÇ İŞADAMLARINA TAVSİYELERDE BULUNDU”
 • İZMİR BÜYÜK KANAL’DA “BÜYÜK TEMİZLİK” DEVAM EDİYOR
 • İZMİR’DE ENGELLİLER “RAP YAPIP ZEYBEK OYNADILAR”
 • İZMİR’DE “SANATÇI HEMŞİRELER PARMAK ISIRTTI”
 • İZMİR ADNAN SAYGUN’DA “ŞAHANE PERŞEMBE”
 • İZMİR’DE “NOSTALJİ GÜNLERİ”
 • EGE’DE "31. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ" BÜTÜN COŞKUSUYLA DEVAM EDİYOR
 • İZMİR’DE BULUNAN ÜNİVERSİTELİLERE “SPOR YAPIN” ÇAĞRISI!
 • İZMİR’DE “SON AŞAMA DİYALİZ KOLTUKLARI”
 • “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK”
 • İZMİR’DE AYNI EVE ÜÇÜNCÜ ARAÇ
 • İZMİR'DE, DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜP BEBEK KOROSUNU DİNLEMEK İSTEMEZ MİYDİNİZ?
 • İZMİR'DE BAHAR TEMİZLİĞİ BAŞLADI
 • İZMİR İLİ ŞEMİKLER MAHALLESİ ile FİKRİ ALTAY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE ENGELLİYE “BAŞKAN GÜVENCESİ”
 • BU KONSERDE İZMİR’DEKİ KADINLARA
 • İZMİR’DE “SGK ÖVGÜSÜ”
 • İZMİR’DE “MFÖ EGE’Yİ SALLADI”
 • FLAMİNGO YUVALARINI SU BASTI
 • İZMİR’DE ECZACILIK MESLEĞİNİN 171’İNCİ YILI KUTLANACAK
 • İZMİR’DE “EGECAN’DAN GERÇEK GİBİ TATBİKAT”
 • İZMİR’DE ENGELLİLER HAFTASI BAŞLADI
 • ENGELLİLER HAFTASI (10-16 MAYIS)
 • ARTIK, İZMİR' DE SÜPER LİG'DE (İŞTE BUCASPOR)
 • İZMİR’ DE RÜYA GİBİ BİR FOTOĞRAF
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR “YAZ GELMEDEN” KIŞ HAZIRLIĞINA BAŞLADI
 • İZMİR’DE “İÇ DENETÇİLER”BULUŞTU
 • İZMİR’DE YERLİ SANAYİCİYE BAŞKAN DESTEĞİ
 • İZMİR’DE AŞEVİ “AMELİYATHANE GİBİ OLDU”
 • İZMİR’DE “EN ZORLU ETAP” TAMAMLANDI
 • İZMİR’DE SAĞLIĞA PEDAL ÇEVİRDİLER…
 • İZMİR'İN KONAK İLÇESİ " KADİFEKALE" SEMTİNDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE HUZUREVİ’NDE ‘ANNELER GÜNÜ’ MUTLULUĞU
 • İZMİR’DE ENGELLER KALKIYOR
 • İZMİR“BORNOVA KENT KONSEYİ İLK ETKİNLİĞİNİ DÜZENLEDİ”
 • İZMİR’DE GIDA MÜHENDİSLİĞİ’NDE HEM DERS HEM PARTİ
 • “KOLON KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR”
 • UZMANLAR“ TÜRKİYE BİR DERİ ÜLKESİ ”
 • İZMİR’DE “3. EGE BELGESEL FİLM GÜNLERİ'NDEN OLCAY'A SELAM VAR”
 • İZMİR “31. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ”NDE İKİNCİ GÜN
 • İZMİR’DE “TÜRKİYE’NİN İLK HALKLA İLİŞKİLER PROJESİ”
 • İZMİR’DE NEDEN OLAN “KİRLİLİK DEĞİL MEDCEZİR”
 • İZMİR, İSMET İNÖNÜ’DE “FARKLI” BİR SERGİ
 • İZMİR’DE "VİYANA ESİNTİLERİ"
 • İLK YARDIM HAYAT KURTARIR!
 • İLK YARDIM HAYAT KURTARIR !
 • İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERCÜMENT YILMAZ GENÇLERLE SOHBET ETTİ
 • İZMİR’DE “EGE CUMHURİYET ORMANI” FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞUYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE “BÜYÜK PATLAMA” ÜZERİNE SUNUM YAPILDI
 • İZMİR’DE ORGANİK TARIMCILAR BİRARAYA GELDİ
 • İZMİR’DE “KALKINMA DOĞRU PLANLAMA İLE OLUR "
 • İZMİR’DE ZEYTİNALANI’NDA SORUN YOK!
 • İZMİR’DE BİR BAŞKA OLUR HIDRELLEZ EĞLENCESİ
 • İZMİR’DE SERTİFİKALARINI OYUNCAK MÜZESİ’NDE ALDILAR…
 • SİTEMİZİN SAĞLIK DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ(Y.DOÇ.DR.AYŞE HİLAL BATI) KONTROLÜNDE HİZMETE AÇILMIŞTIR.
 • İZMİR’DE TEŞEKKÜR BELGESİ ANNE TARTAN’A…
 • İZMİR’DE AMATÖR KULÜPLERE DESTEK…
 • İZMİR’DE SINAV ÖNCESİ TİYATRO DOPİNGİ
 • POLİS ADLİYE MUHABİRLİĞİ POLİSTE BAŞLAR…
 • SUFİ YOLCULUĞUNDA YUNUS EMRE
 • “KANSER’İN TEDAVİSİ İÇİN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”
 • İZMİR'DE “YÜZÜ GÜLMEYEN KALMASIN”
 • KARİYER İÇİN MERKEZ BANKASI İYİ BİR TERCİH
 • İZMİR’DE EBELİK EĞİTİMİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI KONUŞULUYOR
 • İZMİR'DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’ E , YENİ BİR ÖĞRENCİ YURDU DAHA
 • FİNANS SEKTÖRÜNÜN İZMİR DAVETİ
 • İZMİR’DE “ANADOLU CADDESİ’NDE SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR”
 • İZMİR’DE “ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYORLAR”
 • EGE’DE "KEREMCEM RÜZGÂRI ESTİ"
 • YAMAN TÜZCET, YAZIP YÖNETTİĞİ ‘YAŞASIN DELİLER’ İLE İZMİR’DE…
 • İZMİR’DEN “ATA’YA YÜZ BİN MEKTUP”
 • DÜNYANIN EN ÜNLÜ KALP DOKTORLARI "İZMİR’DE"
 • ÖĞRENCİLER AZİZ BAŞKANI SEVİYOR
 • “ ASTIM KORKULACAK BİR HASTALIK DEĞİL!”
 • İZMİR’DE “GÜNCEL BİLGİLERLE UZAY TEKNOLOJİSİ”
 • NEDEN BİZDEN DE GOOGLE, FACEBOOK ÇIKMASIN?
 • ÖNCELİKLİ HEDEF MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 • İZMİR’DE “RUS BESTECİLERİ GECESİ” BEĞENİ TOPLADI
 • EGE’DE ŞENLİK ZAMANI BAŞLADI
 • EGE’DE "TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI"
 • ABD’DEN PROF. DR. SÖNMEZ İZMİRLİ KANSER ARAŞTIRMACILARIYLA BULUŞACAK
 • İZMİR’DE” CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜR POLİTİKALARI”
 • İZMİR’DE “MİNİK POLİSLER İŞ BAŞINDA”
 • İZMİR’DE “ EL EMEĞİ GÖZ NURU “
 • İZMİR’DE ADIM ADIM TARİH…
 • İZMİR’DE “ BANKACILARIN BULUŞMASI”
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN “KENTSEL DÖNÜŞÜM” UYARISI
 • İZMİR'DE "MELES DERESİ'NDE “7X24 MESAİ VAR"
 • İZMİR AASSM’DE “İNCESAZ” KONSERİ
 • İZMİR’DE “KENT TARİHİNE BÜYÜKŞEHİR KALKANI “
 • EGE EDEBİYAT TOPLULUĞU’NDAN GÖSTERİ
 • İZMİR’DE “ÖDENMEYECEK, ÖDEMİYORUZ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE “BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODEL VE DESEN TASARIMI SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “I. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ” DÜZENLENECEK
 • PSİKİYATRİST DOÇ. DR. İNCİ DOĞANER “KENDİNİZE SAHİP ÇIKIN KENDİNİZİ SEVİN”DEDİ
 • İZMİR YURTKUR’DA HER ŞEY ÖĞRENCİNİN MUTLULUĞU İÇİN…
 • İZMİR’DE İÇİNDEKİ YILDIZI ORTAYA ÇIKAR!
 • TÜRKİYE’DEKİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ KUŞADASI’NDA BULUŞTU
 • İZMİR’DE İZMİR ÜNİVERSİTELERİ ÇÖZÜM İÇİN MASADA
 • İZMİR’DE EĞLENCE MERKEZİNİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR…
 • İZMİR MEDYADA “İLK”LER VE “EN”LER KENTİ
 • İZMİR’DE İKİ TARİHİ YAPIYA KORUMA KALKANI…
 • İZMİR'DE “SİVİL TOPLUM ÖDÜLÜ” BAŞKAN KOCAOĞLU’NA
 • İZMİR'DE “TÜRK DOSTU BÜYÜKELÇİ”DEN VEDA ZİYARETİ
 • İZMİR'DE "ANNELERE ÖZEL"
 • İZMİR'DE 1 MAYIS’TA “YAVUZ BİNGÖL” COŞKUSU
 • İZMİR'DE ÇETİN EMEÇ “ÇİÇEK AÇACAK”
 • İZMİR'DEKİ EKSPRES YOLLAR TRAFİĞİ RAHATLATACAK
 • İZMİR'DE “ROMAN ATEŞİ” 5. KEZ YANACAK!
 • İZMİR’ İN SAĞLIKTA MARKA OLMUŞ TIP FAKÜLTESİNDEN "GELECEĞİN HEKİMLERİNE REÇETE EĞİTİMİ"
 • İZMİR'DE "BAŞKAN KOCAOĞLU EMEKÇİLERLE "
 • İZMİR’DE HEKİM ADAYLARI YORGUNLUK ATTI
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE “ANADOLU KADINLARI” GÖSTERİSİ SAHNELENECEK
 • İZMİR MÖTBE’DE “RUS BESTECİLER KONSERİ”
 • İZMİR KÜLTÜR SANAT EVİ’NDE RESİM SERGİSİ
 • İZMİR’DE “TIK” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’ NDE ŞARKI YARIŞMASI
 • İZMİR’DE “SIKIŞMA-HAPİSHANE” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR KÜLTÜR SANAT EVİ’NDE PANEL
 • İZMİR’DE “AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ” SERGİSİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR ADNAN SAYGUN’DA 3 GÜNDE 3 KONSER VERİLECEK
 • İZMİR' DE BİZ ADLARINI KOYDUK !
 • İZMİR'DE BAŞKANLAR FUAR TURU YAPTI
 • İZMİR'DE SIRA "İKİÇEŞMELİK’TE"
 • İZMİR’DE “ DÜNYA DANS GÜNÜNDE SOKAKLAR TAŞTI”
 • İZMİR’DE “E-BELEDİYE” DEVRİMİ OLDU!
 • BÖBREKTE TAŞA NEDEN OLAN GIDALAR
 • 2010 YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) SONUÇLARI AÇIKLANDI
 • İZMİR’DE “ŞİİR MÜZİKLE BULUŞTU”
 • İZMİR, KONAK’TA EL SANATLARI MARKALAŞIYOR.
 • İZMİR’DE “KEŞFEDİLMEMİŞ TOPRAKLAR” KEŞFEDİLDİ
 • İZMİR’DE “SUNAY AKIN’ A İLGİ BÜYÜKTÜ”
 • KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR YAŞAMIN İÇİNDE “ŞEHİR ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ DAHA ÖNEMLİ”
 • EN BÜYÜK KÜLTÜREL DEĞERİMİZ “MİSAFİRPERVERLİĞİMİZ”
 • İZMİR’DE “EVRENİN SIRLARI MASAYA YATIRILDI”
 • İZMİR'DE “KARDEŞ AİLE”YE HOLLANDALI İLGİSİ
 • İZMİR'DE “EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ” YENİ BİNASINDA
 • İZMİR BASINI “BASIN MÜZESİ” İÇİN TEK YÜREK OLDU
 • EGE’ DE “POP MÜZİK YARIŞMASI” YAPILDI
 • “DONSUZ GECELER SAYIN SEYİRCİLER” NİHAYET KİTAP OLDU
 • İZMİR’DEKİ SERGİSİNDEKİ ESERLERİNDE HURDA VE ATIK VAR…
 • AĞIZ VE DİŞ BAKIMI ALIŞKANLIĞI ÇOCUK YAŞTA KAZANILMALI
 • İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE 100 OKULA 10 MİLYON TL
 • İZMİR'DE "“İLK PASTA” MUTLULUĞU"
 • İZMİR'DE "ZEYTİNLİK HEMZEMİN GEÇİDİ TRAFİĞE KAPATILIYOR"
 • İZMİR'DE İŞÇİ FİLMLERİ, ULUSLARARASI FESTİVALDE BULUŞUYOR
 • İZMİR’ DE ERTUĞRUL ÖZKÖK EGELİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK
 • DÜNYA DİLEK GÜNÜ İLK KEZ KUTLANIYOR
 • IZMIR’DE “ALI EKBER ÇIÇEK TÜRKÜLERLE ANILDI”
 • İZMİR’DE “ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ” BULUŞMASI
 • İZMİR’DE “SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN ÖNEMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE DOÇ DR. İNCİ DOĞANER’DEN KONFERANS
 • İZMİR’DE “BELGESEL FOTOĞRAF” MASAYA YATIRILACAK
 • İZMİR’DE “KAZILARIMIZI TANIYALIM” ADLI KONFERANSI VERİLECEK
 • İZMİR’DE “ANTAKYA’DAN İZLENİMLER” ANLATILACAK
 • ERTUĞRUL ÖZKÖK EGE’DE
 • İZMİR’İN “GÖZÜ KULAĞI” OLACAK YATIRIM HİZMETE GİRDİ
 • PROF. DR. BENGİSU;“YARATICI OLMANIN ÖN KOŞULU ZEKİ OLMAK DEĞİLDİR”
 • İZMİR’DE TANINMIŞ SANATÇILARI SİNEMA VE SANATI KONUŞTU
 • İZMİR’DE USTAYA SAYGININ KONUĞU:MUZAFFER İZGÜ
 • İZMİR’DE MARKETLERDEN ALINAN ŞARAPLARA DİKKAT !
 • İZMİR’DE ‘DÜĞÜN ŞARKISI’ ÇALDI…
 • İZMİR'DE "OYUNCAK MÜZESİ ZİYARETÇİ REKORU KIRDI"
 • İZMİR’DE “ MÜJDAT GEZEN İLE FESTİVALDE KAHKAHA DOLU GÜN
 • İZMİR' İN JEOTERMAL’DE YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ
 • İZMİR' İN SANATA DOYDUĞU GÜN
 • İZMİR’DE 7’DEN 70’E BİLİM HAFTASI
 • İZMİR’DE MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NDEN KONFERANS
 • İZMİR’DE “SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN ÖNEMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR' İN KIYILARI GÜZELLEŞİYOR
 • İZMİR'DE "USTA'YA SAYGI"
 • İZMİR'DE ARTIK "HASTANEDE BEKLERKEN HİÇ SIKILMAYACAKLAR"
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’DEN "1 MAYIS KONSERİ "
 • İZMİR’DE MİNİKLERE TARİHİ MİRASI KORUMA BİLİNCİ…
 • ŞAİR MEHMET AVCI' DAN OKUMA ÜZERİNE BİR YAZI
 • İZMİR’DE TENİSE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
 • İZMİR’DE YAVAŞ ŞEHİR SEFERİHİSAR’A EGELİ GENÇLERDEN BİSİKLET TURU
 • BİLİM HAYATI USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ GİBİDİR
 • AŞIDAN KORKMAYALIM, BİLİNÇLENELİM
 • MÜJDAT GEZEN BUGÜN EGE’DE
 • İZMİR’DE “EGE’DE TENİS TURNUVASI” VAR
 • İZMİR’DE EGE MESLEK’TE BUGÜN SERGİ AÇILIŞI VAR
 • İZMİR’DE BEDİA AKARTÜRK EGE’YE KONUK OLACAK
 • İZMİR'DE BAŞKAN KOCAOĞLU’NUN KEMALPAŞA MESAİSİ
 • İZMİR' DE KALE’DEN “YENİ SUR MÜJDESİ” GELDİ
 • İZMİR'DE “BÜYÜK ÇEVRE HAREKETİ” SÜRÜYOR
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’İN “YILDIZI” PARLIYOR
 • İZMİR'DE "KARDEŞLİK GÜZEL ŞEY"
 • İZMİR'DE "SENFONİ’DEN MÜZİKLİ MASAL ”
 • İZMİR'DE “USTA-ÇIRAK ORKESTRASI” İZLEYENLER TARAFINDAN ÇOK BEĞENİLDİ"
 • İZMİR'DE "RESSAM HEMŞİRELERİMİZ"
 • İZMİR'DE "GAZİEMİR SEMT GARAJI, TEMMUZ SONUNDA BİTİYOR "
 • İZMİR’DE “ KONAK İLÇESİ 50 ÜLKEDEN UZMANA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”
 • DENİZLERİMİZDEKİ “YANLIŞ AVLANMA YAŞAMI TEHDİT EDİYOR”
 • İZMİR’DE “SEN İSTE, ANNELER GERÇEKLEŞTİRSİN”
 • İZMİR’DE “TÜRK DÜNYASI KONGRESİ 337 TEBLİĞLE SONA ERDİ”
 • İZMİR’DE “SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİ”
 • İZMİR’DE “SÜRÜCÜLÜ VE YAKITLI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALESİ”
 • İZMİR'DE BECAİŞ HAKKINDA BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY BURADA
 • İZMİR'DE "ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURUL RAPORLARI İLE İLGİLİ TOPLANTI"
 • İZMİR'DE “SAZLI-SÖZLÜ” DEVİR TESLİM
 • İZMİR'DE " BAŞKAN KOCAOĞLU, İRANLI VE AZERİ KONUKLARINI AĞIRLADI "
 • SPOR HEKİMLİĞİ GÜNLERİ- III
 • SPOR HEKİMLİĞİ GÜNLERİ- III "Koroner Kalp Hastalıklarının Önlenmesi ve Tedavisi"
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "AMİLOİDOZLAR" KONULU TOPLANTISI
 • İZMİR " KARABAĞLAR'DA SU KESİNTİSİ"
 • İZMİR “TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN DUYGULARI BU SERGİDE”
 • İZMİR’DE " MİNİK BAŞKAN ANKETLER YAPTIRIP ÖYLE GELDi"
 • İZMİR’DE “HASTA ÇOCUKLAR 23 NİSAN’I KUTLADI”
 • İZMİR’DE “EGE ÜNİVERSİTELİ GENÇLER GÜNEŞİN KENTİNE YÜRÜYOR”
 • İZMİR'DE JAPON ÇOCUKLAR BAYRAKLI BELEDİYESİ'NİN KONUĞU OLDU
 • İZMİR’DE “FOTOĞRAFLARLA AZERBAYCAN’ DA ERMENİ MEZALİMİ” KONULU SERGİ AÇILDI
 • İZMİR’DE BAŞKAN TARTAN, GENÇLERDEN PROJE BEKLİYOR
 • İZMİR'DE BAYANLAR DÜNYA BOCCE (VOLO) ŞAMPİYONASI YAPILACAK
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’E “ÇİFTE” ÖDÜL VERİLDİ
 • İZMİR'DE BAŞKANLAR KARŞIYAKA’DA BULUŞTU
 • İZMİR' DE "E.Ü. HASTANE-EVKA 3 METROSU’NA" 5 TEKLİF GELDİ
 • BAŞKAN KOCAOĞU “KİMSE EMEĞE KARŞI BAKIŞIMIZI TEST ETMEYE KALKMASIN” DİYE KONUŞTU
 • 23 NİSAN ONLARIN DA İKİNCİ BAYRAMI OLSUN !...
 • İZMİR’DE AIESEC’TEN LİSELİLERE EĞİTİM
 • DENİZLER GELECEĞİMİZDİR!
 • İZMİR’DE GENÇLERDEN MİNİKLERE 23 NİSAN SÜRPRİZİ
 • “TÜRKİYE HAKLILIĞINI GÖSTERMEK İÇİN DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMELİ”
 • İZMİR’DE SİNEMANIN GELİŞİMİ ANLATILDI
 • İZMİR’DE “TARİH EĞİTİMİ ÜZERİNE” ADLI SEMİNER
 • İZMİR’DE GENÇLER “GÖKBİLİM ÖĞRENCİ ŞÖLENİ”YLE EVRENİ TANIYACAK
 • İZMİR’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YOLCULUK YAPILDI
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE TİRE VE SEFERİHİSAR BELEDİYELERİYLE PROTOKOL İMZALANACAK
 • İZMİR UZUNDERE’DE " ANAHTAR SEVİNCİ "
 • İZMİR'DE "BAROK GÜNLERİ " BAŞLIYOR
 • İZMİR’İN GÖBEĞİNDE “KORKU TÜNELİ”
 • İZMİR'DE EGE CUMHURİYET ORMANI
 • İZMİR’DE “BİR TENOR ARANIYOR” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE TENİS TURNUVASI
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE İMZA TÖRENİ
 • İZMİR’DE “1. TİRE SEMPOZYUMU” İMZA TÖRENİ
 • İZMİR’İ "İNEKLER BASACAK"
 • İZMİR'DE KIRILMA NOKTASI "İNCİRALTI"
 • TÜRKİYE’NİN EN KISA SÜREDE SONUÇLANAN SÖZLEŞMESİ İZMİR'DE GERÇEKLEŞTİ
 • İZMİR’DE SENEDE BİR GÜN
 • İZMİR’DEKİ KONGRE TÜRK DÜNYASI’NI DAHA DA YAKINLAŞTIRDI
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’DEN "ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYESİ "
 • İZMİR' DE "SANATA VE SANATÇIYA DESTEK"
 • İZMİR' DE İHALELERİN LİSTESİ
 • İZMİR’İN GÜREŞÇİ KIZLARI ŞAMPİYONLUĞA ABONE OLDU
 • “TÜRKİYE’DE SANATÇILAR YANLIŞ GİYDİRİLİYOR”
 • İZMİR’DE II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ GENİŞ BİR KATILIMLA ÇEŞME’DE BAŞLADI
 • EGE' DE UNUTULMAZ ANLAR
 • İZMİR'DE KAZIDIKÇA TARİH ÇIKIYOR .
 • İZMİR'DE ÇAMLI KÖYÜ KESİNTİSİZ SUYA KAVUŞUYOR .
 • İZMİR'DE DOĞAL YAŞAM PARKI’NDA BAHAR KEYFİ
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’İN 21. SALON GURURU
 • İZMİR'DE TEMİZ BİR KÖRFEZ İÇİN
 • TÜRKİYE' NİN HAVASINI DEĞİŞTİREN İZMİR FUARIMIZ
 • İZMİR’DEN DÜNYAYA BARIŞ MESAJLARI VERİLDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN " ESHOT VE İZSU" FAALİYETLERİNE ONAY
 • İZMİR' DE ADNAN SAYGUN’NDA BİR İLK DAHA
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’DEN GAZİEMİR’E 2.4 MİLYON LİRALIK KANAL YATIRIMI
 • İZMİR'DE KAYIP EŞYA BÜROLARI VE ADRESLERİ
 • İZMİR’DE ZABITA MEMURLARINA DEMİR ÇUBUKLA SALDIRI
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDAKİ LEMURLAR, İLK DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİ
 • İZMİR’DE İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİNDEN KÖRFEZ’DE SEYR-Ü SEFER SERGİSİ
 • MEDYADA MUTLULUK VERİCİ BİR GELİŞME
 • İZMİR’DE CHP İL VE İLÇE YÖNETİMİNDEN TARTAN’A SICAK ZİYARET
 • İZMİR’DE BİRGİLİ KURSİYERLERE TANITIM GEZİSİ
 • İZMİR'DE "DOĞAL YAŞAM’DA" ŞENLİK VAR
 • İZMİR'DE RESSAM ÖĞRETMENİN SERGİSİ AASSM’DE
 • İZMİR’DE TÜRKİYE AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI DÜZENLENECEK
 • İZMİR'DE USTALARLA ÇIRAKLAR BU KONSERDE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE PROF. DR. KURYEL, BİLİM FELSEFESİNE BAKIŞINI ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI
 • İZMİR’DE MİMAR NAFİ ÇİL RESİMLERİYLE SANATSEVERLERİ SELAMLADI
 • İZMİR'DE YENİ "UKOME KARARI"
 • İZMİR'DE BU TESİS “PARMAK ISIRTACAK ”
 • İZMİR'DE BİTAM'DAN "AMELİYATHANEDEN CANLI YAYIN YAPILICAK"
 • İZMİR'DE "İSİMLERİNİ SİZ KOYUN"
 • İZMİR'DE KUTLU DOĞUM HAFTASI BAŞLADI
 • İZMİR’DE 45 YIL SONRA SOKAĞA ÇIKABİLDİ
 • İZMİR’DE 8 YAŞINA İKİ SERGİ SIĞDIRDI
 • İZMİR’DE ENGELLİ ÇOCUKLARA ÖZEL, DERSİMİZ: ATATÜRK
 • İZMİR’DE KURTULUŞ SAVAŞINDA TBMM’NİN ÖNEMİ ANLATILDI
 • İZMİR’DE “TÜRKİYE’NİN SU POLİTİKASI VE İZMİR İÇİN DEĞERLENDİRMELER” MASAYA YATIRILACAK
 • İZMİR’DE EGESEM’DE “AUTEUR ELEŞTİRİSİ VE FİLM” ADLI KONFERANS
 • İZMİR’DE “TÜRSEL ELEŞTİRİ VE FİLM” KONUSU İRDELENECEK
 • İZMİR’DE “STRATEJİ GÜNLERİ 2010” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “AŞI SEMPOZYUMU” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE EBİLTEM’DEN “BİLİM HAFTASI-2” ETKİNLİĞİ
 • İZMİR’DE EGESEM’DEN “KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ ”DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE AKM’DE HEYKEL SERGİSİ
 • İZMİR’DE 55. YIL ONURUNA “KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ”
 • İZMİR’DE “MAHZUNİ ŞERİF’İ ANMA GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “İKTİSAT TARİHÇİSİ GÖZÜYLE KÜRESEL KRİZ” TARTIŞILACAK
 • İZMİR’DE EGE CUMHURİYET ORMANI’NA İLK FİDAN DİKENLERE PLAKET VERİLECEK
 • İZMİR’DE “HUKUK, SİYASET VE TARIM ÜZERİNE” ADLI SÖYLEŞİ
 • İZMİR’DE EGE KAMPUS ANAOKULU’NDA ŞENLİK
 • İZMİR’DE ENSTİTÜLERİN MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİR’DE TOPRAK SU VE ATEŞİN DANSI
 • İZMİR’DE "UĞURLU EVİM" PROJESİ BAŞLIYOR
 • İZMİR'DE “BUZ” GİBİ YATIRIM
 • İZMİR'DE ÇİNLİ GAZETECİLER, İZMİR STANDINI ÇOK BEĞENDİ
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NDE “DÖRDÜNCÜ KUVVET MEDYA” SEMİNERİ YAPILACAK
 • İZMİR’DE “AYAK BACAK FABRİKASI” ADLI TİYATRO OYUNU
 • İZMİR’DE “KARANLIKTA KABARE” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE KAZILARIMIZ HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK
 • İZMİR’DE “İKTİSAT TARİHÇİSİ GÖZÜYLE KÜRESEL KRİZ” TARTIŞILACAK
 • İZMİR’DE PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI 15. KİTAP FUARI’NDA
 • İZMİR’DE EGE TIP’TA 23 NİSAN KUTLAMASI
 • İZMİR’DE EGE CUMHURİYET ORMANI’NA İLK FİDAN DİKENLERE PLAKET VERİLECEK
 • İZMİR’DE “HUKUK, SİYASET VE TARIM ÜZERİNE” ADLI SÖYLEŞİ
 • İZMİR’DE KARŞIYAKA BELEDİYESİ TARİHİ GEÇMİŞ 3 KAMYON MISIR ÇEREZİNE EL KOYDU
 • İZMİR'DE KENT ESTETİĞİNE DAİR NE VARSA BURADA
 • İZMİR'DE MEZBAHA HİZMETLERİ
 • İZMİR' DE VETERİNERLİK HİZMETLERİ
 • İZMİR'DE BÜYÜK KANAL’DA BÜYÜK TEMİZLİK YAPILIYOR
 • ANADOLU TARİHİNİN ÖNEMLİ DURAĞI; ASURLAR
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİNDEN ÇÖP TOPLAMAYA SAAT AYARI
 • İZMİR’ E ÇAĞDAŞ SPOR MERKEZLERİ GELİYOR
 • İZMİR KONAK’TA KARADENİZ RÜZGARI ESİYOR
 • MÜZE VE ÖREN YERLERİ GEÇ KAPANACAK
 • İZMİRDE BİLGE GÖKSEL'İN SERGİSİ İZMİR SANAT'TA
 • İZMİR'DE BÜYÜK KANAL’DA BÜYÜK TEMİZLİK
 • İZMİR' DE “YAZLIK SİNEMA” NOSTALJİSİ REKORA KOŞACAK
 • İZMİR'DE BAŞKANLIKKUPASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
 • İZMİR'DE İNTERNET HAFTASI BAŞLADI
 • İZMİR’DE SON DURAK OTOGAR
 • İZMİR’DE DÜNYANIN EN ÜNLÜ ONKOLOJİ UZMANI YORULMAZOĞLU UYARDI!
 • İZMİR'DE YAŞLILARIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZ
 • İZMİR'DE KENT EKMEK’TE BÜFE SAYISI 70’E ÇIKIYOR
 • TCK KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA “BİSİKLET”
 • İZMİR'DE MESLEK ODALARI VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
 • İZMİR’DE “DÜNYANIN EN BÜYÜK ANTİK AGORASI”
 • İZMİR'DE ADNAN SAYGUN’DA "MÜZİK DOLU GÜNLER"
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR, KÖRFEZ’DE “DİP TEMİZLİĞİNE” BAŞLADI
 • İZMİR'DE BİR KURSA KATILDILAR, DÜNYALARI DEĞİŞTİ
 • İZMİR’DE BAYRAKLI BELEDİYESİ'NDEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE BÜYÜK DESTEK
 • İZMİR KARŞIYAKA'DA GEZİCİ SAĞLIK TARAMASI YAPILDI
 • İZMİR'DE "YGS" HEYECANI SONA ERDİ
 • İZMİR İLİ KÖY MAHALLE VE MUHTAR LİSTELERİ
 • İZMİR’DE “2. İZMİR TURİZM ÖDÜLLERİ”
 • İZMİR'DE BAŞKAN KOCAOĞLU’NDAN HAFTA SONU MESAİSİ
 • İZMİR'DE “ANAHTAR TESLİMİ” BAŞLIYOR
 • İZMİR'İ UÇURACAK PROJE "LİMAN ARKASI”
 • İZMİR'DE SU ARIZALARI YÜZDE 6 DÜŞTÜ
 • İZMİR'DE "KENT ORKESTRASI" YİNE COŞTURACAK
 • İZMİR'DE ADNAN SAYGUN’DA "CAZ DOLU SAATLER"
 • İZMİR'DE BİSİKLET SPORU DENİLİNCE İLK AKLA GELEN İSİM (EBİT)
 • İZMİR'DE KÜTÜPHANE REHBERİ
 • İZMİR’DE BAYRAKLI, ÜÇÜNCÜ EN TEMİZ SOKAĞI SEÇMİŞ OLDU
 • “OKSİJENSİZ YAŞAYAN” CANLI BULUNDU
 • YUNANİSTAN, “AB VE IMF'DEN YARDIM TALEP ETMEDİ
 • GIDA AMBALAJINDAKİ KİMYASALLAR "ERKEN ERGENLİK SEBEBİ" OLDUĞU BELİRLENDİ.
 • İZMİR’DE TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI'NDA PAZAR KEYFİNE NE DERSİNİZ?
 • İZMİR’DE “REKLAMCILIK SEKTÖRÜ” BU KONGREDE BULUŞTU
 • İZMİR’DE OKULLAR "ÇİÇEK AÇTI"
 • İZMİR KONAK’TA DEPREM DUYARLILIĞI
 • İZMİR’DE ERASMUS BAHAR TOPLANTISI’NA KATILAN KONUKLAR KONSERLE YORGUNLUK ATTI
 • EGE’DE FEN FAKÜLTESİ’NDEN TİYATRO OYUNU
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE TABİAT TARİHİ KONFERANSI VERİLECEK
 • İZMİR’DE PROF. DR. BENO KURYEL’DEN KONFERANS
 • İZMİR’DE “İKTİSAT TARİHÇİSİ GÖZÜYLE KÜRESEL KRİZ” TARTIŞILACAK
 • İZMİR'DE “UMUT” TAŞIYACAKLAR
 • İZMİR'DE “İZMİR YANGINI” TARTIŞMASINI BÜYÜKŞEHİR NOKTAYI KOYACAK
 • İZMİR'DE GERÇEK BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
 • İZMİR’DE TOPLU ULAŞIMA “SINAV TAKVİYESİ” YAPILDI
 • İZMİR'DE KENTSEL YOKSULLUKLA MÜCADELE İÇİN, EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR
 • İZMİR ÜNİVERSİTELERİ
 • İZMİR’DE YUNAN HEYKEL VE VAZOLARI EGELİ SANATÇILARI ETKİLEDİ
 • İZMİR’DE TURİZMİNİN ÇIKIŞ NOKTASI “EKOTURİZM”
 • İZMİR’DE YENİ SEVGİ YOLU…
 • İZMİR’DE ERASMUS BAHAR TOPLANTISI İNTERNETTEN CANLI YAYINLANACAK
 • İZMİR'DE "TRENLER" DENEME SEFERİNDE
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’DEN 150 TEKERLEKLİ SANDALYE DAHA
 • İZMİR'DE ÖĞRENCİLERİN “İDOLÜ” OLDU
 • İZMİR'DE DOĞAL YAŞAM,DOĞAL HEYECAN
 • İZMİR’DE MOBİLYA SEKTÖRÜ BULUŞTU
 • TÜRKİYE"MİZDE “İYİ Kİ VARSINIZ”
 • İZMİR'DE "AYAKTA ALKIŞLANDILAR"
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE "AVUKATLAR HAFTASI"
 • İZMİR'DE BU “BEŞLİYİ” KAÇIRMAYIN
 • İZMİR’DE AYNI YER AYNI KAZA
 • İZMİR’DE GENÇLER SATRANCIN EN İYİSİ OLABİLMEK İÇİN YARIŞIYOR
 • İZMİR’DE “TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ” TARTIŞILACAK
 • İZMİR’DE “GEZİLERDEN” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE İLK KAYNAK REKTÖRDEN
 • İZMİR KONAK’TA HEDEF: SORUNSUZ OKULLAR
 • İZMİR’DE BİRİNCİLİK KONAK BELEDİYESİ’NİN
 • İZMİR’DE U14’E BAŞARI PRİMİ…
 • İZMİR E.Ü. KONSERVATUARDA ULUSLARARASI DEV BULUŞMA
 • İZMİR’DE AŞI SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’DEN SEMİNER
 • İZMİR’DE EBİLTEM’DEN “BİLİM HAFTASI-2” ETKİNLİĞİ
 • İZMİR’DE EGESEM’DEN “KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ ”
 • İZMİR’DE AKM’DE HEYKEL SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE NAFİ ÇİL’DEN “RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE EGESEM’DEN “KURUMSAL İLETİŞİM EĞİTİMİ”
 • İZMİR’DE AKM’DE DAHİLİ TIP GÜNLERİ KONGRESİ
 • İZMİR’DE 55. YIL ONURUNA “KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ”
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE TABİAT TARİHİ KONFERANSI
 • İZMİR’DE “GEZİLERDEN” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUAR’DAN ULUSLARARASI SEMPOZYUM
 • İZMİR’DE “MAHZUNİ ŞERİF’İ ANMA GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE "SUALTI SEMİNERLERİ"
 • İZMİR’DE “OYUN NASIL OYNANMALI” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE FEN FAKÜLTESİ’NDEN TİYATRO OYUNU
 • İZMİR’DE “TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ” TARTIŞILACAK
 • POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ GÜNÜ
 • İZMİR'DE BU PROJELERDE “HAYAT” VAR
 • İZMİR'DE " İZMİR ODA ORKESTRASI" AASSM’DE
 • İZMİR'DE STRES ATTILAR
 • İZMİR'DE “HAİTİ DEPREMİ” FOTOĞRAFLARI ÇETİN EMEÇ’TE
 • İZMİR'DE AVUKATLARA BAŞKAN KUTLAMASI
 • İZMİR'DE BERGAMA FOTOGRAF GÜNLERİ PROĞRAMI
 • İZMİR’DE İLETİŞİMCİLER ÖDÜLE DOYMUYOR
 • İZMİR’DE EMYO’NUN GELİNLİK PROJESİNİN KAPANIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEGV) 15.YILINI KOKTEYL İLE KUTLADI
 • İZMİR' DE AVUKATLARA BAŞKAN KUTLAMASI
 • İZMİR' DE İZSU, SADECE YAĞMUR SUYU İÇİN 15 MİLYON TL HARCAYACAK
 • İZMİR'DE ÖĞRENDİKLERİNİ ÖĞRETTİLER
 • İZMİR'DE GÜLTEPE VE TORBALI’YA “KÜLTÜR MERKEZİ” MÜJDESİ
 • İZMİR'DE OPERA BİNASI İZMİR’E ÇOK YAKIŞACAK
 • İZMİR SEFERİHİSAR’A “BÜYÜK” DESTEK
 • İZMİR KENT REHBERİMİZ
 • İZMİR’ DE “EGE CUMHURİYET ORMANI’NA” HER ÖĞRENCİYE BİR FİDAN
 • İZMİR’DE “EKİN” 20 ADETA BÜYÜLEDİ
 • İZMİR’ DE “AĞACA HAYAT VEREN ELLER, ESERLERİNİ SERGİLEDİ”
 • EVDE HAYVAN BESLEMEK DESTEKLENMELİ
 • İZMİR' DE BÜYÜK KANAL’A “İKİNCİ HAT” GELİYOR
 • İZMİR' DE ÇAMKESE TIRTILIYLA MÜCADELEDE YENİ UMUT:“ÇAMBAŞTANKARASI”
 • İZMİR' DE POTADA ÖNEMLİ VİRAJ
 • İZMİR’ DE HER YÖNÜYLE “ORGANİK TARIM” ANLATILACAK
 • İZMİR’ DE EMYO’DA 3 AÇILIŞ BİRDEN
 • İZMİR’ DE AŞI SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE MÜZİK SEMPOZYUMU
 • İZMİR’ DE GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’DEN SEMİNER
 • İZMİR’ DE EBİLTEM’DEN “BİLİM HAFTASI-2” ETKİNLİĞİ
 • İZMİR MENEMEN’DE ' ÇEVRE BAYRAMI '
 • İZMİR’ DE 'ORGANİK FUAR' ÇOK YAKIŞACAK
 • İZMİR’DE İŞTE TAHTALI GERÇEĞİ
 • İZMİR’DE "BİR DİLEK TUTTULAR"
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN 'PETKİM ÖVGÜSÜ'
 • İZMİR’DE ULAŞIMA “AÇIK ÖĞRETİM” AYARI
 • İZMİR’DE “ORTADOĞU TARİHİN HER DÖNEMİNDE DÜNYA’NIN EN HAREKETLİ BÖLGESİYDİ”
 • İZMİR’DE DÜNDEN BUGÜNE TÜRK SANATI
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’İN 10 MİLYONLUK ARITMASINI ÇEVRE BAKANI EROĞLU AÇACAK
 • İZMİR'DE İDİL BİRET, CHOPİN ANISINA ÇALACAK
 • İZMİR İMBATINDA ŞİİR SOLUMAK KADAR GÜZEL BİRŞEY OLMAZ
 • İZMİR'DE "KONSOLOSLUK VE FAHRİ KONSOLOSLUKLAR"
 • İZMİR'DE EVLİLİK İŞLEMLERİ NASIL OLUR?
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOMİSYON ÜYELERİ VE GÖREVLERİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • İZMİR UZUNDERE’DE HAREKET BAŞLADI
 • İZMİR’DE BALIKLARIN YAŞAM SÜRELERİNİ ARTTIRDILAR
 • İZMİR’E “MERET” ÖDÜLLE DÖNDÜ
 • İZMİR’DE EGESEM’DEN ÜCRETSİZ EĞİTİM ŞANSI
 • İZMİR’DE “HAYDİ” PROJESİ İLE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR
 • “OBAMA YÖNETİMİNİN 1. YILINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE DIŞ POLİTİKASI”
 • İZMİR' DE AĞABEYLERİNİ ARATMAYACAKLAR
 • İZMİR'DE HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER
 • İZMİR’DEN YİNE BİR İLK DAHA
 • İZMİR’DE HER YÖNÜYLE “ORGANİK TARIM” ANLATILACAK.
 • İZMİR’DE “SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE İZMİR” KONULU KONFERANS
 • İZMİR'DE AKURGAL HOCA’YA VEFA
 • İZMİR' DE "KÜTÜPHANE HAFTASI ÖZEL KONSERİ "
 • İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR’DEN ALTINDAĞ’A KÜLTÜR MERKEZİ
 • İZMİR' DE MEZARLIKLARDA YEŞİL SEFERBERLİĞİ
 • İZMİR'DE BOSNA İÇİN BULUŞTULAR
 • İZMİR'DE BAŞKAN KOCAOĞLU: “POLEMİK YOK, İŞ VAR!” DİYE KONUŞTU
 • İZMİR’DE “KAHKAHA FABRİKASI”
 • İZMİR’DE “ ECZACILARIN GELECEĞİ”
 • İZMİR’E “140 BİN KİŞİLİK” 2 ARITMA DAHA YAPILICAK
 • CUMHURBAŞKANI,“İZMİR’İN KIZIL ELMAYA İHTİYACI VAR” DEDİ, BAŞKAN KOCAOĞLU “İNCİRALTI’NI” GÖSTERDİ
 • İZMİR'DE "29 MART 2009-29 MART 2010’DA NELER OLDU?
 • İZMİR’ DE PROF. DR. AHMET MUSOĞLU VE YRD. DOÇ. DR. EREN AKÇİÇEK EMEKLİLİĞE UĞURLANDI
 • JAPONYA' NIN FUJİYAMA DAĞI’NA İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İN BAYRAĞINI DİKECEKLER
 • İZMİR'E "MISIRLILAR" İZSU İÇİN GELDİ
 • İZMİR'DE “SIRA DIŞI” BİR GÜN
 • İZMİR^DE " RENKLERİN DİLİ "
 • İZMİR’DE “ÖRGÜTLERARASI İLETİŞİM” SEMİNERİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR'DE KARMA SLAYT GÖSTERİSİ
 • "İZMİR İMBATINDA ŞİİR SOLUMAK" PANELİ
 • İZMİR'DE 28. İZMİR TİYATRO GÜNLERİ
 • İZMİR'DE 46. KÜTÜPHANE HAFTASI ÖZEL KONSERİ
 • İZMİR'DE "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI "YAPILACAKTIR
 • BAŞKAN, İZMİR TİYATRO GÜNLERİNDE KONUŞTU
 • İZMİR' DE İZSU, 30 YILLIK BORU HATLARINI YENİLİYOR
 • İZMİR İLİ MENDERESİ iLÇESİ SANAL TUR
 • İZMİR' DE BAŞKAN’DAN MERMERCİLERE FUAR TEŞEKKÜRÜ
 • İZMİR' DE “1000 ÖNDER AİLE"
 • KÜTÜPHANE HAFTASI
 • İZMİR'İN BÜYÜK PROJELERİ CANNES’DE TANITILDI
 • YOĞURT TÜKETİMİNDE DÜNYADA BİRİNCİYİZ
 • İZMİR’DE ENGELLİ ÇOCUKLAR, ÇANAKKALE DESTANI’NI MUHTEŞEM BİR ŞEKİLDE SERGİLEDİLER
 • “EVET” İNİZİ BULUN!
 • İZMİR'DE "2010 JAPON YILI"NA EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN ANLAMLI KATKI
 • İZMİR'DE EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YILMAZ SON BİR YILLIK İCRAATINI ANLATTI
 • BAŞKAN,EFEMÇUKURU İÇİN “ÖNCE BİLİM” DEDİ
 • İZMİR'İN PROJELERİ CANNES’DE TANITILDI
 • İZMİR'DE CENNETÇEŞME HATIRASI
 • ÖZGÜRLÜKSÜZ BASIN OLMAZ AMA BU ÖZGÜRLÜK DE SINIRSIZ DEĞİLDİR
 • İZMİR'DE KENARDA KALMIŞ BİR MERKEZ: KADİFEKALE
 • “GÜVENİ SARSAN GAZETECİ” HABER KAYNAĞINI KURUTUR
 • İZMİR’ DE TÜRKİYE’DEKİ HAYVANCILIK SORUNLARI KONULU PANEL
 • İZMİR’DE “ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ ” MASAYA YATIRILACAK
 • ÇANAKKALE SAVAŞLARI BİTMEYEN BİR DESTANIMIZDIR
 • MARUFLU; “İZMİR KENDİNE ÖZGÜ TARİHİ OLAN BİR KENT”
 • TÜRKİYE’DE “AİLE İÇİ ŞİDDET” GİZLİ KALIYOR
 • İZMİR'DE MERMERİN DÜNYA ÇAPINDAKİ BULUŞMA YERİ
 • İZMİR’DE “2012 LONDRA OLİMPİYATLARI” İÇİN MADALYA UMUTLARIMIZ
 • İZMİR'DE SANAT İLE KURULAN “DOSTLUK KÖPRÜSÜ”
 • İZMİR' DE İLK KONSER HEYECANI BAŞLADI
 • İZMİR’DE GÖNÜLLÜLER MORAL DEPOLADILAR
 • İZMİR’DE BÜYÜK SEMPOZYUM
 • İZMİR’DE KAÇIRMAYIN “SINAV KAYGISI” İLE SAVAŞMANIN YOLLARI ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “PETER PAN ÇOCUK MÜZİKALİ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ İLE KUMAMOTO ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ
 • İZMİR’ DE EGE TIP’TA EMEKLİLİK TÖRENİ
 • BAŞARI İÇİN HEYECAN GEREKİYOR
 • İZMİR’DE “KARİYER ZİRVESİ” ÖĞRENCİLERİ VE SEKTÖRÜ BULUŞTURUYOR
 • İZMİR’DE DERSİMİZ MEDYA
 • YAŞLILIKTA BESLENMEYE ÖZEL ÖNEM VERİLMELİ
 • İZMİR’DE “AŞK”I BİRDE BÖYLE OKUYUN
 • “ÇAM KESE KURDUNUN TAHRİBATI ÖNLENMEZSE, ORMAN YANGINLARININ DA ÖNEMİ KALMAYACAK”
 • İZMİR’DE “KIRILGAN YAŞLI” SEMPOZYUMU
 • İZMİR'DE TİYATRO ŞÖLENİ
 • İZMİR'DE İLK KONSER HEYECANI
 • İZMİR'DE HEDEF BÜYÜK
 • İZMİR'DE İZSU “ONLİNE” OLDU
 • İZMİR’DE USTA’DAN BASINLA İLİŞKİLER DERSİ
 • İZMİR’DE REKTÖR PROF. DR. YILMAZ BİR YILLIK İCRAATINI ANLATACAK
 • İZMİR’DE BİLGÜL BAŞARIR’IN 50. SANAT YILINDA SERAMİK VE CAM SERGİSİ BUGÜN…
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KURULDU
 • ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN DETAYLAR BU SERGİDE
 • İZMİR’DE TEKSTİL MEZUNLARI SANAYİCİLERLE BULUŞACAK
 • ÇOK ZOR AMA ZEVKLİ BİR İŞ: BELGESEL
 • İZMİR’DE SERAMİĞİN IŞIĞI EGE’DE
 • KÜRESEL ISINMANIN YAPTIKLARI 3 GÜNLÜK SOĞUK MEYVE ÜMİDİNİ YOK ETTİ
 • İZMİR’DE “BİRİKİMİ HAREKETE GEÇİRMEK” TOPLANTISI
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ İLE KUMAMOTO ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ
 • ENGELLİLERİN DOSTU KENT "İZMİR"
 • İZMİR'DE ABLA - AĞABEY - KARDEŞ PROJESİ
 • İZMİR'DE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI
 • İZMİR'DE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
 • İZMİR'DE KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ
 • İZMİR'DE YAŞLILARA DESTEK HİZMETLERİ
 • İZMİR'DE KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ
 • İZMİR'DE ENGELLİ HİZMETLERİ
 • İZMİR'DE KARDEŞ AİLE HAREKETİ
 • İZMİR İÇME SUYUNU NEREDEN ALIYOR?
 • İZMİR'DE PLANLI KENT GELİŞİMİ
 • İZMİR'DE JEOTERMAL ENERJİ
 • İZMİR'DE TRAFİK DENETLEME HİZMETLERİ
 • İZMİR'İN ULAŞIM ANA PLANI
 • İZMİR'İN İLÇE VE BELDELERİNDE BULUNAN ÇOK AMAÇLI SALONLAR
 • İZMİR'İN KARAYOLU VE ULAŞIM ALTYAPISI
 • İZMİR'DE TARİHİ DEĞERLERİMİZ
 • İZMİR AFETLERE KARŞI SÜREKLİ HAZIRLIK HALİNDE
 • İZMİR NOTER LİSTESİ
 • İZMİR'DE BAŞKAN KOCAOĞLU’NA “ÇİFTE ÖDÜL”
 • BAŞKAN SİYASET OKULU’NDA KONUŞTU
 • İZMİR' DEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NDAN BAŞKAN KOCAOĞLU’NA ZİYARET
 • İZMİR’DEN İ NANÇLARA SAYGI ÇAĞRISI YAPILDI
 • İZMİR’ DE ATIK İLAÇ HAREKETİ, İLAÇ GİBİ GELECEK
 • İZMİR’ DE EGE, YEŞİL ALANLARIYLA 3 ÖRNEK ÜNİVERSİTEDEN BİRİ
 • İZMİR' DE “BU KALP SENİ UNUTUR MU?”
 • İZMİR' DE BAŞKAN KOCAOĞLU: “ÖNCELİĞİMİZ TEMİZ SU” DİYE KONUŞTU
 • İZMİR' DE KAHVALTILAR “ORGANİK” OLACAK
 • İZMİR' DE EN KAPSAMLI YÖNETİCİ ATAMASI YAPILDI
 • İZMİR'DE İŞÇİ ALIMI
 • “İZMİR TURİZM ÖDÜLLERİ” İÇİN OYUNUZU KULLANINIZ
 • İZMİR'DE “ŞEKER” ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
 • İZMİR' DE 20. YIL MUTLULUĞU
 • İZMİR’ DE CADDELER “ŞİİR” KOKUYOR
 • İZMİR'DE YENİ ZELANDALI BÜYÜKELÇİ, MİLLİ BASKETÇİLERİ İÇİN DESTEK İSTEDİ
 • BAŞKAN PROF. DR. SINDIR “ALTINDAĞ YILDIZ’INA KAVUŞTU..”
 • EGE KAMPÜSTE KONUK VAR
 • ÖĞRETMENLER TOPLUMSAL CİNSİYET KONUSUNDA DAHA BİLİNÇLİ
 • YEREL BASIN YERELE HİTAP ETMELİ
 • BİLİŞİM SUÇU NEDİR ?
 • İZMİR’ DE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI
 • İZMİR' DE TARİŞ İŞÇİSİNDEN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR
 • İZMİR^DE ORMAN KÖYÜ MUHTARLARIYLA BULUŞTU
 • İZMİR' DE "HUZUR VADİSİ"
 • İZMİR'DE CENNETİ GÖRDÜNÜZ MÜ?
 • TÜRK MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ FARKLILIK KAZANIYOR
 • İZMİR’ DE “EGE'DEN EGE'YE” KARİYER ZİRVESİ
 • GAZETECİLER 50 YIL ÖNCE KAZANDIKLARI HAKLARINI KULLANAMIYOR
 • İZMİR' DE İYİ TARIM UYGULAMALARI
 • İZMİR İLİNE BAĞLI TARIM İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN
 • İZMİR SEFERİHİSAR'DA "ORGANİK KAHVALTI" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
 • İZMİR' DE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)
 • İZMİR’DE KERMESİN GELİRİYLE BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEYECEKLER
 • İZMİR'DE EGE KİTAP GÜNLERİ’NİN 19 MART PROGRAMI
 • ÇANAKKALE ZAFERİ DÜNYA TARİHİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR
 • 95 YIL ÖNCE CUMHURİYETİN ÖNSÖZÜ ÇANAKKALE’DE YAZILDI
 • İZMİR'DE ÖVÜNÇ, ONUR VE GÖZYAŞI
 • İZMİR’ DE “18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ” NEDENİYLE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ
 • İZMİR' DE CENNETİ RESMETTİLER
 • İZMİR' DE " BUCA TRAFİĞİ " ÇOK RAHATLAYACAK
 • İZMİR'DE "50. SANAT YILINI" AASSM’DE KUTLAYACAK
 • 21 MART - DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ
 • 18 MART ÇANAKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
 • “OKUMAYA GEREKEN ÖNEMİ VERMİYORUZ”
 • “MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMANIN İLK KOŞULU GÖNÜLLÜ OLMAKTIR”
 • “MEDYA YARGISIZ İNFAZDAN KAÇINMALIDIR”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TEKNOLOJİ HARİKASI YENİ MR CİHAZINA KAVUŞTU
 • İZMİR’ DE SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN GÜVENLİ ÜRETİM
 • İZMİR’DE SİNEMADA BEYİN VE DAVRANIŞ İRDELENİYOR
 • “BAŞARI İÇİN HAYAL KURUN VE HAYATA GEÇİRİN”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ BİSİKLET TOPLULUĞU ÇANAKKALE YOLLARINDA
 • İZMİR' DE YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
 • İZMİR' DE İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU 2010 I. OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI.
 • İZMİR'DE TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME DERNEĞİ İLE MİKRO KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
 • İZMİR'DE BAŞKAN KOCAOĞLU’NA ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR
 • “RESİM” GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BİR ANIDIR
 • İZMİR' DE BAŞKAN’DAN KÖYLERE ULAŞIM MÜJDESİ
 • İZMİR'DE ATA’NIN HUZURUNDA…
 • İZMİR' DE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTILAR
 • İZMİR’ DE DOÇ. DR. KABADAYI: “FİLMLERİN ASIL ANLAMI ALT METİNLERDE SAKLI”
 • İZMİR’DE “EGE TIP” ÖĞRENCİLERİNDEN ALLİANOİ’YE DESTEK
 • “EKONOMİDE EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ, ÜRETTİĞİMİZDEN FAZLASINI TÜKETMEK”
 • İZMİR’DE “İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ” KONULU EĞİTİM
 • İZMİR’DE “EGELİ MEZUNLARLA İŞTE HAYAT” SÖYLEŞİSİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “NEDEN BİLİM FELSEFESİ?” ADLI PANEL
 • İZMİR’DE NEVRUZ KUTLAMALARI
 • İZMİR’DE BİNGÜL BAŞARIR 50’İNCİ SANAT YILINI KUTLAYACAK
 • “ETKİLİ İLETİŞİMİN” YOLU DİNLEMEKTEN GEÇER
 • İZMİR’DE “EGELİ” ÖĞRENCİLERDEN CESUR ADIM
 • İZMİR’DE “EGE KİTAP GÜNLERİ” DEVAM EDİYOR
 • İZMİR'DE “ATIK İLAÇ HAREKETİ” SEMPOZYUMDA İRDELENECEK
 • İZMİR’DE TEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER ANLATILDI
 • İZMİR’DE BORNOVA POMEM İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE “MATRAX” BİR MUHABBET
 • İZMİR’DE MESUT YAR EGE’Yİ KIRDI GEÇİRDİ
 • YEŞİL PAPAĞANLAR ARTIK "İZMİRLİ" OLDU
 • ÜLKE OLARAK NÜFUSUMUZ ARTIYOR AMA TİRAJLAR YERİNDE SAYIYOR
 • İZMİR’ DE MODERN OZANLAR 16 YILDIR ANADOLU YOLLARINDA
 • İZMİR’DE DÜNYA MERMERCİLERİ BULUŞACAK
 • İZMİR' de BAŞKAN’A “GENÇLİK AŞISI”
 • İZMİR’E, İSRAİL FAHRİ KONSOLOS ATAYACAK
 • İZMİR' DE BAŞKAN’DAN İZCİ SELAMI
 • İZMİR’ DE KİTAP ŞENLİĞİ DOLU DİZGİN
 • İZMİR’DE ARİF SAĞ; “YEREL KÜLTÜRE SAHİP ÇIKMALIYIZ”
 • İZMİR' DE SUNİ TOHUMLAMA YAPMAYA YETKİLİ VETERİNER HEKİMLER
 • İZMİR' DE METEOROLOJİK UYARI
 • İZMİR KONAK' TA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR URLA' DA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE TIP BAYRAMINDA SIRA ŞİİR VE MÜZİKTE….
 • İZMİR’DE “EGELİ MEZUNLARLA İŞTE HAYAT” SÖYLEŞİSİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE AKM’DE SULUBOYA RESİM SERGİSİ
 • İZMİR’DE “NEDEN BİLİM FELSEFESİ?” ADLI PANEL
 • İZMİR’DE İZMİR KONULU KISA FİLMLER ÇEKECEKLER
 • ÖZÜRLÜ İŞÇİ ADAYLARININ 09/03/2010 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUCU
 • ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KPSS’YE HAZIRLIK KURSUNA BAŞVURU İÇİN SON 4 GÜN
 • İZMİR’DE DÜNYA BEYİN HAFTASI ETKİNLİKLERİ BUGÜN BAŞLIYOR
 • İZMİR' DE HOMEROS VADİSİ GENİŞLİYOR
 • İZMİR'DE BAŞKANLIK KOŞUSU KUPASI FAİRSON’UN
 • İZMİR' DE TIP BAYRAMI’NI BAŞKAN’LA BİRLİKTE KUTLADILAR
 • İZMİR ÜLKE GENELİNDE YİNE ÖRNEK OLDU
 • İZMİR' DE SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN
 • İZMİR'DEKİ BU KONSER “GENÇ” KALANLARA
 • İZMİR KENT REHBERİMİZİN -ENGELLİLER REHBERİ KÖŞESİ
 • MANİSA MESİR FESTİVALİ PROGRAMI AÇIKLANDI
 • 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLARIZ
 • İZMİR'DE İZMİRLİLERE SANAT MÜZİĞİ ZİYAFETİ VERİLDİ.
 • İZMİR' DE YARALI CARETTA CARETTA’YA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
 • İZMİR^'DEKİ METRONUN YENİ VAGONLARI
 • İZMİR’DE "EGE ÜNİVERSİTESİ" ENGELSİZ BİR YOL İZLİYOR
 • GÜNÜMÜZDE ARTIK BİR VİDEO İLE ŞÖHRET OLMAK ÇOK KOLAY!
 • ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇOK ZOR KOŞULLARDA ÇALIŞIYOR
 • İZMİR’DE “EGE KİTAP GÜNLERİ” KİTAPSEVERLERİ BEKLİYOR
 • “GAZETECİLİK GÖNÜLDEN SEVEREK YAPILAN BİR MESLEKTİR”
 • GÜNÜMÜZDE ARTIK BİR VİDEO İLE ŞÖHRET OLMAK ÇOK KOLAY!
 • “ENGELLİ ÖĞRENCİ İLE İLİŞKİLERDE ORTA YOL BULUNMALI”
 • İZMİR’ DE BEYİN HAFTASI ETKİNLİKLERİ 15 MART’TA BAŞLIYOR
 • İZMİR’ DE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİSİKLETLE ÇANAKKALE TURU
 • EGE’ DE ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLK MEZUNUNU VERDİ
 • İZMİR’ DE KANSEROJEN ETKİYİ ORTADAN KALDIRACAK ÜRÜNLER GELİŞTİRİLDİ
 • SBS' DE GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE SESLİ SORU KİTAPÇIĞI VERİLECEK
 • İZMİR'DE ÇEKİLEN ARAÇ TAKİBİ
 • İZMİR'DE "ELAZIĞ İÇİN" EL ELE
 • İZMİR’DE 50. YIL KÖŞKÜNDE RESİM VE ŞİİRİN AHENGİ
 • İZMİR’DE AISEC’TEN “LİDERLİK VE KALKINMA ZİRVESİ”
 • İZMİR’DE “EGELİ MEZUNLARLA İŞTE HAYAT” SÖYLEŞİSİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR' E AKDENİZ’İN DİĞER UCUNDAN GELEN BİR KÜLTÜR SEMBOLÜ; KARAMBOL
 • BAŞKAN İZMİR'DE “YATIRIM YAPANI ALKIŞLARIZ, DESTEK OLURUZ” DEDİ
 • İZMİR'DE DOĞAL YAŞAM’DA ALAGEYİK SEVİNCİ
 • İZMİR'DE İZSU YERALTINA İNECEK
 • İZMİR'DE “HOMEROS’TAN SMYRNA’YA”
 • “MITT” MOSKOVA TURİZM FUARI
 • SANAYİCİ AR-GE’DE BAŞARISIZ OLURSA İŞSİZLİK ARTAR
 • İZMİR’DE GENÇ ARKEOLOGLAR KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYOR
 • “İNSANOĞLU DOĞAYA KARŞI DEĞİL ONUN BİR PARÇASIDIR”
 • İZMİR’DE , KANBUROĞLU; “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SORGULARSA, ÜLKENİN GELECEĞİ PARLAK OLUR”
 • İZMİR'DE ÜNİVERSİTELİ ENGELLİLERİN SORUNLARI KONUŞULDU
 • İZMİR’ DE EÜ TIP’ TAN DANS GÖSTERİSİ
 • İZMİR’DE KİTVAK’TAN HASTA YAKINLARINA DESTEK
 • İZMİR’DE “OSMANLILAR'DA HAYVANLAR VE İNSANLAR” KONULU KONFERANS
 • İZMİR' DE AISEC’TEN “LİDERLİK VE KALKINMA ZİRVESİ”
 • İZMİR'DE TIBBİYELİLERİN YURT SEVERLİĞİ BİR KEZ DAHA HATIRLANDI
 • PROF. DR. TOSUN “ÖRGÜTLERDE ÖMÜR BOYU SÜREN BAŞKANLIK SÖZ KONUSU”
 • “DEPREM KORKUSU" ALINACAK EĞİTİMLE YENİLMELİ
 • İZMİR’DE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ EBRU YAPMAYI ÖĞRENDİ
 • İZMİR’DE SAĞLIK EVİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ ERTELENDİ
 • İZMİR' DE BAŞKAN “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” İSTEDİ
 • İZMİR'DE KÖRFEZ ULAŞIMINA “BÜYÜK TAKVİYE”
 • İZMİR ŞAMPİYONLUĞU KİMSEYE KAPTIRMADI
 • 2010 SBS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK
 • TÜRKİYE-İRAN ARASINDA “YUMUŞAK GÜÇ” STRATEJİSİ SÜRÜYOR
 • AVRUPA EDEBİYATI İLE “KÜLTÜR KÖPRÜLERİ” KURULACAK
 • İZMİR’DE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİ ATILIYOR
 • KAVAK YELLERİ’NİN OYUNCULARI, EGE'DE ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU
 • İZMİR TURİZMİNİN KURTULUŞU "EKOTURİZMDE”
 • “TOPLUMUN YÜZDE 95’İ MUTLAKA HEKİM OLMAK İSTER”
 • ALMANYA’DAKİ TÜRKLERİN UYUM SORUNLARI KİTAP OLDU
 • ÇÖLLEŞME TEHLİKESİ KAPIDA
 • İZMİR'DE UMARIZ HİÇ KULLANMAYIZ
 • EGE’ DE YILLAR SONRA “İLK” BULUŞMA
 • İZMİR'DE KADINLAR “POZİTİF AYRIMCILIK” İSTEDİ
 • İZMİR' DE ATÖLYE 12 ÇETİN EMEÇ’TE
 • İZMİR'DE JAPON BÜYÜKELÇİ’DEN “İŞ KONSEYİ” ÖNERİSİ
 • İZMİR'DE BAŞKAN’DAN FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ
 • İZMİR’DE KADINLARIN RENKLERLE SESLENİŞİ
 • KANSER TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU
 • İZMİR’DE SİYASETÇİ GÖZÜYLE KADIN EMEĞİ
 • İZMİR'DE AKUT URLA’LI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
 • DOĞRU İŞ İÇİN DOĞRU CV NASIL OLUR?
 • İZMİR FORUM BORNOVA’DA KUKLA YARIŞMASI
 • İZMİR’DE MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ MASAYA YATIRILACAK
 • İZMİR'DE SINIR TANIMAYAN KADINLARIN ANLAMLI SERGİSİ
 • İZMİR’DE EGE’Lİ ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİ SEMİNERLERİ
 • İZMİR’DE KİTVAK SAĞLIK EVİ’NİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “İZMİR’İN EKOTURİZM GÜZERGAHLARI” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE SEMİH KAPLANOĞLU SİNEMASI MASAYA YATIRILACAK
 • İZMİR’DE YRD. DOÇ. DR. EREN AKÇİÇEK’DEN KONFERANS
 • EGE’DE TIP BAYRAMI
 • ATAOL BEHRAMOĞLU EGE’DE
 • İZMİR'DE “DÜĞÜN ŞARKISI” DÜŞÜNDÜRDÜ
 • İZMİR'DE “MUSTAFA KEMAL İLE 1000 GÜN LATİFE” İSİMLİ TİYATRO GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ
 • ÜLKEMİZDE KADIN İSTİHDAMINDA TABLO “İÇ AÇICI DEĞİL”
 • İZMİR’DE JAPON SANATÇILAR BÜYÜLEDİ
 • İZMİR' DE “GENELİN YARARINI KORUYORUZ”
 • KANSERLE MÜCADELENİN TEMELİNİ SİGARAYLA MÜCADELE OLUŞTURUR
 • İZMİR' DE KADINLAR “ KADIN VE ADAMI ” TARTIŞTILAR
 • İZMİR’DEN “AYRIMCILIĞA HAYIR!” SESLENİŞİ
 • İZMİR ARTIK “ KADIN DOSTU KENT ”
 • İZMİR’DE HER YÖNÜYLE ÇAĞIN HASTALIĞI KANSERİN HARİTASI ÇIKARILDI
 • İZMİR E.Ü. FEN FAKÜLTESİ’NİN BAYAN DEKANINDAN ANLAMLI MESAJ
 • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE İLK ÇİÇEKLER BAŞKAN’DAN
 • İZMİR'DE SEFERİHİSAR VE MENEMEN ARITMALARINI DA TAMAMLADI
 • ÇAĞDAŞ İZMİR'İMİZ KADIN HAKLARINDA DA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR
 • İZMİR'DE PINARBAŞI HAMAMI, YENİDEN CAN BULACAK
 • MUTLU TOPLUMUN FORMÜLÜ KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNDE SAKLI
 • BİR ZAMANLAR ÇÖPLÜKTÜ, ŞİMDİ ORMAN OLACAK
 • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 • İZMİR’İN BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA "BİSİKLETLE İZMİR"
 • İZMİR' DE "İZMİR FARKI"
 • İZMİR’DEN DEV BİR ÇEVRE YATIRIMI DAHA
 • İZCİLERİN HAYVAN SEVGİSİ BİR BAŞKA OLUR İZMİR'DE
 • İZMİR'DE BAŞARILI KADINLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
 • İZMİR EGE TIP'TA " 50.YILA DOĞRU İLK MEZUNLAR TOPLANTISI"
 • İZMİR EGE TIP' TA "14 MART TIP BAYRAMI" KUTLAMALARI
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE 14 MART TIP BAYRAMI ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR
 • BİSİKLETLE ÖNCE KAMPUS SONRA TÜRKİYE TURU
 • İZMİR’DE ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI EGE’DE
 • DİNAZORLAR NASIL YOK OLDU?
 • İZMİR’DE AKM’DE TSM KONSERİ
 • İZMİR’ DE AKM’DE BİLİMSEL TOPLANTI
 • İZMİR’DE AKM’DE SÖYLEŞİ
 • İZMİR’ DE “ 3. İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU”
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE SERGİ
 • İZMİR’ DE EGE TIP’TAN DANS GÖSTERİSİ
 • İZMİR’DE “PETER PAN ÇOCUK MÜZİKALİ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “DOĞAL AFETLER VE KENTİMİZ AKUT” KONULU SÖYLEŞİ
 • İZMİR’DE “KEREM GÖRSEV VE ALLEN HARİS” KONSERİ
 • İZMİR’DE AKM’DE KONSER
 • İZMİR’DE “İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE” SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “ŞU ÇILGIN TÜRKLER” ADLI OYUN SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE AKM’DE ÇOCUKLAR İÇİN KURSLAR DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ’NDEN TİYATRO OYUNU
 • İZMİR’DE “YEREL MÜHENDİSLİK YARIŞMASI” PANELİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “2. KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİNDE ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA SERGİ AÇILIŞI
 • İZMİR’DE KİTVAK’TAN HASTA YAKINLARINA DESTEK
 • İZMİR’DE “SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ” DÜZENLENECEK
 • “KAVAK YELLERİ”İZMİR’DE MÖTBE’DE
 • “LİDERLİK DOĞUŞTAN GELEN BİR ÖZELLİKTİR”
 • İZMİR’E AVRUPA FİNALİ MÜJDESİ
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE TIP BAYRAMI KUTLAMASI
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE " 50.YILA DOĞRU İLK MEZUNLAR TOPLANTISI " YAPILACAKTIR.
 • SİGARAYA PARA YETİŞTİREMEYEN TİRYAKİLER AÇIK TÜTÜNE YÖNELİYOR
 • İZMİR’ DE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN KANSER ÇALIŞTAYI
 • İZMİR’ DE “ İZMİR 3. İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU” DÜZENLENECEK
 • İZMİR'DE “MÜCADELEMİZ, KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ İÇİN”
 • İZMİR KÖRFEZİ ARAŞTIRMASINDA SONA GELİNDİ
 • İZMİR’DE ARTIK “JAPON RÜZGARI” ESECEK
 • İZMİİR' DE İKİ KARMA SERGİ
 • 2010 RESMİ TATİL GÜNLERİ
 • İZMİR’DE KIZ ÖĞRENCİLER GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKIYOR
 • İZMİR'DE AKPM BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU, BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
 • BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA REHBERİ
 • İZMİR EĞİTİMİNDE KİTLESEL BAŞARI
 • İZMİR' DE İZMİR-HAVANA DOSTLUK KÖPRÜSÜ
 • İZMİR' DE KARŞIYAKA TÜNELİ’NE “ŞİRİNYER MODELİ”
 • İZMİR' DE BU SERGİYİ KAÇIRMAYIN!
 • İZMİR' 'DE HER YAŞTA, HER MESLEKTE SPOR
 • İZMİR’ DE “TEKNOLOJİDE DÜNYAYLA YARIŞAN EGE BASINI, DEVLET DESTEĞİNİ DE HAK EDİYOR”
 • İZMİR’ DE, EÜ FEN FAKÜLTESİ’NDEN POP YARIŞMASI
 • İZMİR'İN ŞİRİN İLÇESİ ÖDEMİŞ' TE DEVAM EDEN PROJELER
 • BRİÇ’TE FİNALDEYİZ
 • HENTBOLDE FİNALDEYİZ
 • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ FESTİVAL PROGRAMI
 • İZMİR’ DE “ORGAN BAĞIŞLAYARAK HAYAT VERİYORUZ”
 • İZMİR’DE BAĞIMLILIK VE BAĞLILIK KAVRAMLARI TARTIŞILDI
 • İZMİR’ DE EGE KİTAP GÜNLERİ KİTAPSEVERLERİ BEKLİYOR
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNDEN SAĞLIK İÇİN İKİ ÖNEMLİ ADIM
 • İZMİR AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
 • İZMİR' DE SATRANÇLI GÜNLER
 • İZMİR’ DE “ANGLO-AMERİKAN DÜNYA DIŞINDA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI” SEMİNERİ
 • İZMİR' DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR' E İLK TREN GELDİ, İLK KADROLAR OLUŞTURULUYOR
 • İZMİR' DE KADINLAR FESTİVALDE BULUŞUYOR
 • İZMİR' DE, İZSU “PAS” GEÇMEDİ
 • BOL SU VE YOĞURTLA PARAZİTTEN KORUNMAK MÜMKÜN
 • İZMİR’ DE “ANAYASAL HAKLARIMIZ-KURUMLARIMIZ” SEMİNERLER DİZİSİ BUGÜN BAŞLIYOR
 • İZMİR’ DE KÜLTÜR SANAT EVİ’NDE TİYATRO OYUNU
 • İZMİR’DE HAYIR DİYEBİLMENİN YOLLARI AKTARILACAK
 • İZMİR' DE “SINAV KAYGISI” İLE SAVAŞMANIN YOLLARI ANLATILACAK
 • ÎZMİR’ DE “SCHUBERT” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • ÎZMİR’ DE “AŞIK OLAMIYORUM EYVAH” KONULU SEMİNER
 • ÎZMİR’ DE “EGE” DE NEVRUZ KUTLAMALARI
 • ÎZMİR’ DE BİYOGİRİŞİMCİLİK KONULU SEMPOZYUM
 • ÎZMİR’ DE PERVİN ÖZDEMİR’İN SERGİ AÇILIŞI
 • ÎZMİR’ DE RENKLERİN DİLİ ANLATILACAK
 • ÎZMİR’ DE ALMAN PARLAMENTOSU’NUN TÜRK MİLLETVEKİLİNDEN KONFERANS
 • ÎZMİR’ DE “TOPLUM LİDERLERİ GELİYOR” ADLI EĞİTİM PROGRAMI
 • ÎZMİR’ DE TABİAT TARİHİ BİLİMSEL KONFERANSI
 • ÎZMİR’ DE “KADINLARA SAHİP ÇIKALIM” KONULU KONFERANS
 • ÎZMİR’ DE “GENÇLİK ÜREME SAĞLIĞI” ANLATILACAK
 • ÎZMİR’ DE EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDE KONFERANS
 • İZMİR’ DE EGE AJANS’A ÖDÜL YAĞMURU
 • İZMİR’ DE EGE KOOP, EGE VE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTELERİNİN DESTEĞİYLE SEMİNERLER DİZİSİ HAZIRLADI
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRİYOR
 • İZMİR' DE KUŞLARA TOPLU KONUT
 • İZMİR'DE, İZSU’DAN YELKİ’YE 16 KİLOMETRELİK KANAL
 • İZMİR AASSM’DE “FAZLA MESAİ”
 • İZMİR’ DE MEZUN OLDUĞU FAKÜLTESİNE DERSLİK YAPTIRDI
 • İZMİR’DE LATİN DANSLARININ ENERJİSİ EGELİLERLE BULUŞACAK
 • EGE’DE NEVRUZ KUTLAMALARI
 • İZMİR’ DE BİYOGİRİŞİMCİLİK KONULU SEMPOZYUM
 • İZMİR’ DE NURSEL ALYANAK’TAN SÖYLEŞİ
 • İZMİR’ DE PERVİN ÖZDEMİR’İN SERGİ AÇILIŞI
 • İZMİR’ DE RENKLERİN DİLİ ANLATILACAK
 • İZMİR’DE ALMAN PARLAMENTOSU’NUN TÜRK MİLLETVEKİLİNDEN KONFERANS
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ FİTNESS SALONU AÇILDI
 • BEYNİNİZİ HAFIZA EGZERSİZLERİYLE GÜÇLENDİRİN
 • İZMİR ÜNİVERSİTELERİNİN ÖĞRENCİ KONSEYLERİ EGE’DE BULUŞTU
 • İZMİR’ DE EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİNDE EKSİKSİZ SAĞLIK HİZMETİ
 • İZMİR'DE ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÜNİVERSİTE
 • TÜKETİCİLERDEN KREDİ KARTI ŞİKÂYETİ YAĞIYOR
 • İZMİR'DE YÜZDE 57 KEYFİ
 • İZMİR AGORA’DA 70. BİNA DA YIKILDI
 • İZMİR' DE “BU BAĞ HİÇ KOPMASIN”
 • İZMİR' DE İLK SERGİ, İLK HEYECAN, İLK KAZANÇ
 • İZMİR'DE EGE’NİN PARLAYAN YILDIZI EGE METROPOL GAZETESİ
 • İZMİR’ DE BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNE YÖNELİK KANSER HASTALIKLARI KURSU
 • İZMİR’DE SPOR HEKİMLİĞİ GÜNLERİ-III
 • İZMİR' DE GÖNÜLDEN DESTEK
 • İZMİR'DE, AMBALAJ ATIĞINDA HEDEF 2012
 • İZMİR KADİFEKALE’DE “GERİYE SAYIM” BAŞLADI
 • İZMİR’ DE BİTAM, EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KONGRESİNİ CANLI YAYINLA HALKA ULAŞTIRIYOR!
 • KADINLARIN KABUSU OSTEOPOROSLA MÜCADELEDE BİLİNÇ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
 • İZMİR'DE EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUKTA DA ÖNCÜ OLDU
 • TEMEL BESİN MADDELERİN TÜKETİMİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN HİJYEN
 • EGELİ BİSİKLETÇİLER ULUDAĞ’I FETHETTİ
 • İZMİR' DE TÜM SALON HORUL HORUL UYUDU
 • İZMİR’ DE HAYIR DİYEBİLMENİN YOLLARI AKTARILACAK
 • İZMİR’ DE “PANİK BOZUKLUK” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ETKİLİ İLETİŞİM” İRDELENECEK
 • İZMİR’DE “ULUSLARARASI İŞÇİ HAREKETLERİ” İRDELENECEK
 • İZMİR’DE “SINAV KAYGISI” İLE SAVAŞMANIN YOLLARI ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “AŞIK OLAMIYORUM EYVAH” KONULU SEMİNER
 • “BİLGİYİ YENİLEMEZSENİZ YOK OLURSUNUZ”
 • “İZMİR’DE ÖĞRENCİ OLMANIN AYRICALIĞINI ANLATACAĞIZ”
 • İZMİR’ DE REKTÖRDEN DÜŞÜK KALORİLİ YEMEK TARİFİ
 • BİTKİ KORUMADA İNSAN SAĞLIĞI DAHA DA FAZLA ÖN PLANDA
 • İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM/TOPLANTI PLANLARI
 • İZMİR'DE İL KOORDİNASYON KURULU OLAĞAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • İZMİR' DE ORKESTRA VE KOROLAR
 • İZMİR' DE GEZİCİ SANAT OTOBÜSÜ
 • İZMİR'DE KENT VE KÖRFEZ GEZİLERİ
 • İZMİR'DE ÇOCUK TİYATROSU "YONCANIN RÜYASI"
 • İZMİR’ DE İZELMAN KREŞ, ANAOKULLARI VE ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ
 • İZMİRDE AÇILAN DAVALARA KARŞI BAKAN’DAN DENETİM İSTEDİ
 • BURAYI YAKINDA TANIYAMAYACAKSINIZ
 • İZMİR'DE “YAVAŞ ŞEHİR”E İZMİR BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ
 • İZMİR'DE AASSM, DÜNYAYI AĞIRLAYACAK ,
 • EGE’DEN DİYABET HASTALARINA BİLGİ BOMBARDIMANI
 • İZMİR'DE 8.SAĞLIK HALK KONGRESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE BAŞLADI.
 • GEBELİĞİ ÖNLEYEN GENETİK SORUNLAR ARTIK ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL
 • İZMİR’DEKİ 8. SAĞLIK HALK KONGRESİ’NDE İKİNCİ GÜN…
 • İZMİR’DE HAYVAN YEMİNDE GDO KULLANIMI TARTIŞILDI
 • İZMİR’ DE PROF. DR. SIKI: “CENNET İÇİN ADALET İSTİYORUM”
 • İZMİR’DE YAPILAN ÇALIŞMADA 10 ÖĞRENCİDEN 3’ÜNDE GÖZ PROBLEMİ ÇIKTI
 • İZMİR’ DE “2002 SONRASI KIBRIS GELİŞMELERİ” KONULU SEMİNER
 • İZMİR’DE PEYZAJ MİMARLARI ODASI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANACAK
 • İZMİR'DE AYNUR OKAY’DAN RESİM SERGİSİ
 • EKONOMİK KRİZİ ABD TETİKLEDİ
 • İZMİR'DE HAKLILIĞIMIZ TESCİL EDİLDİ, MUTLUYUZ
 • İZMİR' DE BAŞKA BİR İZMİR
 • İZMİR'DE IF WEDDİNG’E MUHTEŞEM FİNAL
 • TÜM İZMİRLİLER’E “JAPONYA YILI” DAVETİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR
 • İZMİR' DE GENÇ GÜREŞÇİLERE BAŞKAN DOPİNGİ
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ARAÇ GİRİŞ VE ÇIKIŞ YOL GÜZERGAHLARI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÜNLÜK YEMEK LİSTESİ
 • 2010 YILI PROFESYONEL TURİST REHBERLİK KARTLARI
 • 2009 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİNE KATILAMAYAN TURİST REHBERLERİ
 • KARAYOLU HAVA TAHMİN SİSTEMİ İÇİN
 • MİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI DUYURUSUDUR
 • SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSUDUR
 • MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMICLIĞI SINAV İLANIDIR
 • KPSS LİSANS VE KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ
 • AÖF SINAV TARİHLERİ 2010
 • İZMİR SEYAHAT ACENTALARI
 • İZMİR' DE HALK SAĞLIĞI KONGRESİ BAŞLIYOR
 • İZMİR' DE FAKÜLTE ve YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STAJ BAŞVURUSU DUYURUSU
 • İZMİR' DE İHTİYAÇ SAHİBİ ENGELLİLERE “AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE” DAĞITILDI
 • İZMİR’ DE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ ARTIRILACAK
 • İZMİR'DE EGELİ BELEDİYELER AFETLERE HAZIRLANIYOR
 • İZMİR' DE SAĞLIK ALANI KONGRE, SEMPOZYUM, KURS VE TOPLANTILAR
 • İZMİR’İN HAZIRLANAN YENİ HARİTASI, GELECEĞE YÖN VERECEK
 • İZMİR AASSM’DE “J.S.BACH” GECESİ
 • İZMİR' DE BAŞKAN’IN TENİS ÖZLEMİ
 • İZMİR' DE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTLARINA İLİŞKİN DUYURU
 • PROF. DR. YILMAZ, “SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”
 • TÜRKİYE KENDİNE GÜVENEN GENÇ GİRİŞİMCİLERİNİ ARIYOR
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE KARİYER GÜNLERİ DEVAM EDİYOR.
 • İZMİR’ DE MOZART 50. YIL KÖŞKÜNDE ESERLERİYLE ANILDI
 • İZMİR’DE SAĞLIK BEKÇİLERİ HALK HEMŞİRELİĞİNİN GELECEĞİNİ TARTIŞTI
 • İZMİR’ DE GEÇMİŞİN GÖRKEMİNİ RENKLERİN DANSIYLA YAKALADI
 • İZMİR' DE BÜYÜKŞEHİR’E İKİ BÜYÜK ÖDÜL VERİLDİ
 • İZMİR’DE “KARİKATÜR OSCARLARI”
 • İZMİR' DE 102 YILLIK “PEMBE GELİNLİK”FUAR’IN GÖZDESİ OLDU
 • İZMİR’DE “YONCA’NIN RÜYASI” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE AYNUR OKAY’DAN RESİM SERGİSİ
 • İZMİR’DE KÜRESEL SİYASET TARTIŞILACAK
 • İZMİR’DE “KLASİK MÜZİĞİ ANLAYARAK DİNLEMEK” ANLATILACAK
 • İZMİR' DE “PİCASSO’NUN GİZEMİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • PRENSESLERİN BİLE KORUNMAYA İHTİYACI VAR
 • İZMİR’ DE ŞİİRLE BESLENEN RESSAM: NURSEL ALYANAK
 • İZMİR’DE BASİT BİR ETKİNLİK DEĞİL, TATAR ŞENLİĞİ
 • İZMİR'DE GELİNLİK FUARINI ÇOK BEĞENDİLER
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN İZMİR' E YENİ ÜST GEÇİT PROJELERİ
 • ÖĞRETMENEVLERİ -İZMİR
 • 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ
 • TÜM KURULUŞLARIN BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI
 • İZMİR' DE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ - TİYATRO ETKİNLİĞİ
 • İZMİR'DE “VERGİ VERMEK, KAZANCIN BEREKETİ ARTIRIR”
 • İZMİR’E 1.5 MİLYON TON ASFALT DAHA ATILACAK
 • İZMİR'DE LODOSA KARŞI “ALAN SAVUNMASI”
 • İZMİR'DE AVRUPA FUARI
 • İZMİR'DE İKİ KARDEŞİN ‘EBRU’ SERGİSİ ÇETİN EMEÇ’TE
 • AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIK TEKLİF ÇAĞRILARI DUYURULARI
 • DÜNYA BANKASI- SİVİL TOPLUM FONU PROGRAMI
 • İZMİR'DE CÜRUF ZİRVESİ
 • LÜTFEN “ÖĞRENCİ KONSERİ” DEYİP GEÇMEYİN!
 • PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI(Kalkınma Ajansına uzmanlar alınacak (maaş 4500TL)
 • İZMİR HALİL RIFAT PAŞA’DA SU KESİNTİSİ
 • BAŞKAN İNCİRALTI’ NDAN ANKARA’ YA SESLENDİ.
 • İZMİR’ DE MODA RÜZGARI ESTİ
 • İZMİR'DE AYŞE TÜTÜNCÜ DÖRTLÜSÜ AASSM’DE
 • İZMİR' DE BAŞKAN YAKIN TAKİPTE
 • İZMİR'DE BAŞKANLAR EL ELE
 • ATATÜRK ' üN İZMİR SEVGİSİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2010-2011
 • İZMİR' DE ULAŞIM KARTI BÜROLARI HAFTA SONU DA ÇALIŞACAK
 • ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE İZMİR TURU DÜZENLENDİ
 • TÜRK TURİZMİ ATAKTA
 • “GDO’LU BESİNLER” AÇLIK SIKINTISINI ÇÖZMEZ
 • İZMİR’İN KENT YAŞAMI BU PORTALDA
 • İZMİR’ DE “HALK SAĞLIĞI” ÇALIŞTAYDA MASAYA YATIRILACAK
 • ÜNİVERSİTELERİN SORUNLARI SEMPOZYUMDA İRDELENECEK
 • EGE’DE GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR' DE YABANCI ÖĞRENCİLER KÜLTÜRLERİNİ TANITACAK
 • İZMİR VALİSİ CAHİT KIRAÇ, OKUL VE KURUMLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU
 • İZMİR' İN GELECEĞİ İÇİN 3 YENİ KOMİTE DAHA KURULDU.
 • BU PROJE BUCA’YA ÇOK YAKIŞACAK
 • İŞTE BU MAÇ KAÇMAZ !
 • İZMİR' DE KONSER ;İYİ Kİ DOĞDUN FREDERİC!
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİ’NDE 3 BÖLÜM DAHA AÇILACAK
 • “TARIM SEKTÖRÜ GELECEĞİN PARLAYAN YILDIZLARINDAN OLACAK”
 • İZMİR' DE RESSAM DURAN’DAN “BİR DÜŞ GÖRDÜM” SERGİSİ
 • İZMİR’DE TARİHİ BİLGİNİ KULLANIMI İRDELENDİ
 • İZMİR EMNİYET’İNDEN ZEHİR TACİRLERİNE ŞOK BASKIN YAPILDI
 • KIRMIZI ET ÜRETİMİ ALARM VERİYOR
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU “İZMİR HALKI İÇİN ADALET İSTİYORUM” DİYE KONUŞTU.
 • BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU “VADESİ GEÇMİŞ TEK KURUŞ BORCUMUZ YOK” DİYE KONUŞTU
 • İZMİR’İN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE BAŞKAN’IN ARITMA GURURU
 • İZMİR CELAL ATİK HAVUZLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
 • İZMİR'DE TIRTIL OPERASYONU
 • İZMİR’ DE“GDO’LU ÜRÜNLERİN SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ” TARTIŞILACAK
 • “KENTLER SADECE FİZİKSEL MEKANLAR DEĞİLDİR”
 • DR.TOLGA ERDEM GELENEKSEL II. TAVLA TURNUVASI
 • İZMİR İKTİSAT SEMPOZYUMU BAŞLADI
 • İZMİR VALİLİĞİ AB ve DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ İLANIDIR
 • İZMİRDE OTOBÜS VE METRO SEYAHATLERİMİZDE ŞEMSİYE CEKET CANTA GİBİ UNUTTUĞUMUZ EŞYALARIMIZI NERDEN NASIL SORABİLİRİZ?
 • İZMİRDE SU VE KANAL ARIZALARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ BİRİMLERİNE EN ÇABUK ULAŞIM YÖNTEMİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ULAŞIM ARAÇLARI İLE ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NA ŞEHİR İÇİNDEN ULAŞIM
 • İZMİR AKM’DE ÇEŞİTLİ KURSLAR DÜZENLENECEK
 • İZMİRDE KÜLTÜR SANAT EVİ’NDE TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİRDE “2002 SONRASI KIBRIS GELİŞMELERİ” KONULU SEMİNER DÜZENLENECEK
 • İZMİRDE “SENARYO YAZARLIĞI” EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENECEK
 • İZMİRDE “ULUSLARARASI İŞÇİ HAREKETLERİ” İRDELENECEK
 • İZMİRDE SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TARTIŞILACAK
 • İZMİRDE “TARİHİ BİLGİNİN KULLANIMI” İRDELENECEK
 • İZMİRDE “PİCASSO’NUN GİZEMİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİRDE NURSEL ALYANAK’TAN RESİM SERGİSİ
 • İZMİRDE HER YÖNÜYLE “BEKTAŞİLİK” İRDELENDİ
 • ELGİNKAN VAKFINDAN EGE’YE ÖDÜL
 • İZMİR' İN ÇINARLI HEMZEMİN GEÇİDİ 20 ŞUBAT’ TAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILIYOR.
 • BAŞKANIMIZ SN. KOCAOĞLU SARDI, SARMALADI, SEVDİ…
 • İZMİR AVRUPADA “1 NUMARA” OLACAK
 • İZMİR' İN “GÜMÜŞ ADAMI” AHMET OLDU
 • İZMİR TİCARET BORSASI, GELECEĞE ÇALIŞKAN BAŞKAN SN. IŞINSU KESTELLİ YÖNETİMİNDE SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYOR
 • SAHTE PARA NEDİR ? VE SAHTE PARA İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR ?
 • UYUŞTURUCU NEDİR ? VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ NELERDİR ?
 • YANKESİCİLİK ,DOLANDIRICILIK VE KORUNMA YOLLARI NELERDİR ?
 • SEVGİLİ İZMİRLİLER HIRSIZLIK HAKKINDA BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY
 • BELEDİYE BAŞKANI SN. KOCAOĞLU AÇIKLADI : ALİAĞA MENDERES’TE DENEME SEFERLERİ NİSAN AYINDA BAŞLIYOR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’ İN 20’İNCİ “SALON” GURURU
 • İZMİRDE ONLAR ARTIK E-TİCARET UZMANI
 • SAĞLIK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÜNLER VE HAFTALAR İÇİN TIKLAYINIZ
 • 2010 YILI ŞUBAT AYINDA TABİP (PRATİSYEN) ÜNVANINDA İL İÇİ RESEN ATAMA YAPILACAKTIR.
 • İZMİR’İMİZİN FİLLERİ, AVRUPA’DA “KAPAK” KONUSU OLDU
 • SPORCUMUZ GÜLŞAH DÜNYA 5.’ Sİ OLDU
 • 2010 İNTERNET HAFTASI İZMİR
 • BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI SN.HASAN KARABAĞ, GÜMÜŞPALA'DA
 • İZMİRDE TARIMDA YENİ EĞİLİMLER VE GDO ’LAR TARTIŞILACAK
 • EKONOMİ İZMİR İKTİSAT SEMPOZYUMUNDA MASAYA YATIRILACAK
 • MSN ŞİFRESİ NASIL ÇALINIYOR VE NASIL ÖNLEMLER ALMALIYIZ?
 • İZMİRDE MOBESE DÖNEMİ
 • MSN ŞİFRESİ NASIL ÇALINIYOR VE NASIL ÖNLEMLER ALMALIYIZ?
 • İZMİRDE İLAN VE REKLAM VERGİSİ
 • İZMİR BALIK HALİ FİYATLARI
 • 2010-YÖS: BAŞVURULAR İÇİN
 • 2010-TUS iİKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN YENİ MOLOZ ALANI DEVREYE GİRDİ
 • İZMİRDE SEVGİLİLERE ÖZEL
 • HEM İZMİR HEM DE EGE İÇİN TEŞVİK İSTEDİ
 • İZMİRDE KENT-KART DOLUM GİŞELERİ ADRESLERİ
 • 2010 YILI İZELMAN OTOPARKLARINA AİT FİYAT LİSTESİDİR
 • KRUVAZİYER GEMİLERİ 2010 YILI TASLAK GEMİ LİSTESİ
 • İZMİRDE BASIMI YAPILAN KARTLAR
 • İZMİRDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR
 • İZMİRDE AKTARMALI ULAŞIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?
 • İZMİRDE ELEKTRONİK TOPLU ULAŞIM KART SORGU, KART BASILDI BİLGİSİ
 • İZMİRDE TOPLU ULAŞIM KARTLARI NELERDİR?
 • İZMİR'DE ULAŞIM HİZMETLERİ
 • İZMİRDE VETERİNERLİK HİZMETLERİ;IŞIKKENT KÖPEK BAKIMEVİSASALI KÖPEK BAKIM EVİ,KÜÇÜK HAYVAN POLİKLİNİĞİ
 • İZMİR'İN İTFAİYE ve AKS 110 GRUP ADRES VE TELEFONLARI
 • İZMİR İTFAİYESİ YANGIN VE DOĞAL AFET EĞİTİM MERKEZİ (İYDEM) KİMDİR ?
 • İZMİRE PEKİN VE BARCELONA KOMŞU OLACAK
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN YENİ MOLOZ ALANI HİZMETE GİRDİ
 • İZMİRDE KÜLTÜR VE SANAT
 • İZMİRDE OTEL,MOTEL VE PANSİYONLARI GÖRÜN
 • İZMİRDE ÇEKİLEN ARAÇ TAKİBİ
 • İZMİR KÖRFEZİ VERİLERİNİ ONLİNE İZLE
 • İZMİRDE ORGANİK TARIM PROJELERİ HIZLA DEVAM ETMEKTE
 • İZMİR İKTİSAT SEMPOZYUMU PROGRAMI
 • İZMİRDE ARTIK DERELER “KABUS” OLMAKTAN ÇIKTI
 • İZMİRDE ÜNLÜ YAZARLAR, DURAKLARIMIZDA BULUŞTU
 • İZMİRDE BİR “ÖMÜR”LÜK ŞARKILAR
 • AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR( GELECEĞİN YAZARLARI)
 • İZMİRDE SEVGİLİLER GÜNÜ GELDİ KRİZE MOLA VERDİ.
 • İZMİRDE BİLİM İLE TOPLUM SEKİZİNCİ KEZ BULUŞACAK
 • İZMİR İLİ OTEL, MOTEL VE PANSİYONLAR
 • İZMİRDE TARİHİ VE YURİSTİK YERLER
 • DOKTORA SOR İZMİR
 • LÜTFEN BİRAZ DAHA SAĞDUYU OLALIM
 • YARIMADA'DA “ORGANİK TARIM ” OLACAK
 • ÇEYREK FİNAL İÇİN İLK RAUNT YARIN YAPILACAK
 • İZMİRDE “GEÇMİŞİ KAYBETTİK” ADLI RESİM SERGİSİ
 • İZMİRDE “PİNOKYO” SAHNELENECEK,
 • İZMİRDE “EVLİLİĞE GELİNCE” ADLI OYUN SAHNELENECEK,
 • İZMİRDE “GÜNEŞ ÜLKESİ” ADLI OYUN SAHNELENECEK,
 • İZMİRDE “KENTLİLİK BİLİNCİ” TARTIŞILACAK,
 • İZMİRDE KÜLTÜR BAKANLIĞI’NDAN KONSER
 • İZMİRDE “SENARYO YAZARLIĞI” EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENECEK
 • İZMİRDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ’NDEN SEMİNER
 • İZMİRDE TARIMDA YENİ EĞİLİMLER VE GDO’LAR TARTIŞILACAK
 • İZMİRDE TOPLUM VE BELEDİYE” KONULU KONFERANS
 • İZMİR GELİNLİK FUARINDA EGE RÜZGARI ESECEK